Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Изпитателният срок по Закона за държавния служител
Ключови думи: държавен служител, изпитателен срок

Абстракт: Статията акцентира върху приложното поле по отношение на лицата на изпитателния срок по чл.12 от Закона за държавния служител. Разгледани са групите държавни служители, по отношение на които се прилага този срок. Обоснована е тезата за приложимост на изпитателния срок и при хипотезите на основно служебно правоотношение по заместване, както и при срочно служебно правоотношение за изпълнение на длъжност за държавен служител в новосъздадена администрация. Посочени са и особеностите за държавните служители в изпитателен срок при определяне на стартовата заплата и при външна мобилност.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 3, стр. стр. 4, 2008, България, София, Издателство "Труд и право", ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Test period under the Civil Servants Act
  Keywords: civil servant, test period

  Abstract: The article puts an accent on the application field in relation to the persons in test period under art. 12 of the Civil Servants Act. The groups of civil servants are reviewed in relation to which this test period applies. It grounds the thesis of applicability of the test period and under the hypotheses of basic work legal relations for deputies, as well as in case of time-limited work legal relations for exercising a position of civil servant in a newly created administration. The peculiarities for the civil servants in test period are specified for setting the start salary and in case of external mobility.

  References

   Issue

   “Labor and law” magazine, issue 3, pp. 4, 2008, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание