8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
801 Aleksiev, S. L., Nachev N., Velev E., DECIPHERING AN EXISTING DESIGN GEROTOR HYDRAULIC GEAR PAIR (2013)
802 Начев Н., Алексиев, С. Л., ОСНОВНИ ВИДОВЕ РОТАЦИОННИ ХИДРОМАШИНИ (2013)
803 Гергана Илиева Йорданова., Ищев, А. К., Откриване на неипзравности в сервосистема с генери¬ране на аналитични симптоми (2013)
804 Панов, В. К., Рачев, Н. Г., АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ НА ВИБРАЦИОНЕН СЕПАРАТОР С ГЛАДКА НЕПЕРФОРИРАНА ПОВЪРХНОСТ (2013)
805 Кирилова, К.С., Милушев, Г. С., ОБУЧИТЕЛНИ ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЕШКАТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТАТИЧЕН МОНОФАЗЕН ЕЛЕКТРОМЕР (2013)
806 Заркова, Ю., Милушев, Г. С., МЕТОД ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА (2013)
807 Цонов Л Ц., Тодоров, Т. С., Определяне на условията за празен ход на шестзвенен лостов механизъм на импулсен вариатор (2013)
808 Pavlova, P. E., Pattern Recognition by Colour Parameters: Estimation of the Conditions for Computer Images Derivation (2000)
809 Pavlova, P. E., Moumdjiev I. N., Analysis of Chromaticity of Blood Smear Images with Variations in Chemical Staining (2000)
810 Pavlova, P. E., Ferdinandov E. F., Application of the Affine Transformation in Colour Quality Assurance of the Computer Images (2000)
811 Генкова И., Павлова, П. Е., Пачеджиева, Б. К., Цанев В. И., Предварителна обработка на данните при измерване на дрейфови скорости по метода на времевите изменчивости (2000)
812 Marinova V., Pavlova, P. E., Estimation of the Occupational Hazardous Factors in Ophthalmic Operations through Visible Laser Radiation (2000)
813 Krastev P., Pavlova, P. E., Milieva E., Staikova N., Mourdjeva M., Analysis of Digitalized Microscope Images: an Approach to Study ANA Fluorescence Patterns (2002)
814 D, J. S., Methodological approach to study and evaluation of current and capital expenditure in Cloud Computing (2013)
815 Тодоров, Т. С., Райчо Й Й., ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УЛТРАЗВУКОВ ГЕНЕРАТОР НА ЕНЕРГИЯ (2013)
816 Павлова, П. Е., Генкова И., Програмен пакет за предварителна обработка на изображения (1998)
817 Генов, Ю. А., Славчев, Я. Ц., док. Калин Пенчов Адърски., Арнаудов, К. С., МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЯТЪРНА ТУРБИНА С ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ - ТИП H-ROTOR (2013)
818 Райков К. Т., Таков, Т. Б., Модернизация на жичен бондер за опроводяване на полупроводникови чипове (2013)
819 Димитров, К. П., Рахнев, И. Р., ИЗМЕРВАНЕ НА ВИБРАЦИИ НА ТЪКАЧНA МАШИНA С ГЪВКАВИ РАПИРИ (2013)
820 TODOROV, M. D., MASSOUH F., DOBREV I., VELKOVA C., Aeroelastic Investigation of Pattern Hingeless Helicopter Rotor in Forward Flight (2013)
821 Nedelchev, N. A., Koeva D.Y., AUTOMATED SYSTEM FOR CONTROL, MONITORING AND DIAGNOSTICS OF WINDMILL (2013)
822 Mikhov, M. R., Zhilevski, M. M., Performance Improvement of a Type of Milling Machines (2013)
823 Йорданов С., Костов, И. Й., ЗАЩИТИ В ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯТА (1997)
824 Aleksandrova, M. P., Electrical Characterization of Flexible Organic Electroluminescent Devices by Impedance Measurement (2013)
825 Stoyanov A. S., Georgiev, A. G., Popov, R. K., Experimental installation for investigation of latent heat accumulator as a part of hybrid system for air-conditioning (2013)
826 Велева, С. С., Костова, Д.О., Предварителна оценка на варианти за технологичен трансфер в индустриалното предприятие (2013)
827 Toshkov, E. T., Build-up of hybrid installation with ground source heat pump and solar collectors (2013)
828 Иванчева, В. М., Господинова Е. А., ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НИВО И ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕЧНОСТИ В РЕЗЕРВОАРИ И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИ (2013)
829 Джуджев Б., Ivancheva, V. M., Kachulkova, S. Z., Gospodinova E., XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 2013, Macedonia, (2013)
830 Стоев, Л. Ж., Обработване на стъпални отвори в наклонени повърхнини (2013)
831 Rangelov, N. R., Hinov, N. L., Quasi Resonant DC-DC Converters (2013)
832 Pandiev - IMP., Kovacheva - MGK., VHDL-AMS Description of Digitally Programmable Gain Amplifiers through SPI (2013)
833 Банов, И. П., Иван Николов Димчев., Велчо Дамянов., Лабораторен стенд на еднозонова система за климатизиране на въздуха с двустепенно оползотворяване на топлината на изхвърляния въздух посредством рекуперативен топлообменен апарат и вградена термопомпа (2013)
834 Pleshkova-Bekjarska, S. G., Пеева К., APPLICATION OF SPEECH TO TEXT AS CRITERION OF AUDIO QUALITY ESTIMATION IN MULTIMEDIA COMMUNICATION SYSTEMS (2013)
835 Плешкова-Бекярска, С. Г., MICROPHONE ARRAYS BEAMFORMING METHODS WITH LEAST MEAN SQUARE SPATIAL FILTRATION FOR NOISE SUPPRESSION (2013)
836 Mishkov, R. L., Darmonski, S. G., Nonlinear adaptive control and exact parameter estimation (2013)
837 Marinov, M. B., Ganev B. T., Nikolov G. T., Indoor Localization System for Lighting Control (2013)
838 Калина Христова Пеева., Бекярски, А. Б., Плешкова-Бекярска, С. Г., Development of algorithm and simulation program for audio and video information quality estimation in multimedia systems (2013)
839 Димов, Д. С., ПРОУЧВАНЕ СРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА УМЕНИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ (2013)
840 Димов, Д. С., КОМПЕТЕНЦИИ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (2013)
841 Кралов, И. М., Пискова, А. Г., Неделчев, К. И., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА НОВ АБСОРБЕР ЗА АКУСТИЧЕН ШУМ ОТ РЕЛСОВИ ПЪТИЩА (2013)
842 Кралов, И. М., АНАЛИЗ НА ПАТЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗЛЪЧВАНИЯ ШУМ ОТ КОНТАКТА КОЛЕЛО-РЕЛСА ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (2012)
843 Kralov, I. M., A NEW SOLUTION FOR THE RAILWAY NOISE REDUCTION (2012)
844 Димов, Д. С., КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (2013)
845 Стоилова, В. Т., Модели на транспортния трафик в автомагистрали- I част (2013)
846 Андреев, О. Д., Колева, Н. В., Методически подход за изследване на основните фактори, влияещи на клиента, за подпомагане вземането на решение за позициониране на CODP (2013)
847 Andreev, O. D., Koleva, N. V., Opportunities for Applying Customer Order Decoupling Point Approach (2013)
848 Grigorova, D. V., An algorithm for zero pronoun resolution in Bulgarian (2013)
849 Алексиев, С. Л., Велев Е., Начев Н., Подобряване на техническите параметри на хидромотор, чрез промяна на профила на геторната двойка (2013)
850 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Veleva L., INVESTIGATION ON PLASMA-AIDED FLAME RETARDATION OF MEX-ICAN WHITE CEDAR (CUPRESSUS LUSITANICA) WOOD BY THERMAL ANALYSIS (2013)