Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: За разликите между заместването по чл.15 и вътрешното съвместителство по чл.16 от Закона за държавния служител
Ключови думи: държавен служител, заместване, вътрешно съвместителство

Абстракт: ISSN 1312-94-81 Статия Резюме: Статията представя сравнителен анализ на разпоредбите на чл.15 и чл.16 от Закона за държавния служител. Направена е съпоставка на двете правни основания за възникване на служебно правоотношение въз основа на: случаите, в които те са приложими, вида на възникващото служебно правоотношение, лицата, които могат да са страна по тези правоотношения, начина за заемане на длъжността, срока на правоотношение и получаваната заплата.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 9, стр. стр. 5, 2009, България, София, Труд и право, ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: About the differences between replacement under art. 15 and the internal plurality under art. 16 of the Civil Servants Act
  Keywords: civil servant, replacement, internal plurality

  Abstract: The article presents a comparative analysis of the provisions of art. 15 and art. 16 of the Civil Servants Act. A comparison between the two legal grounds for arising of work legal relations based on: the cases when they are applicable, the type of arising of a work legal relations, the persons who can be a party to these legal relations, the way of occupying the position, the term of legal relations and the received salary.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 9, pp. 5, 2009, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание