Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я.
Заглавие: Моделиране биенето на оста на детайл с ниска стабилност при поддържането му с призма
Ключови думи: симулационно моделиране, биене, люнет, точност на форма, стабилност

Абстракт: В публикацията са представени резултати от симулационно моделиране на биенето на осите на заготовки с ниска стабилност при поддържането им с призма. При проведените експерименти е установено, че генерираните грешки във формата на детайлите в напречно сечение, оказват различно влияние върху изследвания параметър. Определено е влиянието на ъгъла на призмата върху биенето на оста и точността на формата на детайла. Създаден е модел за определяне на силово-деформационното поведение на опорната призма при натоварване със сили с различна големина и направление.

Библиография

  Издание

  26-та международна научна конференция „65 години Mашинно-технологичен факултет”, 13–16 септември 2010 г., Созопол, сборник с доклади, стр. стр. 410-417, 2010, България, Созопол, ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev, L. Z., Hristov St. J.
  Title: Modeling of the axis deviation of low stability parts supported with a prism
  Keywords: simulation modeling, radial deviation, steady rest, form accuracy, stability

  Abstract: This paper presents results of simulation modeling of the radial deviation by supporting low stability parts in a prism. The experiments showed that the generated deviations in the form of the parts in cross section have a different effect on the researched parameter. It is determined the influence of the angle of the supporting prism over the radial deviation and over the form accuracy of the part. It is created a model determining the stress-strain behavior of the supporting prism by loading with forces of different size and direction.

  References

   Issue

   26th International Scientific Conference „65 years Faculty of Industrial Technology”, 13 - 16 September 2010, Sozopol, a collection of academic papers, pp. 410-417, 2010, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум