Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Последните промените в декларирането на интереси от лицата, заемащи публични длъжности
Ключови думи: държавен служител, конфликт на интереси.

Абстракт: Статията анализира § 24 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (обн., ДВ,бр.97 от 2010 г.) и предлага конкретни подходи за прилагането му. Служителите, които попадат в приложното поле на разпоредбата са класифицирани в четири групи, като детайлно са обсъдени особеностите на прилагането на разпоредбата спрямо всяка една от тези групи.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 2, стр. стр. 5, 2011, България, София, Труд и право, ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: The latest changes in declaring interests by the persons occupying public positions
  Keywords: civil servant, conflict of interest.

  Abstract: The article analyses Section 26 of the Transitional and final provisions of the Law for changes and amendments to the Prevention and Ascertainment of Conflict of Interest Act (prom., SG, issue 97 of 2010) and offers specific methods of its application. The employees falling in the application field of the regulation are classified in four groups with detailed discussion of the peculiarities of the application of the regulation towards each of these groups.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 2, pp. 5, 2011, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание