8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1151 Петров, П. Г., АЛГОРИТЪМ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (2014)
1152 Петров, М. М., МОДЕЛИРАНЕ ПОЛЕТА НА ХЕЛИКОПТЕРА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ В ПЛАНИНСКО-ГОРИСТА МЕСТНОСТ (2014)
1153 Radkov, V. S., GSM COMMUNICATIONS JAMMING - AN INTELLIGENT METHOD (2014)
1154 Delibozov, N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Design and Fabrication of ”Matrix” MEMS Device (2014)
1155 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Systems for electronic support of the educational process as a behavioural analyst (2014)
1156 Радонов, Р. И., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Подобрение на качеството чрез контрол на учебния процес в ТУ – София (2014)
1157 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Microelectronic Circuit Analogous to Hydrogen Bonding Network in Michaelis Complex of beta-lactamase Protein (2014)
1158 Stankov, I. S., Stefanova, V. V., Urban Intelligent Transport Management Systems (2021)
1159 Aleksandrova, M. P., Irena Nestorova., FABRICATION OF FLEXIBLE HYBRID LOW MOLECULAR WEIGHT COMPOUND POLYMER LIGHT EMITTING DEVICE BY SCREEN PRINTING (2014)
1160 Aleksandrova, M. P., Andreev, S. K., Ruskova, I. N., Dobrikov, G. H., Flexible Thick Film Electroluminescent Devices: Influence of the Mechanical Stress on Layers Behavior (2014)
1161 Aleksandrova, M. P., OXIDE COATINGS ON FLEXIBLE SUBSTRATES FOR ELECTROCHROMIC APPLICATIONS (2014)
1162 Aleksandrova, M. P., Kurtev, Nikolay., Videkov, V. H., Tzanova, S. S., Silvia Schintke., Material alternative to ITO for transparent conductive electrode in flexible display and photovoltaic devices (2014)
1163 Дочев, И. Н., Вълков К. В., ZIGBEE базираните системи за събиране на данни. (2014)
1164 Valkov K. V., Dochev, I. N., Overview of Electromagnetic Interference Impactover Wireless Systems for Control and Data Acquisition Working on 2.4 GHz ISM Band (2014)
1165 Slavov, T. N., Petkov, P. H., Kralev J.K., LINEAR-QUADRATIC CONTROL OF A TWO-WHEELED ROBOT (2014)
1166 Kralev J.K., Petkov, P. H., Design of UART controller for FPGA with Simulink (2014)
1167 Ivanova, R., Aleksandrova, M. P., CONDUCTIVE POLYMERS PEDOT:PSS, AS AN ALTERNATIVE MATERIAL TO CLASSICAL INDIUM TIN OXIDE IN ORGANIC OPTOELECTRONIC STRUCTURES (2014)
1168 Гарабитов, С. А., Иванов В., КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СДВОЕН СЪЕДИНИТЕЛ НА ХУК (2014)
1169 Петков, П. Х., Славов, Ц. Н., Кралев Й. К., Синтез и реализация на каскаден линейно квадратичен регулатор за управление на двуколесен робот (2014)
1170 Радонов, Р. И., Изследване и внедряване на системи за подпомагане на проектирането и обучението в микроелектрониката (2009)
1171 Стоилова, С. Д., Стоев, В. В., AN APPLICATION OF THE GRAPH THEORY WHICH EXAMINES THE METRO NETWORKS (2014)
1172 Stoilova, S. D., Stoev, V. V., SIMULATION MODELING OF DEPARTING PASSENGER FLOWS FROM METRO STATION (2014)
1173 Стоилова, С. Д., Стоев, В. В., SIMULATION MODELING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN SUBWAY STATION (2014)
1174 Стоилова, С. Д., Стоев, В. В., INVESTIGATION OF THE SOFIA’S SUBWAY STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS (2014)
1175 Стоилова, С. Д., Стоев, В. В., APPLICATION OF ARENA DISCRETE EVENT SIMULATION TOOL IN THE MODELING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES ON DEPARTURE OF PASSENGERS IN SOFIA ’S METRO STATIONS (2014)
1176 Цалов, Ц. И., Възможности за усвояване на неизползвания хидроенергиен потенциал в България (2014)
1177 Кралев Й.К., Славов, Ц. Н., Петков, П. Х., Синтез и реализация на линейно квадратичен регулатор за управление на двуколесен робот (2014)
1178 Дюкенджиев, Г. К., Петрова П.Д., Дистанционно калибриране на средства за измерване на геометрични величини (2014)
1179 Костов, И. Й., Спасов, В. К., Иванов, Г. И., ИНВАРИАНТИ ЗА ЕНЕРГОИКОНОМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (2014)
1180 Ахмед, С. А., КОНФИГУРИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РОБОТИЗИРАНА БЕЗЖИЧНA СЕНЗОРНA МРЕЖA (2014)
1181 Shoshkov T P., Mihov, G. S., SUBTRACTION PROCEDURE FOR TREMOR REMOVING FROM ECG: HIGH LEVEL SYNTHESIS WITH COMPAAN (2014)
1182 Shoshkov T P., Mihov, G. S., Real-Time Subtraction Procedure for Power-Line Interference Removing from ECG: High Level Synthesis with Compaan (2014)
1183 Кънева, Н. С., Подсъдност на делата за незаконно прекратяване на служебното правоотношение (2014)
1184 Пискова, А. Г., Кралов, И. М., Неделчев, К. И., Велкова, Ц. В., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РЕЛСОВ ПЪТ, КОЛООС И АКУСТИЧЕН АБСОРБЕР НА ШУМ ОТ КОНТАКТА КОЛЕЛО-РЕЛСА (2014)
1185 Филипова, К. В., Кралев Й.К., Филипов Ф.Ф., Аритметично устройство за числа с плаваща запетая за FPGA прибори (2014)
1186 Станев, И. С., ТИПОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ ДЕТАЙЛИ С МОБИЛНИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ (2014)
1187 Punov, P. B., Lacour S., Perilhon C., Podevin P., Optimisation numérique des parametres geometriques de l'echangeur d'un système de Rankine sur un moteur de tracteur agricole (2014,2014)
1188 Ангелов, Н. П., Дизайн на равнинни и обемни продукти от керамика, изработени по иновативна технология (2014)
1189 Punov, P. B., Perilhon C., Lacour S., Podevin P., Descombes G., Evtimov T., Injection timing strategy for exhaust heat recovery optimization on a turbocharged diesel engine (2014)
1190 Георгиева Е., SYSTEMS OF TEXTILES LAYERS FOR PROTECTION FROM COLD (2014)
1191 Todorov, G. D., Kamberov, K. H., Romanov B.R., Sofronov, Y. P., Coupled Field Analyses for Extremely High Loaded Thermal Sensor Characterization at Design Development Stage (2014)
1192 Иванов Цв. Т., Камберов, К. Х., Софронов, Я. П., Тодоров, Г. Д., Избор на материал и технология при компановане и компонентна оптимизация на модулна система за високоскоростно прецизно рязане на листови материали (2014)
1193 Iliev, I. T., Tsibulko V., Jekova I., A Review on Pacemakers: Device Types. Operating Modes and Pacing Pulses.Problems Related to the Pacing Pulses Detection (2014)
1194 Камберов, К. Х., Тодоров, Г. Д., Малешков, С. Б., Романов Б.Г., Подходи за обратно интегриране на оптимизирани геометрични модели в процеса на развитие на продукта (2014)
1195 Гълъбов, К. С., Виртуална система за определяне на грешките на резултатите от измерване (2014)
1196 Vucheva Y. D., Kolev G. D., Aleksandrova, M. P., Denishev, K. H., Influence of the Polarization on Some Dielectric Parameters of Thin PVDF Layers (2014)
1197 Tsibulko V. V., Methods for Detecting Pacemaker Pulses in ECG Signal: A Review (2014)
1198 Tsibulko V. V., Iliev, I. I., Features and Application of ADAS1000/ADAS1000-1/ADAS1000-2 Low Power-Five Electrode ECG System (2014)
1199 Spasova V. G., Experimental Evaluation of Keypoints Detector and Descriptor Algorithms for Indoors Localization (2014)
1200 Punov, P. B., Perilhon C., Danel Q., Lacour S., Descombes G., Podevin P., Evtimov T., Development of 0D simulational model for Rankine-Hirn cycle heat exchanger optimisation (2014)