Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Прекратяване на служебното правоотношение поради съкращаване на длъжността
Ключови думи: държавен служител, съкращаване на длъжността.

Абстракт: В статията са посочени условията за законосъобразното прекратяване на служебното правоотношение поради съкращаване на длъжността по чл.106, ал.1, т. 2 от Закона за държавния служител. Представени са подробно хипотезите, при които е налице реално съкращаване на длъжността. Посочени са групите служители, по отношение на които е предвидена закрила при това прекратително основание.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 6, стр. стр. 5, 2010, България, София, Труд и право, ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Termination of work legal relations due to discharge of the position
  Keywords: civil servant, discharge of position

  Abstract: The article specifies the articles for lawful termination of work legal relations due to discharge of the position under art. 106, par. 1, item 2 of the Civil Servants Act. It presents in detail the hypotheses under which an actual discharge of the position is present. It also shows the groups of employees in relation to which a protection in case of such reason for termination is envisaged.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 6, pp. 5, 2010, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание