Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Ключови думи: лица, заемащи публични длъжности; свързани лица; частен интерес; облага; конфликт на интереси

Абстракт: Научният труд е посветен на общата правна уредба на управлението на конфликта на интереси на лицата, заемащи публични длъжности. Той е първото цялостно изследване на тази нова за българското право материя, което е базирано върху Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В книгата са представени балансирано както основните теоретични аспекти на управлението на конфликта на интереси, така и най-характерните хипотези, които представляват правна и фактическа сложност. Изследвана и систематизирана е съдебната практика, свързана с установяването на конфликт на интереси. Направен е критичен анализ на действащата уредба и са формулирани предложения de lege ferenda.

Библиография

  Издание

  издание, стр. стр. 183, 2011, България, София, Сиела, ISBN ISBN 987-954-28-0891-6
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Comments on the Conflict of Interest Prevention and Ascertainment Act
  Keywords: persons on public positions; related persons; private interest; profit; conflict of interest

  Abstract: The scientific work is dedicated to the general legal organization of the conflict of interest of persons on public positions. This is the first complete research on this matter, new for the Bulgarian law, based on the Conflict of Interest Prevention and Ascertainment Act. The book presents in balance the main theoretical aspects of conflict of interest’ management as well as the most characteristic hypotheses, presenting legal and factual complexity. The court practice related to ascertainment of conflict of interest is examined and systemized. A critical analysis of the organization in force is made and propositions are formulated de lege ferenda.

  References

   Issue

   book, pp. 183, 2011, Bulgaria, Sofia, Siela, ISBN ISBN 987-954-28-0891-6

   Вид: монография/части от монография