9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
801 Dimitrov, D. T., Petrova, A . P., Influence and image of the UHF electromagnetic filed on the human body (2013)
802 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tzanova, S. S., Tsankov R. Ts., Simonne N., Design and Investigation of 0.18µm CMOS Hall Sensors with different dimensions (2013)
803 Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Todorov, M. H., SPICE modelling of magnetoresistive sensors (2013)
804 Алексиев, С. Л., Начев Н., МЕТОДИКА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ЗЪБНАТА ДВОЙКА НА ХИДРОМАШИНА ЧРЕЗ ХИПОЦИКЛОИДА (2013)
805 Алексиев, С. Л., Начев Н., Велев Е., МЕТОДИКА ЗА КОНСТРУИРАНЕ ГЕРОЛКОВА ХИДРОМАШИНА КАТО ОПРЕДЕЛЯЩИ СА РАЗМЕРИТЕ НА РОЛКИТЕ (2013)
806 Takov, T. B., Cholakova, I. N., Georgiev Y., Design and Signal Processing Techniques on 0.18um CMOS Hall Microsensors (2013)
807 Aleksiev, S. L., Nachev N., Velev E., DECIPHERING AN EXISTING DESIGN GEROTOR HYDRAULIC GEAR PAIR (2013)
808 Начев Н., Алексиев, С. Л., ОСНОВНИ ВИДОВЕ РОТАЦИОННИ ХИДРОМАШИНИ (2013)
809 Гергана Илиева Йорданова., Ищев, А. К., Откриване на неипзравности в сервосистема с генери¬ране на аналитични симптоми (2013)
810 Панов, В. К., Рачев, Н. Г., АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИОНЕН СЕПАРАТОР С ГЛАДКА НЕПЕРФОРИРАНА ПОВЪРХНОСТ (2013)
811 Кирилова, К.С., Милушев, Г. С., ОБУЧИТЕЛНИ ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЕШКАТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТАТИЧЕН МОНОФАЗЕН ЕЛЕКТРОМЕР (2013)
812 Заркова, Ю., Милушев, Г. С., МЕТОД ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА (2013)
813 Цонов Л Ц., Тодоров, Т. С., Определяне на условията за празен ход на шестзвенен лостов механизъм на импулсен вариатор (2013)
814 Pavlova, P. E., Pattern Recognition by Colour Parameters: Estimation of the Conditions for Computer Images Derivation (2000)
815 Pavlova, P. E., Moumdjiev I. N., Analysis of Chromaticity of Blood Smear Images with Variations in Chemical Staining (2000)
816 Pavlova, P. E., Ferdinandov E. F., Application of the Affine Transformation in Colour Quality Assurance of the Computer Images (2000)
817 Генкова И., Павлова, П. Е., Пачеджиева, Б. К., Цанев В. И., Предварителна обработка на данните при измерване на дрейфови скорости по метода на времевите изменчивости (2000)
818 Marinova V., Pavlova, P. E., Estimation of the Occupational Hazardous Factors in Ophthalmic Operations through Visible Laser Radiation (2000)
819 Krastev P., Pavlova, P. E., Milieva E., Staikova N., Mourdjeva M., Analysis of Digitalized Microscope Images: an Approach to Study ANA Fluorescence Patterns (2002)
820 D, J. S., Methodological approach to study and evaluation of current and capital expenditure in Cloud Computing (2013)
821 Тодоров, Т. С., Райчо Й Й., ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УЛТРАЗВУКОВ ГЕНЕРАТОР НА ЕНЕРГИЯ (2013)
822 Павлова, П. Е., Генкова И., Програмен пакет за предварителна обработка на изображения (1998)
823 Генов, Ю. А., Славчев, Я. Ц., док. Калин Пенчов Адърски., Арнаудов, К. С., МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЯТЪРНА ТУРБИНА С ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ - ТИП H-ROTOR (2013)
824 Райков К. Т., Таков, Т. Б., Модернизация на жичен бондер за опроводяване на полупроводникови чипове (2013)
825 Димитров, К. П., Рахнев, И. Р., ИЗМЕРВАНЕ НА ВИБРАЦИИ НА ТЪКАЧНA МАШИНA С ГЪВКАВИ РАПИРИ (2013)
