9095

Публикации
Publications

1403

Автори
Autors

9096

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1201 Гълъбов, К. С., Виртуална система за определяне на грешките на резултатите от измерване (2014)
1202 Vucheva Y. D., Kolev G. D., Aleksandrova, M. P., Denishev, K. H., Influence of the Polarization on Some Dielectric Parameters of Thin PVDF Layers (2014)
1203 Tsibulko V. V., Methods for Detecting Pacemaker Pulses in ECG Signal: A Review (2014)
1204 Tsibulko V. V., Iliev, I. I., Features and Application of ADAS1000/ADAS1000-1/ADAS1000-2 Low Power-Five Electrode ECG System (2014)
1205 Spasova V. G., Experimental Evaluation of Keypoints Detector and Descriptor Algorithms for Indoors Localization (2014)
1206 Punov, P. B., Perilhon C., Danel Q., Lacour S., Descombes G., Podevin P., Evtimov T., Development of 0D simulational model for Rankine-Hirn cycle heat exchanger optimisation (2014)
1207 Milkov N., Punov, P. B., Evtimov T., Descombes G., Podevin P., Energy and exergy analysis of an automotive direct injection diesel engine (2014)
1208 Aleksandrova, M. P., Videkov, V. H., Dobrikov, G. H., Andreev, S. K., Kolev G. D., Ivanova R., PEODT:PSS TRANSPARENT CONDUCTIVE FILMS ON FLEXIBLE SUBSTRATES FOR OPTOELECTRONIC DEVICES APPLICATION: IMPACT OF THE TEMPERATURE ON THEIR ELECTROMECHANICAL BEHAVIOR (2014)
1209 Соколов, Е. Е., Хлебарски, Д. А., Усъвършенстване на стенд за изпитване на автомобилни трансмисии по схема със затворен контур (2014)
1210 Милушев, Г. С., Славов, В. Д., Кирилова, К., Проектирне и Анализ на Виртуална Система за Изпитване на Капацитета на Еднократни (Първични) Батерии (2011)
1211 Asya Asenova., Kameliya Yotovska., Slavov, V. D., The Role of Virtual Lab in Professional Training for Pre-Service Biology Teachers and Engineers Student (2014)
1212 Slavov, V. D., ASYA SENOVA., KAMELIYA YOTOVSKA., Virtual Labs in ELFE – First Steps (2014)
1213 Славов, В. Д., Виртуално Лабораторно Упражнение за Измерване на Ток с Аналогов Амперметър (2014)
1214 Германова-Кръстева Д. С., Господинова Д. И., Разработване на симулационен модел за производство на дамска права пола (2014)
1215 Германова-Кръстева, Д. С., Господинова, Д. И., Разработване на концепция за изграждане на симулационен модел на организация на шевното производство (2015)
1216 Германова-Кръстева, Д. С., Изследване на скоростта на сушене на памучни плетени платове за спортни облекла (2016)
1217 Цветкова, С. Г., Стоманярски, Н. Р., Петлешков, А. С., ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ (2014)
1218 Петлешков, А. С., Стоманярски, Н. Р., Цветкова, С. Г., Петрова, В. Г., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ (2014)
1219 Тодоров, Н. Д., Незнакомова, М. П., Сравнителен анализ на пропускливостта на текстилни материали с различна структура (2014)
1220 Славов, В. Д., РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА НЯКОИ ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ВЪВ ФАИО (2014)
1221 Neznakomova, M. P., Todorov, N. D., Materials with potentially bioactive properties - preparation and characteriztion of electrospun poly(vinyl alcohol)/beeswax fiber web (2014)
1222 Плешкова-Бекярска Сн., Hristov V., Research and analysis of methods for localization of audio sources (2014)
1223 Hristov V., Pleshkova, S. G., DEVELOPMENT OF SOUND SOURCE LOCALIZATION MODULE BASED ON MEMS TECHNOLOGY (2014)
1224 PleshkovaBekyarska, S. G., Hristov V., MEMS Microphone Arrays Structures in Sound Source Localization (2014)
1225 Георгиева, Б. Г., Ангелова, С. Н., Интерпретации на традиционни български артефакти в съвременния дизайн (2014)
1226 Djambova S., Pleshkova Sn., Nedkov Ts., LABORATORY SOUNDPROVED CHAMBER FOR EVALUATION OF SOUND INSULATION OF BUILDING PARTITION ELEMENTS (2014)
1227 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., РЕГИОНАЛНО ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ПАЗАРИ В САЩ (2014)
1228 Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н., ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ НА PJM INTERCONNECTION (2014)
1229 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., Research of transmission loss properties of thin layered sound reduction systems for building partition elements (2014)
1230 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., STUDIES OF SOUNDPROOFING CHARACTERISTICS OF SANDWICH PANEL WITH HONEYCOMB CORE AND ELASTIC POROUS ABSORBER (2014)
1231 Голешевска, В. Л., Илиева, Р. Й., ОБЗОР ВЪРХУ МЕТОДИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИНАМИЧНАТА АДАПТИВНОСТ НА СЪВРЕМЕННИ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ (2014)
1232 Ilieva, R. Y., Goleshevska, V.L., A Conceptual Agenda for Agile Management (2014)
1233 PleshkovaBekyarska, S. G., Nedkov Ts., Study of sound insulation properties of splitter silencer with chevron blade louvers (2014)
1234 Милушев, М. С., Филипов Ф. Ф., Хинков А., Анализи за оптимизация на енергиината ефективност на мобилно роботи (2014)
1235 Милушев, М. С., Филипов Ф. Ф., БЕЗЖИЧНО БАЗИРАНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА КАРТОГРАФИРАНЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА (2014)
1236 Dakov, I. B., Venkov, G. P., Discrete Laplace-Beltrami Operators for Cortical Bioelectric Source Imaging (2014)
1237 Милетиев, Р. Г., Емил Йончев., Емил Михайлов., Йорданов, Р. С., Измерване на собствената честота на рамата на трамвайна талига посредством четирисензорна инерциална система (2014)
1238 Yordanov, R. S., Miletiev, R. G., Iontchev E., Simeonov, I. P., Study of Asynchronous Mode of Quad Sensor Structure (2014)
1239 Богева-Златева, М. Й., Калчевски, Ст., Траянов, Тр., Експериментален стенд за оползотворяване на слънчевата радиация с термодинамичен колектор с директно изпарение на хладилния агент (2014)
1240 Николова К. Т., Янева Н. И., Джановска П. Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОТОБИОЛОГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ РАЗЛИЧНИ СВЕТЛОДИОДНИ ИЗТОЧНИЦИ (2014)
1241 Николова, К. Т., Джановска П. Х., Павлов, Д. Т., ИЗБОР НА ФИЛТРИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ФОТОЕЛЕМЕНТИ ПО КРИВАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОБИОЛОГИЧНИЯ РИСК ОТ СИНЯ СВЕТЛИНА (2014)
1242 Цветков, П. М., Николов, Н. К., Фотометър HI 83203 и приложението му за измерване на разтворен кислород в течности (2014)
1243 Tzvetkov, P. M., Nikolov, N. K., Calculation of Oxygen Concentration in the Black Sea using data from Argo Automatic Profiling Floats (2014)
1244 Nedyalkov, I. I., Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Stand for Testing of Bi – Directional Converters in Photovoltaic Systems (2014)
1245 Евтимова, М. Д., Синергичност на системата Изобразителни методи и техники в дизайна (2014)
1246 Димитрова, П. А., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ МОТИВИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НИ СЪКРОВИЩНИЦА (2014)
1247 Ivanova, M. I., COMPARISON BETWEEN PROJECT MANAGEMENT AND SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT (2014)
1248 Dimitrov, d. d., Nikolov, N., ALGORITHMS FOR INTERPOLATION AND VISUALIZATION OF LOW FREQUENCY MAGNETIC FIELD BY USING EXPERIMENTAL DATA (2014)
1249 Christova, M. D., Dimitrijević M. S., Sahal-Bréchot S., Stark Broadening of Neutral Boron Lines (2019)
1250 Бакърджиев В. Й., Петров, Д. Г., ЛАБОРАТОРЕН СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА МЕХАНИЧНИ ПРЕДАВКИ С ПЛАВНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДАВАТЕЛНОТО ОТНОШЕНИЕ (2014)