9676

Публикации
Publications

1454

Автори
Autors

9677

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1201 Георгиева Е., SYSTEMS OF TEXTILES LAYERS FOR PROTECTION FROM COLD (2014)
1202 Todorov, G. D., Kamberov, K. H., Romanov B.R., Sofronov, Y. P., Coupled Field Analyses for Extremely High Loaded Thermal Sensor Characterization at Design Development Stage (2014)
1203 Иванов Цв. Т., Камберов, К. Х., Софронов, Я. П., Тодоров, Г. Д., Избор на материал и технология при компановане и компонентна оптимизация на модулна система за високоскоростно прецизно рязане на листови материали (2014)
1204 Iliev, I. T., Tsibulko V., Jekova I., A Review on Pacemakers: Device Types. Operating Modes and Pacing Pulses.Problems Related to the Pacing Pulses Detection (2014)
1205 Камберов, К. Х., Тодоров, Г. Д., Малешков, С. Б., Романов Б.Г., Подходи за обратно интегриране на оптимизирани геометрични модели в процеса на развитие на продукта (2014)
1206 Гълъбов, К. С., Виртуална система за определяне на грешките на резултатите от измерване (2014)
1207 Vucheva Y. D., Kolev G. D., Aleksandrova, M. P., Denishev, K. H., Influence of the Polarization on Some Dielectric Parameters of Thin PVDF Layers (2014)
1208 Tsibulko V. V., Methods for Detecting Pacemaker Pulses in ECG Signal: A Review (2014)
1209 Tsibulko V. V., Iliev, I. I., Features and Application of ADAS1000/ADAS1000-1/ADAS1000-2 Low Power-Five Electrode ECG System (2014)
1210 Spasova V. G., Experimental Evaluation of Keypoints Detector and Descriptor Algorithms for Indoors Localization (2014)
1211 Punov, P. B., Perilhon C., Danel Q., Lacour S., Descombes G., Podevin P., Evtimov T., Development of 0D simulational model for Rankine-Hirn cycle heat exchanger optimisation (2014)
1212 Milkov N., Punov, P. B., Evtimov T., Descombes G., Podevin P., Energy and exergy analysis of an automotive direct injection diesel engine (2014)
1213 Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Dobrikov, G. H., Andreev, S. K., Kolev G. D., Ivanova R., PEODT:PSS TRANSPARENT CONDUCTIVE FILMS ON FLEXIBLE SUBSTRATES FOR OPTOELECTRONIC DEVICES APPLICATION: IMPACT OF THE TEMPERATURE ON THEIR ELECTROMECHANICAL BEHAVIOR (2014)
1214 Соколов, Е. Е., Хлебарски, Д. А., Усъвършенстване на стенд за изпитване на автомобилни трансмисии по схема със затворен контур (2014)
1215 Милушев, Г. С., Славов, В. Д., Кирилова, К., Проектирне и Анализ на Виртуална Система за Изпитване на Капацитета на Еднократни (Първични) Батерии (2011)
1216 Asya Asenova., Kameliya Yotovska., Slavov, V. D., The Role of Virtual Lab in Professional Training for Pre-Service Biology Teachers and Engineers Student (2014)
1217 Slavov, V. D., ASYA SENOVA., KAMELIYA YOTOVSKA., Virtual Labs in ELFE – First Steps (2014)
1218 Славов, В. Д., Виртуално Лабораторно Упражнение за Измерване на Ток с Аналогов Амперметър (2014)
1219 Германова-Кръстева Д. С., Господинова Д. И., Разработване на симулационен модел за производство на дамска права пола (2014)
1220 Германова-Кръстева, Д. С., Господинова, Д. И., Разработване на концепция за изграждане на симулационен модел на организация на шевното производство (2015)
1221 Германова-Кръстева, Д. С., Изследване на скоростта на сушене на памучни плетени платове за спортни облекла (2016)
1222 Цветкова, С. Г., Стоманярски, Н. Р., Петлешков, А. С., ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ (2014)
1223 Петлешков, А. С., Стоманярски, Н. Р., Цветкова, С. Г., Петрова, В. Г., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ (2014)
1224 Тодоров, Н. Д., Незнакомова, М. П., Сравнителен анализ на пропускливостта на текстилни материали с различна структура (2014)
1225 Славов, В. Д., РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА НЯКОИ ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ВЪВ ФАИО (2014)
1226 Neznakomova, M. P., Todorov, N. D., Materials with potentially bioactive properties - preparation and characteriztion of electrospun poly(vinyl alcohol)/beeswax fiber web (2014)
1227 Плешкова-Бекярска Сн., Hristov V., Research and analysis of methods for localization of audio sources (2014)
1228 Hristov V., Pleshkova, S. G., DEVELOPMENT OF SOUND SOURCE LOCALIZATION MODULE BASED ON MEMS TECHNOLOGY (2014)
1229 PleshkovaBekyarska, S. G., Hristov V., MEMS Microphone Arrays Structures in Sound Source Localization (2014)
1230 Георгиева, Б. Г., Ангелова, С. Н., Интерпретации на традиционни български артефакти в съвременния дизайн (2014)
1231 Djambova S., Pleshkova Sn., Nedkov Ts., LABORATORY SOUNDPROVED CHAMBER FOR EVALUATION OF SOUND INSULATION OF BUILDING PARTITION ELEMENTS (2014)
1232 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., РЕГИОНАЛНО ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ПАЗАРИ В САЩ (2014)
1233 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ НА PJM INTERCONNECTION (2014)
1234 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., Research of transmission loss properties of thin layered sound reduction systems for building partition elements (2014)
1235 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., STUDIES OF SOUNDPROOFING CHARACTERISTICS OF SANDWICH PANEL WITH HONEYCOMB CORE AND ELASTIC POROUS ABSORBER (2014)
1236 Голешевска, В. Л., Илиева, Р. Й., ОБЗОР ВЪРХУ МЕТОДИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИНАМИЧНАТА АДАПТИВНОСТ НА СЪВРЕМЕННИ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ (2014)
1237 Ilieva, R. Y., Goleshevska, V.L., A Conceptual Agenda for Agile Management (2014)
1238 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., Study of sound insulation properties of splitter silencer with chevron blade louvers (2014)
1239 Милушев, М. С., Филипов Ф. Ф., Хинков А., Анализи за оптимизация на енергиината ефективност на мобилно роботи (2014)
1240 Милушев, М. С., Филипов Ф. Ф., БЕЗЖИЧНО БАЗИРАНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА (2014)
1241 Dakov, I. B., Venkov, G. P., Discrete Laplace-Beltrami Operators for Cortical Bioelectric Source Imaging (2014)
1242 Милетиев, Р. Г., Емил Йончев., Емил Михайлов., Йорданов, Р. С., Измерване на собствената честота на рамата на трамвайна талига посредством четирисензорна инерциална система (2014)
1243 Yordanov, R. S., Miletiev, R. G., Iontchev E., Simeonov, I. P., Study of Asynchronous Mode of Quad Sensor Structure (2014)
1244 Богева-Златева, М. Й., Калчевски, Ст., Траянов, Тр., Експериментален стенд за оползотворяване на слънчевата радиация с термодинамичен колектор с директно изпарение на хладилния агент (2014)
1245 Николова К. Т., Янева Н. И., Джановска П. Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОТОБИОЛОГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ РАЗЛИЧНИ СВЕТЛОДИОДНИ ИЗТОЧНИЦИ (2014)
1246 Николова, К. Т., Джановска П. Х., Павлов, Д. Т., ИЗБОР НА ФИЛТРИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ФОТОЕЛЕМЕНТИ ПО КРИВАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОБИОЛОГИЧНИЯ РИСК ОТ СИНЯ СВЕТЛИНА (2014)
1247 Цветков, П. М., Николов, Н. К., Фотометър HI 83203 и приложението му за измерване на разтворен кислород в течности (2014)
1248 Tzvetkov, P. M., Nikolov, N. K., Calculation of Oxygen Concentration in the Black Sea using data from Argo Automatic Profiling Floats (2014)
1249 Nedyalkov, I. I., Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Stand for Testing of Bi – Directional Converters in Photovoltaic Systems (2014)
1250 Евтимова, М. Д., Синергичност на системата Изобразителни методи и техники в дизайна (2014)