Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я.
Заглавие: Метод и машина за шлифоване на стъпални валове
Ключови думи: шлифоване, наклонен диск, установка

Абстракт: Настоящето изобретение се отнася до машина за кръгло шлифоване, която ще намери приложение за шлифоване на стъпални центрови и патронникови детайли.Задача на изобретението е да се създаде машина за кръгло шлифоване, която осигурява възможност за последователно шлифоване на една установка, на съседните цилиндрични стъпала и прилежащите им чела на центрови или патронников детайл, които намаляват по диаметър в посока към задното седло и в посока към предното седло, само с един шлифовъчен диск с наклонен профил, при две позиции на шлифовъчния диск, като по този начин се осигурява увеличаване на технологичните възможности на машината, постига се еднаква грапавост на шлифованите повърхнини на стъпалата, улеснява се програмирането и се намаляват разходите за шлифовъчни дискове.

Библиография

  Издание

  патент за изобретение № 66382 от 03.01.2014 г., Патентно ведомство на Р. България, стр. стр. 1-11, 2014, България, София, Патентно ведомство на Р. България

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev, L. Z., Hristov, St. J.
  Title: Method and a machine for grinding stepped shafts
  Keywords: grinding, inclined wheel, setting

  Abstract: The invention applies to a cylindrical grinding machine, which will be used for grinding of stepped parts between centers or clamped in a chuck. The task of the invention is to design a cylindrical grinding machine providing opportunity for consecutive grinding at a single setting of adjacent shoulders and their faces of parts between centers or clamped in a chuck, which decrease their diameters towards the tailstock and towards the headstock using a single grinding wheel with inclined profile at two positions of the grinding wheel; providing in this way increase of technical performances of the machine, ensuring the same surface finish of grinded surfaces of shoulders, facilitating programming and reducing the costs for grinding wheels.

  References

   Issue

   Patent for an invention No. 66382, dated January 3rd, 2014, 2014, Patent Office of Republic of Bulgaria, pp. 1-11, 2014, Bulgaria, Sofia, Patent Office of Bulgaria

   Full text of the publication

   Вид: патент/полезен модел