Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж.
Заглавие: Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 1 Описание на метода и машината
Ключови думи: център, многооперационно обработване, люнет, активен контрол

Абстракт: Представена е нова компоновка на едносупортен център за многооперационно двустранно обработване на стъпални патронникови и центрови детайли. Машината дава възможност за реализиране на нови технологични методи за поддържане на детайли с ниска стабилност с помощта на призматични люнетни опори, за активен контрол и адаптивно управление, за профилиране и заточване на абразивни инструменти с автоматично сменяеми диамантни ролки и други. Тези технологии са представени в поредица от публикации. За предлаганите методи и машина е подадена заявка за изобретение в Патентното ведомство на Република България.

Библиография

  Издание

  научна конференция с международно участие ТЕХСИС’2009, 29-30 май 2009 г., списание на Технически университет – София, филиал Пловдив, No. 14 (2), том 14, брой 2, том 14, брой 2, стр. стр. 89-94, 2009, България, Пловдив, списание на Технически университет – София, филиал Пловдив, ISSN 1310-271

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev, L. Z.
  Title: Method and machine for multioperational machining of rotary stepped workpieces, Part 1 Description of the method and machine
  Keywords: centre, multioperation machining, steady rest, active control

  Abstract: The present paper presents a new layout of a single carriage machining center for multioperational both side machining of stepped chucked and machined between centers workpieces. The machine gives the opportunity to realize new technological methods for supporting low rigidity components using prismatic steady rests, for active monitoring and adaptive control, truing to form of abrasive tools with automatically changeable diamond rolls, etc.

  References

   Issue

   International scientific conference TECHSYS’2009, 29-30 May 2009, magazine of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch, No. 14 (2), Volume 14, Number 2, vol. 14, issue 2, pp. 89-94, 2009, Bulgaria, Plovdiv, TU-Sofia, ISSN 1310-271

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание