Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С., Борисова, И., Христов, Ч.
Заглавие: Коментар на Закона за държавния служител
Ключови думи: държавен служител, служебно правоотношение

Абстракт: Изданието е първото цялостно изследване върху Закона за държавния служител с коментарен характер. Въз основа на общите теоретични положения от областта на административното право са разяснени правната същност и съдържанието на законовите разпоредби, техните цели и тълкуване, като е направена и съпоставка между сходни правни институти. Наред с теоретичните постановки е разгледан широк кръг конкретни хипотези от практиката по прилагането на закона. Направено е изследване и систематизиране на административна и/или съдебна практика, като са анализирани дискусионни въпроси, по които е на лице противоречива практика. Извършен е критичен анализ на действащата уредба, като са посочени недостатъци на регламентацията и са направени предложения de lege ferenda.

Библиография

  Издание

  издание, стр. стр. 186, 2008, България, София, Труд и право, ISBN ISBN 978-954-608-158-2
  Autors: Kaneva, N. S., Borisova, I., Hristov, Ch.
  Title: Comments on the Civil Servants Act
  Keywords: civil servant, work legal relations

  Abstract: The issue is the first complete research on the Civil Servants Act with commentary character. Based on the general theoretical principles in the field of administrative law there is a clarification of the legal nature and the contents of the provisions of the law, their aims and interpretation, also making a comparison with similar legal institutes. Together with the theoretical principles, a wide range of specific hypotheses from the practice of application of the law are reviewed. A research and classification of the administrative and/or court practice is made, analysing discussion matters about which contradictory practice is available. A critical analysis of the organization in force is performed, showing the flaws of the regulation and making propositions de lege ferenda.

  References

   Issue

   book, pp. 186, 2008, Bulgaria, Sofia, Trud i Pravo, ISBN ISBN 978-954-608-158-2

   Вид: пленарен доклад в международен форум