7733

Публикации
Publications

1322

Автори
Autors

7734

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1201 Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Dobrikov, G. H., Andreev, S. K., Kolev G. D., Ivanova R., PEODT:PSS TRANSPARENT CONDUCTIVE FILMS ON FLEXIBLE SUBSTRATES FOR OPTOELECTRONIC DEVICES APPLICATION: IMPACT OF THE TEMPERATURE ON THEIR ELECTROMECHANICAL BEHAVIOR (2014)
1202 Соколов, Е. Е., Хлебарски, Д. А., Усъвършенстване на стенд за изпитване на автомобилни трансмисии по схема със затворен контур (2014)
1203 Милушев, Г. С., Славов, В. Д., Кирилова, К., Проектирне и Анализ на Виртуална Система за Изпитване на Капацитета на Еднократни (Първични) Батерии (2011)
1204 Asya Asenova., Kameliya Yotovska., Slavov, V. D., The Role of Virtual Lab in Professional Training for Pre-Service Biology Teachers and Engineers Student (2014)
1205 Slavov, V. D., ASYA SENOVA., KAMELIYA YOTOVSKA., Virtual Labs in ELFE – First Steps (2014)
1206 Славов, В. Д., Виртуално Лабораторно Упражнение за Измерване на Ток с Аналогов Амперметър (2014)
1207 Германова-Кръстева Д. С., Господинова Д. И., Разработване на симулационен модел за производство на дамска права пола (2014)
1208 Германова-Кръстева, Д. С., Господинова, Д. И., Разработване на концепция за изграждане на симулационен модел на организация на шевното производство (2015)
1209 Германова-Кръстева, Д. С., Изследване на скоростта на сушене на памучни плетени платове за спортни облекла (2016)
1210 Цветкова, С. Г., Стоманярски, Н. Р., Петлешков, А. С., ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ (2014)
1211 Петлешков, А. С., Стоманярски, Н. Р., Цветкова, С. Г., Петрова, В. Г., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ (2014)
1212 Тодоров, Н. Д., Незнакомова, М. П., Сравнителен анализ на пропускливостта на текстилни материали с различна структура (2014)
1213 Славов, В. Д., РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА НЯКОИ ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ВЪВ ФАИО (2014)
1214 Neznakomova, M. P., Todorov, N. D., Materials with potentially bioactive properties - preparation and characteriztion of electrospun poly(vinyl alcohol)/beeswax fiber web (2014)
1215 Плешкова-Бекярска Сн., Hristov V., Research and analysis of methods for localization of audio sources (2014)
1216 Hristov V., Pleshkova, S. G., DEVELOPMENT OF SOUND SOURCE LOCALIZATION MODULE BASED ON MEMS TECHNOLOGY (2014)
1217 PleshkovaBekyarska, S. G., Hristov V., MEMS Microphone Arrays Structures in Sound Source Localization (2014)
1218 Георгиева, Б. Г., Ангелова, С. Н., Интерпретации на традиционни български артефакти в съвременния дизайн (2014)
1219 Djambova S., Pleshkova Sn., Nedkov Ts., LABORATORY SOUNDPROVED CHAMBER FOR EVALUATION OF SOUND INSULATION OF BUILDING PARTITION ELEMENTS (2014)
1220 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., РЕГИОНАЛНО ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ПАЗАРИ В САЩ (2014)
1221 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ НА PJM INTERCONNECTION (2014)
1222 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., Research of transmission loss properties of thin layered sound reduction systems for building partition elements (2014)
1223 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., STUDIES OF SOUNDPROOFING CHARACTERISTICS OF SANDWICH PANEL WITH HONEYCOMB CORE AND ELASTIC POROUS ABSORBER (2014)
1224 Голешевска, В. Л., Илиева, Р. Й., ОБЗОР ВЪРХУ МЕТОДИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИНАМИЧНАТА АДАПТИВНОСТ НА СЪВРЕМЕННИ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ (2014)
1225 Ilieva, R. Y., Goleshevska, V.L., A Conceptual Agenda for Agile Management (2014)
