Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Главен секретар в администрацията – процедура за назначаване
Ключови думи: главен секретар, конкурс, конкурентен подбор

Абстракт: В статията са разгледани йерархичното място и функциите на главния секретар в администрацията. Въз основа на тях е очертана рамката на компетентностите, необходими за изпълнението на тази длъжност. Формулирани са основни фактори, които влияят върху определянето на най-подходящия способ за подбор в конкретна ситуация. Разгледан е поотделно всеки един от възможните правно уредени способи за подбор, като е поставен акцент върху спецификата, породена от особеностите на длъжността „главен секретар”.

Библиография

  Издание

  Списание, брой 1, стр. стр. 8, 2007, България, София, Институт по публична администрация и европейска интеграция, ISBN ISSN 1312-0182
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Secretary General in administration – appointing procedure
  Keywords: secretary general, competition, competitive selection

  Abstract: The article reviews the hierarchical level and the functions of the secretary general in the administration. Based on them the framework of competences needed for the position is outlined. Basic factors influencing the distinguishing of the most suitable method of selection in a specific situation are formulated. Each of the possible legally regulated selection methods is reviewed, putting the accent on the specifics resulting from the peculiarities of the secretary general position.

  References

   Issue

   article, issue 1, pp. 8, 2007, Bulgaria, Sofia, Institute of Public Administration and European Integration, ISBN ISSN 1312-0182

   Вид: пленарен доклад в международен форум