Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж.
Заглавие: Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 4 Двусупортен център
Ключови думи: център, двустранно обработване, активен контрол, адаптивно управление, люнет

Абстракт: Предлага се нова компоновка на двусупортен център за многооперационно двустранно обработване на стъпални патронникови и центрови детайли. Машината дава възможност за реализиране на нови технологични методи за активен контрол и адаптивно управление в надлъжно и напречно направление, за поддържане на детайли с ниска стабилност с помощта на призматични люнетни опори и други. За предлаганите методи и машина е подадена заявка за изобретение в Патентното ведомство на Република България.

Издания:

1.международна конференция АМО’2009, 24-28 юни 2009 г., сборник доклади, Кранево, България, стр. стр. 21-26, 2009, България, Кранево, AMO
2.сп. „Машиностроене и електротехника”, ISSN 0025-455X, 2013, брой 10-11, брой 10, стр. стр. 46-50, 2013, България, София, сп. „Машиностроене и електротехника”, ISBN 0025-455Х

Пълен текст на публикацията

Autors: Stoev, L. Z.
Title: Method and machine for multioperational machining of rotary stepped workpieces, Part 4 Two carriage center
Keywords: center, tool grinding, profile grinding, thread grinding, rest

Abstract: A new layout of a two carriage center for multioperational bilateral machining of stepped chuck and center to center parts is offered. The machine presents an opportunity to realize new technological methods for active monitoring and adaptive control in longitudinal and traverse direction for supporting low rigidity components using prismatic rests, etc. For the present method and machine is submitted an application for invention to the Patent Office of the Republic of Bulgaria.

Issues:

1.International conference АМО’2009, 24-28 June 2009, Kranevo, Bulgaria, Proceedings, pp. 21-26, 2009, Bulgaria, Kranevo, AMO
2.Mechanical engineering and electrical engineering magazine, ISSN 0025-455X, 2013, Volume 10-11, issue 10, pp. 46-50, 2013, Bulgaria, Sofia, magazine Machinebuilding and Electrical Engineering, ISBN 0025-455Х

Full text of the publication

Вид: статия в списание