10913

Публикации
Publications

1542

Автори
Autors

10914

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
801 Man Tianxing., Nataly Zhukova., Tsochev, G. R., A Multilevel Intelligent Assistant for Multilevel Social Network Analysis (2020)
802 Spasova, M. L., Angelov, G. V., Hristov, M. H., Overview of Nanowire Field-Effect Transistors (2013)
803 Dimitrov A. D., Dimitrov, K. L., Method for design of system for magnetotherapy using “running” random low (2013)
804 Dimitrov A. D., Dimitrov, K. L., METHODS AND ALGORITHMS FOR GENERATION OF RANDOM LOW FREQUENCY SERIES OF SIGNALS FOR MAGNETO THERAPY (2013)
805 Dimitrov, D. T., Petrova, A.P., Propagation of microwave electromagnetic filed in live tissues (2013)
806 Dimitrov, D. T., Petrova, A . P., Influence and image of the UHF electromagnetic filed on the human body (2013)
807 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tzanova, S. S., Tsankov R. Ts., Simonne N., Design and Investigation of 0.18µm CMOS Hall Sensors with different dimensions (2013)
808 Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Todorov, M. H., SPICE modelling of magnetoresistive sensors (2013)
809 Алексиев, С. Л., Начев Н., МЕТОДИКА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ЗЪБНАТА ДВОЙКА НА ХИДРОМАШИНА ЧРЕЗ ХИПОЦИКЛОИДА (2013)
810 Алексиев, С. Л., Начев Н., Велев Е., МЕТОДИКА ЗА КОНСТРУИРАНЕ ГЕРОЛКОВА ХИДРОМАШИНА КАТО ОПРЕДЕЛЯЩИ СА РАЗМЕРИТЕ НА РОЛКИТЕ (2013)
811 Takov, T. B., Cholakova, I. N., Georgiev Y., Design and Signal Processing Techniques on 0.18um CMOS Hall Microsensors (2013)
812 Aleksiev, S. L., Nachev N., Velev E., DECIPHERING AN EXISTING DESIGN GEROTOR HYDRAULIC GEAR PAIR (2013)
813 Начев Н., Алексиев, С. Л., ОСНОВНИ ВИДОВЕ РОТАЦИОННИ ХИДРОМАШИНИ (2013)
814 Гергана Илиева Йорданова., Ищев, А. К., Откриване на неипзравности в сервосистема с генери¬ране на аналитични симптоми (2013)
815 Панов, В. К., Рачев, Н. Г., АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИОНЕН СЕПАРАТОР С ГЛАДКА НЕПЕРФОРИРАНА ПОВЪРХНОСТ (2013)
816 Кирилова, К.С., Милушев, Г. С., ОБУЧИТЕЛНИ ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЕШКАТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТАТИЧЕН МОНОФАЗЕН ЕЛЕКТРОМЕР (2013)
817 Заркова, Ю., Милушев, Г. С., МЕТОД ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА (2013)
818 Цонов Л Ц., Тодоров, Т. С., Определяне на условията за празен ход на шестзвенен лостов механизъм на импулсен вариатор (2013)
819 Pavlova, P. E., Pattern Recognition by Colour Parameters: Estimation of the Conditions for Computer Images Derivation (2000)
820 Pavlova, P. E., Moumdjiev I. N., Analysis of Chromaticity of Blood Smear Images with Variations in Chemical Staining (2000)
821 Pavlova, P. E., Ferdinandov E. F., Application of the Affine Transformation in Colour Quality Assurance of the Computer Images (2000)
822 Генкова И., Павлова, П. Е., Пачеджиева, Б. К., Цанев В. И., Предварителна обработка на данните при измерване на дрейфови скорости по метода на времевите изменчивости (2000)
823 Marinova V., Pavlova, P. E., Estimation of the Occupational Hazardous Factors in Ophthalmic Operations through Visible Laser Radiation (2000)
824 Krastev P., Pavlova, P. E., Milieva E., Staikova N., Mourdjeva M., Analysis of Digitalized Microscope Images: an Approach to Study ANA Fluorescence Patterns (2002)
825 D, J. S., Methodological approach to study and evaluation of current and capital expenditure in Cloud Computing (2013)
