Оригинал (Original)
Автори: Стоев Л. Ж.
Заглавие: Метод и машина за многооперационно обработване на ротационни детайли
Ключови думи: метод, машина, многооперационно обработване, ротационен детайл

Абстракт: Настоящето изобретение се отнася до метод и машина за многооперационно обработване на ротационни детайли и по-специално до многооперационна машина, с която могат да се обработват детайли с различна геометрия при едностранно или двустранно обработване на една или две установки. Машината е особено подходяща при обработването на ротационни податливи детайли и детайли със сложна профилна форма. Целта на настоящето изобретение е да се създаде метод и машина за многооперационно обработване на ротационни детайли, при която е повишена производителността и точността при обработване на детайли.

Библиография

  Издание

  патент за изобретение № 66427 от 12.05.2014 г., Патентно ведомство на Р. България, стр. стр. 1-27, 2014, България, София, Патентно ведомство на Р. България

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev L. Z.
  Title: Method and a machine for multioperational machining of cylindrical parts
  Keywords: method, machine, multioperational machining, cylindrical part

  Abstract: The present invention applies to a method and a machine for multioperational machining of rotary parts and especially to a multioperational machine, which can machine parts with different geometry at unilateral or bilateral machining at one or two settings. The machine is very suitable for machining of rotary unstable parts and parts with complex profile of shape. The task of the present invention is to create a method and a machine for multioperational machining of cylindrical parts with increased productivity and accuracy when machining parts.

  References

   Issue

   patent for an invention No. 66427, dated May 12th, 2014, Patent Office of Republic of Bulgaria, pp. 1-27, 2014, Bulgaria, Sofia, Patent Office of Bulgaria

   Full text of the publication

   Вид: заявка за патент/полезен модел, публикация в реферирано издание