7734

Публикации
Publications

1322

Автори
Autors

7735

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
801 Начев Н., Алексиев, С. Л., ОСНОВНИ ВИДОВЕ РОТАЦИОННИ ХИДРОМАШИНИ (2013)
802 Гергана Илиева Йорданова., Ищев, А. К., Откриване на неипзравности в сервосистема с генери¬ране на аналитични симптоми (2013)
803 Панов, В. К., Рачев, Н. Г., АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИОНЕН СЕПАРАТОР С ГЛАДКА НЕПЕРФОРИРАНА ПОВЪРХНОСТ (2013)
804 Кирилова, К.С., Милушев, Г. С., ОБУЧИТЕЛНИ ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЕШКАТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТАТИЧЕН МОНОФАЗЕН ЕЛЕКТРОМЕР (2013)
805 Заркова, Ю., Милушев, Г. С., МЕТОД ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА (2013)
806 Цонов Л Ц., Тодоров, Т. С., Определяне на условията за празен ход на шестзвенен лостов механизъм на импулсен вариатор (2013)
807 Pavlova, P. E., Pattern Recognition by Colour Parameters: Estimation of the Conditions for Computer Images Derivation (2000)
808 Pavlova, P. E., Moumdjiev I. N., Analysis of Chromaticity of Blood Smear Images with Variations in Chemical Staining (2000)
809 Pavlova, P. E., Ferdinandov E. F., Application of the Affine Transformation in Colour Quality Assurance of the Computer Images (2000)
810 Генкова И., Павлова, П. Е., Пачеджиева, Б. К., Цанев В. И., Предварителна обработка на данните при измерване на дрейфови скорости по метода на времевите изменчивости (2000)
811 Marinova V., Pavlova, P. E., Estimation of the Occupational Hazardous Factors in Ophthalmic Operations through Visible Laser Radiation (2000)
812 Krastev P., Pavlova, P. E., Milieva E., Staikova N., Mourdjeva M., Analysis of Digitalized Microscope Images: an Approach to Study ANA Fluorescence Patterns (2002)
813 D, J. S., Methodological approach to study and evaluation of current and capital expenditure in Cloud Computing (2013)
814 Тодоров, Т. С., Райчо Й Й., ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УЛТРАЗВУКОВ ГЕНЕРАТОР НА ЕНЕРГИЯ (2013)
815 Павлова, П. Е., Генкова И., Програмен пакет за предварителна обработка на изображения (1998)
816 Генов, Ю. А., Славчев, Я. Ц., док. Калин Пенчов Адърски., Арнаудов, К. С., МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЯТЪРНА ТУРБИНА С ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ - ТИП H-ROTOR (2013)
817 Райков К. Т., Таков, Т. Б., Модернизация на жичен бондер за опроводяване на полупроводникови чипове (2013)
818 Димитров, К. П., Рахнев, И. Р., ИЗМЕРВАНЕ НА ВИБРАЦИИ НА ТЪКАЧНA МАШИНA С ГЪВКАВИ РАПИРИ (2013)
819 TODOROV, M. D., MASSOUH F., DOBREV I., VELKOVA C., Aeroelastic Investigation of Pattern Hingeless Helicopter Rotor in Forward Flight (2013)
820 Nedelchev, N. A., Koeva D.Y., AUTOMATED SYSTEM FOR CONTROL, MONITORING AND DIAGNOSTICS OF WINDMILL (2013)
821 Mikhov, M. R., Zhilevski, M. M., Performance Improvement of a Type of Milling Machines (2013)
822 Йорданов С., Костов, И. Й., ЗАЩИТИ В ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯТА (1997)
823 Aleksandrova, M. P., Electrical Characterization of Flexible Organic Electroluminescent Devices by Impedance Measurement (2013)
824 Stoyanov A. S., Georgiev, A. G., Popov, R. K., Experimental installation for investigation of latent heat accumulator as a part of hybrid system for air-conditioning (2013)
825 Велева, С. С., Костова, Д.О., Предварителна оценка на варианти за технологичен трансфер в индустриалното предприятие (2013)
