10973

Публикации
Publications

1545

Автори
Autors

10974

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1201 Ангелов, Н. П., Дизайн на равнинни и обемни продукти от керамика, изработени по иновативна технология (2014)
1202 Punov, P. B., Perilhon C., Lacour S., Podevin P., Descombes G., Evtimov T., Injection timing strategy for exhaust heat recovery optimization on a turbocharged diesel engine (2014)
1203 Георгиева Е., SYSTEMS OF TEXTILES LAYERS FOR PROTECTION FROM COLD (2014)
1204 Todorov, G. D., Kamberov, K. H., Romanov B.R., Sofronov, Y. P., Coupled Field Analyses for Extremely High Loaded Thermal Sensor Characterization at Design Development Stage (2014)
1205 Иванов Цв. Т., Камберов, К. Х., Софронов, Я. П., Тодоров, Г. Д., Избор на материал и технология при компановане и компонентна оптимизация на модулна система за високоскоростно прецизно рязане на листови материали (2014)
1206 Iliev, I. T., Tsibulko V., Jekova I., A Review on Pacemakers: Device Types. Operating Modes and Pacing Pulses.Problems Related to the Pacing Pulses Detection (2014)
1207 Камберов, К. Х., Тодоров, Г. Д., Малешков, С. Б., Романов Б.Г., Подходи за обратно интегриране на оптимизирани геометрични модели в процеса на развитие на продукта (2014)
1208 Гълъбов, К. С., Виртуална система за определяне на грешките на резултатите от измерване (2014)
1209 Vucheva Y. D., Kolev G. D., Aleksandrova, M. P., Denishev, K. H., Influence of the Polarization on Some Dielectric Parameters of Thin PVDF Layers (2014)
1210 Tsibulko V. V., Methods for Detecting Pacemaker Pulses in ECG Signal: A Review (2014)
1211 Tsibulko V. V., Iliev, I. I., Features and Application of ADAS1000/ADAS1000-1/ADAS1000-2 Low Power-Five Electrode ECG System (2014)
1212 Spasova V. G., Experimental Evaluation of Keypoints Detector and Descriptor Algorithms for Indoors Localization (2014)
1213 Punov, P. B., Perilhon C., Danel Q., Lacour S., Descombes G., Podevin P., Evtimov T., Development of 0D simulational model for Rankine-Hirn cycle heat exchanger optimisation (2014)
1214 Milkov N., Punov, P. B., Evtimov T., Descombes G., Podevin P., Energy and exergy analysis of an automotive direct injection diesel engine (2014)
1215 Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Dobrikov, G. H., Andreev, S. K., Kolev G. D., Ivanova R., PEODT:PSS TRANSPARENT CONDUCTIVE FILMS ON FLEXIBLE SUBSTRATES FOR OPTOELECTRONIC DEVICES APPLICATION: IMPACT OF THE TEMPERATURE ON THEIR ELECTROMECHANICAL BEHAVIOR (2014)
1216 Соколов, Е. Е., Хлебарски, Д. А., Усъвършенстване на стенд за изпитване на автомобилни трансмисии по схема със затворен контур (2014)
1217 Милушев, Г. С., Славов, В. Д., Кирилова, К., Проектирне и Анализ на Виртуална Система за Изпитване на Капацитета на Еднократни (Първични) Батерии (2011)
1218 Asya Asenova., Kameliya Yotovska., Slavov, V. D., The Role of Virtual Lab in Professional Training for Pre-Service Biology Teachers and Engineers Student (2014)
1219 Slavov, V. D., ASYA SENOVA., KAMELIYA YOTOVSKA., Virtual Labs in ELFE – First Steps (2014)
1220 Славов, В. Д., Виртуално Лабораторно Упражнение за Измерване на Ток с Аналогов Амперметър (2014)
1221 Германова-Кръстева Д. С., Господинова Д. И., Разработване на симулационен модел за производство на дамска права пола (2014)
1222 Германова-Кръстева, Д. С., Господинова, Д. И., Разработване на концепция за изграждане на симулационен модел на организация на шевното производство (2015)
1223 Германова-Кръстева, Д. С., Изследване на скоростта на сушене на памучни плетени платове за спортни облекла (2016)
1224 Цветкова, С. Г., Стоманярски, Н. Р., Петлешков, А. С., ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ (2014)
1225 Петлешков, А. С., Стоманярски, Н. Р., Цветкова, С. Г., Петрова, В. Г., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ (2014)
