Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Конфликтът на интереси при служителите и уредбата му в българското законодателство от Освобождението до 1951 г.
Ключови думи: служител, конфликт на интереси, несъвместимости.

Абстракт: Статията изследва понятието за конфликт на интереси в националните законодателства на някои държави, както и в законодателството на Европейския съюз. Въз основа на това и на българския Закон за държавния служител, е дадена дефиниция за конфликт на интереси. Анализирани са основните сфери, в които са предвидени несъвместимости за служителите, съгласно българските закони, действали в периода от 1882 г. до 1951 г.

Библиография

  Издание

  Списание, брой 2, стр. стр. 17, 2007, България, София, Съюза на юристите в България, ISBN ISSN 0204-85-23
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Conflict of interest in employees and its organization in Bulgarian law from the Liberation to 1951
  Keywords: employee, conflict of interest, incompatibility

  Abstract: The article studies the term conflict of interest in the national law of some countries, as well as in the laws of the European Union. Based on that and the Bulgarian Civil Servant Law, a definition is given for conflict of interest. It analyses the main areas where incompatibility of employees is envisaged in accordance with Bulgarian laws in force between 1882 and 1951.

  References

   Issue

   article, issue 2, pp. 17, 2007, Bulgaria, Sofia, Issue of the Attorneys Union in Bulgaria, ISBN ISSN 0204-85-23

   Вид: статия в списание