826 Toshkov, E. T., Build-up of hybrid installation with ground source heat pump and solar collectors (2013)
827 Иванчева, В. М., Господинова Е. А., ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НИВО И ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕЧНОСТИ В РЕЗЕРВОАРИ И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИ (2013)
828 Джуджев Б., Ivancheva, V. M., Kachulkova, S. Z., Gospodinova E., XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 2013, Macedonia, (2013)
829 Стоев, Л. Ж., Обработване на стъпални отвори в наклонени повърхнини (2013)
830 Rangelov, N. R., Hinov, N. L., Quasi Resonant DC-DC Converters (2013)
831 Pandiev - IMP., Kovacheva - MGK., VHDL-AMS Description of Digitally Programmable Gain Amplifiers through SPI (2013)
832 Банов, И. П., Иван Николов Димчев., Велчо Дамянов., Лабораторен стенд на еднозонова система за климатизиране на въздуха с двустепенно оползотворяване на топлината на изхвърляния въздух посредством рекуперативен топлообменен апарат и вградена термопомпа (2013)
833 Pleshkova-Bekjarska, S. G., Пеева К., APPLICATION OF SPEECH TO TEXT AS CRITERION OF AUDIO QUALITY ESTIMATION IN MULTIMEDIA COMMUNICATION SYSTEMS (2013)
834 Плешкова-Бекярска, С. Г., MICROPHONE ARRAYS BEAMFORMING METHODS WITH LEAST MEAN SQUARE SPATIAL FILTRATION FOR NOISE SUPPRESSION (2013)
835 Mishkov, R. L., Darmonski, S. G., Nonlinear adaptive control and exact parameter estimation (2013)
836 Marinov, M. B., Ganev B. T., Nikolov G. T., Indoor Localization System for Lighting Control (2013)
837 Калина Христова Пеева., Бекярски, А. Б., Плешкова-Бекярска, С. Г., Development of algorithm and simulation program for audio and video information quality estimation in multimedia systems (2013)
838 Димов, Д. С., ПРОУЧВАНЕ СРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА УМЕНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ (2013)
839 Димов, Д. С., КОМПЕТЕНЦИИ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (2013)
840 Кралов, И. М., Пискова, А. Г., Неделчев, К. И., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА НОВ АБСОРБЕР ЗА АКУСТИЧЕН ШУМ ОТ РЕЛСОВИ ПЪТИЩА (2013)
841 Кралов, И. М., АНАЛИЗ НА ПАТЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗЛЪЧВАНИЯ ШУМ ОТ КОНТАКТА КОЛЕЛО-РЕЛСА ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (2012)
842 Kralov, I. M., A NEW SOLUTION FOR THE RAILWAY NOISE REDUCTION (2012)
843 Димов, Д. С., КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (2013)
844 Стоилова, В. Т., Модели на транспортния трафик в автомагистрали- I част (2013)
845 Андреев, О. Д., Колева, Н. В., Методически подход за изследване на основните фактори, влияещи на клиента, за подпомагане вземането на решение за позициониране на CODP (2013)
846 Andreev, O. D., Koleva, N. V., Opportunities for Applying Customer Order Decoupling Point Approach (2013)
847 Grigorova, D. V., An algorithm for zero pronoun resolution in Bulgarian (2013)
848 Алексиев, С. Л., Велев Е., Начев Н., Подобряване на техническите параметри на хидромотор, чрез промяна на профила на геторната двойка (2013)
849 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Veleva L., INVESTIGATION ON PLASMA-AIDED FLAME RETARDATION OF MEX-ICAN WHITE CEDAR (CUPRESSUS LUSITANICA) WOOD BY THERMAL ANALYSIS (2013)
850 Кръстев, Н. Й., Някои изследвания на аеродинамиката на инжектирана ограничена завъртяна струя (2013)