Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я.
Заглавие: Люнет за надлъжно шлифоване
Ключови думи: люнет, надлъжно шлифоване, стабилност, призма, двустранно поддържане

Абстракт: Изобретението се отнася до устройство за надлъжно шлифоване, което ще намери приложение при шлифоване на ротационни детайли с ниска стабилност. Задача на изобретението е да се създаде устройство за надлъжно шлифоване, което да осигурява центриране и съосност на поддържаната повърхнина на надлъжно шлифования детайл с линията на центрите на кръглошлифовъчната машина, независимо от биенето на оста на детайла или радиалното му биене, и което да се отличава с висока стабилност. Задачата е решена чрез устройство за надлъжно шлифоване, включващо подвижен люнет с две опори, контактуващи с надлъжно шлифования детайл, като подвижният люнет е монтиран към тялото на кръглошлифовъчна машина и е относително подвижен спрямо надлъжно шлифования детайл, като опорите на подвижния люнет са установени в рамките на широчината на шлифовъчния диск.

Библиография

  Издание

  патент за изобретение № 66383 от 03.01.2014 г., Патентно ведомство на Р. България, стр. стр. 1-7, 2014, България, София, Патентно ведомство на Р. България

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev, L. Z., Hristov, St. J.
  Title: Rest for longitudinal grinding
  Keywords: rest, longitudinal grinding, rigidity, prism, bilateral support

  Abstract: The invention applies to a device for longitudinal grinding, which can be applied for grinding of cylindrical parts with poor stiffness. The task of the invention is to develop a device for longitudinal grinding, which is able to provide centering and coaxiality of the supported surface of longitudinally grinded part with the center line of head and tail stock of a cylindrical grinding machine, regardless of part’s axis run-out or its radial run-out and has high stiffness. The task was achieved by a device for longitudinal grinding comprising follower rest with two supports, which contact with the longitudinally grinded part; the follower rest is fixed to the bed of the cylindrical grinding machine and is relatively mobile with respect to the longitudinally grinded part, the supports of the follower rest and fixed at the width of the grinding wheel.

  References

   Issue

   Patent for an invention No. 66383, dated January 3rd, 2014, 2014, Patent Office of Republic of Bulgaria, pp. 1-7, 2014, Bulgaria, Sofia, Patent Office of Bulgaria

   Full text of the publication

   Вид: патент/полезен модел