Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж.
Заглавие: Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 2 Активен контрол и адаптивно управление
Ключови думи: център, многооперационно обработване, активен контрол, люнет

Абстракт: В публикацията е представена разширена информация за технологичните възможности на метод и едносупортна машина за многооперационно обработване на стъпални патронникови и центрови детайли. Акцент е поставен върху възможностите за осъществяване на активен контрол и адаптивно управление по класическата технология и посредством нов патентно защитен метод с помощта на сканиращи измервателни глави.

Библиография

  Издание

  научна конференция с международно участие ТЕХСИС’2009, 29-30 май 2009 г., списание на Технически университет – София, филиал Пловдив, No. 14 (2), том 14, брой 2, том 14, брой 2, стр. стр. 95-100, 2009, България, Пловдив, списание на Технически университет – София, филиал Пловдив, ISSN 1310-271

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev, L. Z.
  Title: Method and machine for multioperational machining of rotary stepped workpieces, Part 2 Active monitoring and adaptive control
  Keywords: centre, multioperation machining, active control, steady rest

  Abstract: The paper presents additional information about the technological features of a method and a machine with a single carriage machine for multioperational machining of stepped chucked and machined between centers workpieces. The focus is on the opportunities to realize active monitoring and adaptive control after the classic technology using a new method and scanning measuring probes.

  References

   Issue

   International scientific conference TECHSYS’2009, 29-30 May 2009, magazine of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch, No. 14 (2), Volume 14, Number 2, vol. 14, issue 2, pp. 95-100, 2009, Bulgaria, Plovdiv, Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, ISSN 1310-271

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание