Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж.
Заглавие: Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване, част 2: Система за активен контрол и адаптивно управление
Ключови думи: активен контрол, адаптивно управление, САУ, система, надлъжно шлифоване

Абстракт: В публикацията е представена патентно защитена блок-схема на комплексна система за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване. Новият метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване на външни цилиндрични повърхнини и стъпални отвори на ротационни центрови или патронникови детайли с инструменти с геометрично неопределена режеща геометрия може да се прилага и при други технологични процеси за окончателно надлъжно обработване като: външно (късо или дълго ходово) хонинговане, притриване и полиране на външни цилиндрични повърхнини и стъпални отвори на ротационни центрови или патронникови детайли само като се замени абразивният диск със сектор от кръгов венец- брус, лента, шкурка или друг инструмент при запазване на кинематиката на подавателните движения на съответната използвана машина.

Издания:

1.научна конференция на Русенския университет, 31.10-01.11.2008 г., сборник доклади, том 47, брой 2, Русе, България, том 47, брой 2, стр. стр. 28-32, 2008, България, Русе, ТУ-Русе
2.сп. „Машиностроене и електротехника”, брой 5-6, брой 5, стр. стр. 31-34, 2014, България, София, сп. „Машиностроене и електротехника”, ISBN ISSN 0025-455X

Пълен текст на публикацията

Autors: Stoev, L. Z.
Title: Method for active control and adaptive control of the process round longitudinal grinding, Part 2: System for active and adaptive control
Keywords: active control, adaptive control, longitudinal grinding

Abstract: It is suggested a new method for active control and adaptive control of the process round longitudinal grinding, which could be applied by other technological operations too. The device for active control follows continuously the diameter of the surface by longitudinal machining and sends signals for adaptive control of selected parameters of the of the cutting conditions with a view to support constantly the programmed dimension (for rough, fine or finish machining) by every longitudinal pass of a multi-pass or in-depth scheme of cutting.

Issues:

1.Scientific conference of the Technical University of Ruse, 31.10-01.11.2008, Proceedings, Volume 47, series 2, Ruse, Bulgaria, vol. 47, issue 2, pp. 28-32, 2008, Bulgaria, Ruse, TU-Russe
2.Mechanical engineering and electrical engineering magazine, ISSN 0025-455X, 2014, Volume 5-6, issue 5, pp. 31-34, 2014, Bulgaria, Sofia, magazine Machinebuilding and Electrical Engineering, ISBN ISSN 0025-455X

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в международен форум