Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Временно преместване на държавен служител в друга администрация
Ключови думи: държавен служител, временна мобилност

Абстракт: В статията се анализират основните особености на временното преместване на държавен служител в друга администрация по чл.81б от Закона за държавния служител – началото на преместването, служебното положение на лицето в приемащата администрация и хипотезите на прекратяване на преместването.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 9, стр. стр. 4, 2008, България, София, Издателство "Труд и право", ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Temporary transfer of a civil servant in another administration
  Keywords: civil servant, temporary mobility

  Abstract: The article analyses the main peculiarities of the temporary transfer of a civil servant in another administration under art. 81b of the Civil Servants Act – the beginning of the transfer, the work position of the person in the receiving administration and the hypotheses for termination of transfer.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 9, pp. 4, 2008, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание