Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Правни способи за управление на конфликта на интереси
Ключови думи: конфликт на интереси, несъвместимости при назначаване, отвод, деклариране на интереси

Абстракт: Студията разглежда правите способи за управление на конфликта на интереси в държавната администрация. В първата част (бр.1), се съдържа обща юридическа характеристика на тези способи като елементи от единната система за управление на конфликта на интереси. Дадена е дефиниция на понятието „несъвместимост при назначаване” и е очертан общия модел на неговата правна уредба. Въз основа на специално формулирани критерии е направена класификация на несъвместимостите при назначаване, както и сравнително-правен анализ на регламентацията на несъвместимостите при назначаване в Закона за държавния служител и в Кодекса на труда. Във втората част на студията (бр.2), са разгледани несъвместимостите по време на изпълнението на длъжност в държавната администрация. Анализирани са характерните черти на отвода като способ за управление на инцидентен конфликт на интереси. Разгледани са целта на декларирането на интереси и условията, при наличието на които се поражда задължението за подаване на декларация.

Библиография

  Издание

  Списание "Общество и право", брой 1, стр. стр. 30, 2008, България, София, Съюза на юристите в България, ISBN ISSN 0204-85-23
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Legal methods for management of the conflict of interest
  Keywords: conflict of interest, incompatibility on appointment, striking off, declaring interests

  Abstract: The paper covers the legal methods for conflict of interest management in the state administration. The first part (issue 1) consists of general juridical characteristics of these methods as elements of the single system of management of the conflict of interest. A definition is given for the term “incompatibility upon appointment” and the general model of its legal organization is outlined. Based on specially formulated criteria a classification of the incompatibilities upon appointment is made, as well as a comparative and legal analysis of the regulation of incompatibilities upon appointment in the Civil Servants Act and in the Labour code. The second part of the paper (issue 2) covers the incompatibilities during the occupation of a position in the state administration. The characteristics of the striking off as a method of management of an accidental conflict of interest. The purpose of declaring interests and the conditions in the presence of which the obligation of submitting

  References

   Issue

   “Obshtestvo i pravo”, issue 1, pp. 30, 2008, Bulgaria, Sofia, the Attorneys Union in Bulgaria, ISBN ISSN 0204-85-23

   Вид: статия в списание