826 Тодоров, Т. С., Райчо Й Й., ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УЛТРАЗВУКОВ ГЕНЕРАТОР НА ЕНЕРГИЯ (2013)
827 Павлова, П. Е., Генкова И., Програмен пакет за предварителна обработка на изображения (1998)
828 Генов, Ю. А., Славчев, Я. Ц., док. Калин Пенчов Адърски., Арнаудов, К. С., МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЯТЪРНА ТУРБИНА С ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ - ТИП H-ROTOR (2013)
829 Райков К. Т., Таков, Т. Б., Модернизация на жичен бондер за опроводяване на полупроводникови чипове (2013)
830 Димитров, К. П., Рахнев, И. Р., ИЗМЕРВАНЕ НА ВИБРАЦИИ НА ТЪКАЧНA МАШИНA С ГЪВКАВИ РАПИРИ (2013)
831 TODOROV, M. D., MASSOUH F., DOBREV I., VELKOVA C., Aeroelastic Investigation of Pattern Hingeless Helicopter Rotor in Forward Flight (2013)
832 Nedelchev, N. A., Koeva D.Y., AUTOMATED SYSTEM FOR CONTROL, MONITORING AND DIAGNOSTICS OF WINDMILL (2013)
833 Mikhov, M. R., Zhilevski, M. M., Performance Improvement of a Type of Milling Machines (2013)
834 Йорданов С., Костов, И. Й., ЗАЩИТИ В ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯТА (1997)
835 Aleksandrova, M. P., Electrical Characterization of Flexible Organic Electroluminescent Devices by Impedance Measurement (2013)
836 Stoyanov A. S., Georgiev, A. G., Popov, R. K., Experimental installation for investigation of latent heat accumulator as a part of hybrid system for air-conditioning (2013)
837 Велева, С. С., Костова, Д.О., Предварителна оценка на варианти за технологичен трансфер в индустриалното предприятие (2013)
838 Toshkov, E. T., Build-up of hybrid installation with ground source heat pump and solar collectors (2013)
839 Иванчева, В. М., Господинова Е. А., ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НИВО И ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕЧНОСТИ В РЕЗЕРВОАРИ И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИ (2013)
840 Джуджев Б., Ivancheva, V. M., Kachulkova, S. Z., Gospodinova E., XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 2013, Macedonia, (2013)
841 Стоев, Л. Ж., Обработване на стъпални отвори в наклонени повърхнини (2013)
842 Rangelov, N. R., Hinov, N. L., Quasi Resonant DC-DC Converters (2013)
843 Pandiev - IMP., Kovacheva - MGK., VHDL-AMS Description of Digitally Programmable Gain Amplifiers through SPI (2013)
844 Банов, И. П., Иван Николов Димчев., Велчо Дамянов., Лабораторен стенд на еднозонова система за климатизиране на въздуха с двустепенно оползотворяване на топлината на изхвърляния въздух посредством рекуперативен топлообменен апарат и вградена термопомпа (2013)
845 Pleshkova-Bekjarska, S. G., Пеева К., APPLICATION OF SPEECH TO TEXT AS CRITERION OF AUDIO QUALITY ESTIMATION IN MULTIMEDIA COMMUNICATION SYSTEMS (2013)
846 Плешкова-Бекярска, С. Г., MICROPHONE ARRAYS BEAMFORMING METHODS WITH LEAST MEAN SQUARE SPATIAL FILTRATION FOR NOISE SUPPRESSION (2013)
847 Mishkov, R. L., Darmonski, S. G., Nonlinear adaptive control and exact parameter estimation (2013)
848 Marinov, M. B., Ganev B. T., Nikolov G. T., Indoor Localization System for Lighting Control (2013)
849 Калина Христова Пеева., Бекярски, А. Б., Плешкова-Бекярска, С. Г., Development of algorithm and simulation program for audio and video information quality estimation in multimedia systems (2013)
850 Димов, Д. С., ПРОУЧВАНЕ СРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА УМЕНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ (2013)