8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1201 Milkov N., Punov, P. B., Evtimov T., Descombes G., Podevin P., Energy and exergy analysis of an automotive direct injection diesel engine (2014)
1202 Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Dobrikov, G. H., Andreev, S. K., Kolev G. D., Ivanova R., PEODT:PSS TRANSPARENT CONDUCTIVE FILMS ON FLEXIBLE SUBSTRATES FOR OPTOELECTRONIC DEVICES APPLICATION: IMPACT OF THE TEMPERATURE ON THEIR ELECTROMECHANICAL BEHAVIOR (2014)
1203 Соколов, Е. Е., Хлебарски, Д. А., Усъвършенстване на стенд за изпитване на автомобилни трансмисии по схема със затворен контур (2014)
1204 Милушев, Г. С., Славов, В. Д., Кирилова, К., Проектирне и Анализ на Виртуална Система за Изпитване на Капацитета на Еднократни (Първични) Батерии (2011)
1205 Asya Asenova., Kameliya Yotovska., Slavov, V. D., The Role of Virtual Lab in Professional Training for Pre-Service Biology Teachers and Engineers Student (2014)
1206 Slavov, V. D., ASYA SENOVA., KAMELIYA YOTOVSKA., Virtual Labs in ELFE – First Steps (2014)
1207 Славов, В. Д., Виртуално Лабораторно Упражнение за Измерване на Ток с Аналогов Амперметър (2014)
1208 Германова-Кръстева Д. С., Господинова Д. И., Разработване на симулационен модел за производство на дамска права пола (2014)
1209 Германова-Кръстева, Д. С., Господинова, Д. И., Разработване на концепция за изграждане на симулационен модел на организация на шевното производство (2015)
1210 Германова-Кръстева, Д. С., Изследване на скоростта на сушене на памучни плетени платове за спортни облекла (2016)
1211 Цветкова, С. Г., Стоманярски, Н. Р., Петлешков, А. С., ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ (2014)
1212 Петлешков, А. С., Стоманярски, Н. Р., Цветкова, С. Г., Петрова, В. Г., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ (2014)
1213 Тодоров, Н. Д., Незнакомова, М. П., Сравнителен анализ на пропускливостта на текстилни материали с различна структура (2014)
1214 Славов, В. Д., РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА НЯКОИ ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ВЪВ ФАИО (2014)
1215 Neznakomova, M. P., Todorov, N. D., Materials with potentially bioactive properties - preparation and characteriztion of electrospun poly(vinyl alcohol)/beeswax fiber web (2014)
1216 Плешкова-Бекярска Сн., Hristov V., Research and analysis of methods for localization of audio sources (2014)
1217 Hristov V., Pleshkova, S. G., DEVELOPMENT OF SOUND SOURCE LOCALIZATION MODULE BASED ON MEMS TECHNOLOGY (2014)
1218 PleshkovaBekyarska, S. G., Hristov V., MEMS Microphone Arrays Structures in Sound Source Localization (2014)
1219 Георгиева, Б. Г., Ангелова, С. Н., Интерпретации на традиционни български артефакти в съвременния дизайн (2014)
1220 Djambova S., Pleshkova Sn., Nedkov Ts., LABORATORY SOUNDPROVED CHAMBER FOR EVALUATION OF SOUND INSULATION OF BUILDING PARTITION ELEMENTS (2014)
1221 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., РЕГИОНАЛНО ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ПАЗАРИ В САЩ (2014)
1222 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ НА PJM INTERCONNECTION (2014)
1223 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., Research of transmission loss properties of thin layered sound reduction systems for building partition elements (2014)
1224 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., STUDIES OF SOUNDPROOFING CHARACTERISTICS OF SANDWICH PANEL WITH HONEYCOMB CORE AND ELASTIC POROUS ABSORBER (2014)
1225 Голешевска, В. Л., Илиева, Р. Й., ОБЗОР ВЪРХУ МЕТОДИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИНАМИЧНАТА АДАПТИВНОСТ НА СЪВРЕМЕННИ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ (2014)
1226 Ilieva, R. Y., Goleshevska, V.L., A Conceptual Agenda for Agile Management (2014)
1227 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., Study of sound insulation properties of splitter silencer with chevron blade louvers (2014)
1228 Милушев, М. С., Филипов Ф. Ф., Хинков А., Анализи за оптимизация на енергиината ефективност на мобилно роботи (2014)
1229 Милушев, М. С., Филипов Ф. Ф., БЕЗЖИЧНО БАЗИРАНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА (2014)
1230 Dakov, I. B., Venkov, G. P., Discrete Laplace-Beltrami Operators for Cortical Bioelectric Source Imaging (2014)
1231 Милетиев, Р. Г., Емил Йончев., Емил Михайлов., Йорданов, Р. С., Измерване на собствената честота на рамата на трамвайна талига посредством четирисензорна инерциална система (2014)
1232 Yordanov, R. S., Miletiev, R. G., Iontchev E., Simeonov, I. P., Study of Asynchronous Mode of Quad Sensor Structure (2014)
1233 Богева-Златева, М. Й., Калчевски, Ст., Траянов, Тр., Експериментален стенд за оползотворяване на слънчевата радиация с термодинамичен колектор с директно изпарение на хладилния агент (2014)
1234 Николова К. Т., Янева Н. И., Джановска П. Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОТОБИОЛОГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ РАЗЛИЧНИ СВЕТЛОДИОДНИ ИЗТОЧНИЦИ (2014)
1235 Николова, К. Т., Джановска П. Х., Павлов, Д. Т., ИЗБОР НА ФИЛТРИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ФОТОЕЛЕМЕНТИ ПО КРИВАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОБИОЛОГИЧНИЯ РИСК ОТ СИНЯ СВЕТЛИНА (2014)
1236 Цветков, П. М., Николов, Н. К., Фотометър HI 83203 и приложението му за измерване на разтворен кислород в течности (2014)
1237 Tzvetkov, P. M., Nikolov, N. K., Calculation of Oxygen Concentration in the Black Sea using data from Argo Automatic Profiling Floats (2014)
1238 Nedyalkov, I. I., Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Stand for Testing of Bi – Directional Converters in Photovoltaic Systems (2014)
1239 Евтимова, М. Д., Синергичност на системата Изобразителни методи и техники в дизайна (2014)
1240 Димитрова, П. А., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ МОТИВИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НИ СЪКРОВИЩНИЦА (2014)
1241 Ivanova, M. I., COMPARISON BETWEEN PROJECT MANAGEMENT AND SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT (2014)
1242 Dimitrov, d. d., Nikolov, N., ALGORITHMS FOR INTERPOLATION AND VISUALIZATION OF LOW FREQUENCY MAGNETIC FIELD BY USING EXPERIMENTAL DATA (2014)
1243 Christova, M. D., Dimitrijević M. S., Sahal-Bréchot S., Stark Broadening of Neutral Boron Lines (2019)
1244 Бакърджиев В. Й., Петров, Д. Г., ЛАБОРАТОРЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА МЕХАНИЧНИ ПРЕДАВКИ С ПЛАВНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДАВАТЕЛНОТО ОТНОШЕНИЕ (2014)
1245 Мараджиев, И.П., Динков, Е. И., Григорова, Цв. Гр., Изследване влиянието на LC филтър върху работата на системата инвертор–безчетков двигател за постоянен ток (2014)
1246 Мараджиев, И.П., Товарни характеристики на безчетков двигател за постоянен ток при наличие на LC филтър в изхода на инвертора (2014)
1247 Петров, П. П., Управление на интерактивни мобилни роботи при съвместно придвижване с хора (2020)
1248 Beniwal, R. B., Nikolova, K. S., Iliev, G. L., MM-SPEED: Multipath Multi-SPEED Routing Protocol in 6LoWPAN Networks (2018)
1249 Ivanova, D. A., Mitev, D. M., User-centered approach for interactive presentation of Bulgarian cultural and historical heritage into a cross-functional web-based platform (2019)
1250 Димитров М.С., Милушев, Г. С., Иванчева, В. М., Система за контрол на качеството на заваръчните съединения при ултразвукова заваръчна машина (2014)