1226 Тодоров, Н. Д., Незнакомова, М. П., Сравнителен анализ на пропускливостта на текстилни материали с различна структура (2014)
1227 Славов, В. Д., РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА НЯКОИ ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ВЪВ ФАИО (2014)
1228 Neznakomova, M. P., Todorov, N. D., Materials with potentially bioactive properties - preparation and characteriztion of electrospun poly(vinyl alcohol)/beeswax fiber web (2014)
1229 Плешкова-Бекярска Сн., Hristov V., Research and analysis of methods for localization of audio sources (2014)
1230 Hristov V., Pleshkova, S. G., DEVELOPMENT OF SOUND SOURCE LOCALIZATION MODULE BASED ON MEMS TECHNOLOGY (2014)
1231 PleshkovaBekyarska, S. G., Hristov V., MEMS Microphone Arrays Structures in Sound Source Localization (2014)
1232 Георгиева, Б. Г., Ангелова, С. Н., Интерпретации на традиционни български артефакти в съвременния дизайн (2014)
1233 Djambova S., Pleshkova Sn., Nedkov Ts., LABORATORY SOUNDPROVED CHAMBER FOR EVALUATION OF SOUND INSULATION OF BUILDING PARTITION ELEMENTS (2014)
1234 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., РЕГИОНАЛНО ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ПАЗАРИ В САЩ (2014)
1235 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ НА PJM INTERCONNECTION (2014)
1236 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., Research of transmission loss properties of thin layered sound reduction systems for building partition elements (2014)
1237 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., STUDIES OF SOUNDPROOFING CHARACTERISTICS OF SANDWICH PANEL WITH HONEYCOMB CORE AND ELASTIC POROUS ABSORBER (2014)
1238 Голешевска, В. Л., Илиева, Р. Й., ОБЗОР ВЪРХУ МЕТОДИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИНАМИЧНАТА АДАПТИВНОСТ НА СЪВРЕМЕННИ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ (2014)
1239 Ilieva, R. Y., Goleshevska, V.L., A Conceptual Agenda for Agile Management (2014)
1240 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., Study of sound insulation properties of splitter silencer with chevron blade louvers (2014)
1241 Милушев, М. С., Филипов Ф. Ф., Хинков А., Анализи за оптимизация на енергиината ефективност на мобилно роботи (2014)
1242 Милушев, М. С., Филипов Ф. Ф., БЕЗЖИЧНО БАЗИРАНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА (2014)
1243 Dakov, I. B., Venkov, G. P., Discrete Laplace-Beltrami Operators for Cortical Bioelectric Source Imaging (2014)
1244 Милетиев, Р. Г., Емил Йончев., Емил Михайлов., Йорданов, Р. С., Измерване на собствената честота на рамата на трамвайна талига посредством четирисензорна инерциална система (2014)
1245 Yordanov, R. S., Miletiev, R. G., Iontchev E., Simeonov, I. P., Study of Asynchronous Mode of Quad Sensor Structure (2014)
1246 Богева-Златева, М. Й., Калчевски, Ст., Траянов, Тр., Експериментален стенд за оползотворяване на слънчевата радиация с термодинамичен колектор с директно изпарение на хладилния агент (2014)
1247 Николова К. Т., Янева Н. И., Джановска П. Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОТОБИОЛОГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ РАЗЛИЧНИ СВЕТЛОДИОДНИ ИЗТОЧНИЦИ (2014)
1248 Николова, К. Т., Джановска П. Х., Павлов, Д. Т., ИЗБОР НА ФИЛТРИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ФОТОЕЛЕМЕНТИ ПО КРИВАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОБИОЛОГИЧНИЯ РИСК ОТ СИНЯ СВЕТЛИНА (2014)
1249 Цветков, П. М., Николов, Н. К., Фотометър HI 83203 и приложението му за измерване на разтворен кислород в течности (2014)
1250 Tzvetkov, P. M., Nikolov, N. K., Calculation of Oxygen Concentration in the Black Sea using data from Argo Automatic Profiling Floats (2014)