826 TODOROV, M. D., MASSOUH F., DOBREV I., VELKOVA C., Aeroelastic Investigation of Pattern Hingeless Helicopter Rotor in Forward Flight (2013)
827 Nedelchev, N. A., Koeva D.Y., AUTOMATED SYSTEM FOR CONTROL, MONITORING AND DIAGNOSTICS OF WINDMILL (2013)
828 Mikhov, M. R., Zhilevski, M. M., Performance Improvement of a Type of Milling Machines (2013)
829 Йорданов С., Костов, И. Й., ЗАЩИТИ В ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯТА (1997)
830 Aleksandrova, M. P., Electrical Characterization of Flexible Organic Electroluminescent Devices by Impedance Measurement (2013)
831 Stoyanov A. S., Georgiev, A. G., Popov, R. K., Experimental installation for investigation of latent heat accumulator as a part of hybrid system for air-conditioning (2013)
832 Велева, С. С., Костова, Д.О., Предварителна оценка на варианти за технологичен трансфер в индустриалното предприятие (2013)
833 Toshkov, E. T., Build-up of hybrid installation with ground source heat pump and solar collectors (2013)
834 Иванчева, В. М., Господинова Е. А., ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НИВО И ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕЧНОСТИ В РЕЗЕРВОАРИ И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИ (2013)
835 Джуджев Б., Ivancheva, V. M., Kachulkova, S. Z., Gospodinova E., XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 2013, Macedonia, (2013)
836 Стоев, Л. Ж., Обработване на стъпални отвори в наклонени повърхнини (2013)
837 Rangelov, N. R., Hinov, N. L., Quasi Resonant DC-DC Converters (2013)
838 Pandiev - IMP., Kovacheva - MGK., VHDL-AMS Description of Digitally Programmable Gain Amplifiers through SPI (2013)
839 Банов, И. П., Иван Николов Димчев., Велчо Дамянов., Лабораторен стенд на еднозонова система за климатизиране на въздуха с двустепенно оползотворяване на топлината на изхвърляния въздух посредством рекуперативен топлообменен апарат и вградена термопомпа (2013)
840 Pleshkova-Bekjarska, S. G., Пеева К., APPLICATION OF SPEECH TO TEXT AS CRITERION OF AUDIO QUALITY ESTIMATION IN MULTIMEDIA COMMUNICATION SYSTEMS (2013)
841 Плешкова-Бекярска, С. Г., MICROPHONE ARRAYS BEAMFORMING METHODS WITH LEAST MEAN SQUARE SPATIAL FILTRATION FOR NOISE SUPPRESSION (2013)
842 Mishkov, R. L., Darmonski, S. G., Nonlinear adaptive control and exact parameter estimation (2013)
843 Marinov, M. B., Ganev B. T., Nikolov G. T., Indoor Localization System for Lighting Control (2013)
844 Калина Христова Пеева., Бекярски, А. Б., Плешкова-Бекярска, С. Г., Development of algorithm and simulation program for audio and video information quality estimation in multimedia systems (2013)
845 Димов, Д. С., ПРОУЧВАНЕ СРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА УМЕНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ (2013)
846 Димов, Д. С., КОМПЕТЕНЦИИ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (2013)
847 Кралов, И. М., Пискова, А. Г., Неделчев, К. И., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА НОВ АБСОРБЕР ЗА АКУСТИЧЕН ШУМ ОТ РЕЛСОВИ ПЪТИЩА (2013)
848 Кралов, И. М., АНАЛИЗ НА ПАТЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗЛЪЧВАНИЯ ШУМ ОТ КОНТАКТА КОЛЕЛО-РЕЛСА ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (2012)
849 Kralov, I. M., A NEW SOLUTION FOR THE RAILWAY NOISE REDUCTION (2012)
850 Димов, Д. С., КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (2013)