1226 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., Study of sound insulation properties of splitter silencer with chevron blade louvers (2014)
1227 Милушев, М. С., Филипов Ф. Ф., Хинков А., Анализи за оптимизация на енергиината ефективност на мобилно роботи (2014)
1228 Милушев, М. С., Филипов Ф. Ф., БЕЗЖИЧНО БАЗИРАНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА (2014)
1229 Dakov, I. B., Venkov, G. P., Discrete Laplace-Beltrami Operators for Cortical Bioelectric Source Imaging (2014)
1230 Милетиев, Р. Г., Емил Йончев., Емил Михайлов., Йорданов, Р. С., Измерване на собствената честота на рамата на трамвайна талига посредством четирисензорна инерциална система (2014)
1231 Yordanov, R. S., Miletiev, R. G., Iontchev E., Simeonov, I. P., Study of Asynchronous Mode of Quad Sensor Structure (2014)
1232 Богева-Златева, М. Й., Калчевски, Ст., Траянов, Тр., Експериментален стенд за оползотворяване на слънчевата радиация с термодинамичен колектор с директно изпарение на хладилния агент (2014)
1233 Николова К. Т., Янева Н. И., Джановска П. Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОТОБИОЛОГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ РАЗЛИЧНИ СВЕТЛОДИОДНИ ИЗТОЧНИЦИ (2014)
1234 Николова, К. Т., Джановска П. Х., Павлов, Д. Т., ИЗБОР НА ФИЛТРИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ФОТОЕЛЕМЕНТИ ПО КРИВАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОБИОЛОГИЧНИЯ РИСК ОТ СИНЯ СВЕТЛИНА (2014)
1235 Цветков, П. М., Николов, Н. К., Фотометър HI 83203 и приложението му за измерване на разтворен кислород в течности (2014)
1236 Tzvetkov, P. M., Nikolov, N. K., Calculation of Oxygen Concentration in the Black Sea using data from Argo Automatic Profiling Floats (2014)
1237 Nedyalkov, I. I., Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Stand for Testing of Bi – Directional Converters in Photovoltaic Systems (2014)
1238 Евтимова, М. Д., Синергичност на системата Изобразителни методи и техники в дизайна (2014)
1239 Димитрова, П. А., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ МОТИВИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НИ СЪКРОВИЩНИЦА (2014)
1240 Ivanova, M. I., COMPARISON BETWEEN PROJECT MANAGEMENT AND SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT (2014)
1241 Dimitrov, d. d., Nikolov, N., ALGORITHMS FOR INTERPOLATION AND VISUALIZATION OF LOW FREQUENCY MAGNETIC FIELD BY USING EXPERIMENTAL DATA (2014)
1242 Christova, M. D., Dimitrijević M. S., Sahal-Bréchot S., Stark Broadening of Neutral Boron Lines (2019)
1243 Бакърджиев В. Й., Петров, Д. Г., ЛАБОРАТОРЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА МЕХАНИЧНИ ПРЕДАВКИ С ПЛАВНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДАВАТЕЛНОТО ОТНОШЕНИЕ (2014)
1244 Мараджиев, И.П., Динков, Е. И., Григорова, Цв. Гр., Изследване влиянието на LC филтър върху работата на системата инвертор–безчетков двигател за постоянен ток (2014)
1245 Мараджиев, И.П., Товарни характеристики на безчетков двигател за постоянен ток при наличие на LC филтър в изхода на инвертора (2014)
1246 Петров, П. П., Управление на интерактивни мобилни роботи при съвместно придвижване с хора (2020)
1247 Beniwal, R. B., Nikolova, K. S., Iliev, G. L., MM-SPEED: Multipath Multi-SPEED Routing Protocol in 6LoWPAN Networks (2018)
1248 Ivanova, D. A., Mitev, D. M., User-centered approach for interactive presentation of Bulgarian cultural and historical heritage into a cross-functional web-based platform (2019)
1249 Kehayova, N. N., PROCEDURE FOR ASSESSMENT OF PLANE RADIANT TEMPERATURE DISTRIBUTION IN OCCUPIED SPACES (2014)
1250 Kralev, J. K., Slavov, T. N., Petkov, P. H., Design and experimental evaluation of robust controllers for a two-wheeled robot (2016)