Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж.
Заглавие: Платформа за риболов
Ключови думи: риболов, платформа, стол, телескопични крака, раница

Абстракт: Изобретението се отнася до платформа за риболов, която намира приложение при любителския или спортния риболов. Платформата за риболов включва стол със стъпало и телескопични крака със самонагаждащи се опорни пети, към който са монтирани държачи за прикачни аксесоари, като захвати и държачи за риболовни пръти, държач за живарник и държач за масичка за риболовни принадлежности. Съгласно изобретението столът е сгъваем и е съставен от сгъваема седалка, към която са присъединени сгъваеми подлакътници, сгъваема облегалка и сгъваеми предни и задни крака. Телескопичните крака са монтирани или директно в сгъваемите крака или странично към тях, а сгъваемото стъпало е монтирано към предните крака на стола с възможност за завъртане около и към тях. Задната част на сгъваемата облегалка е оборудвана с регулируеми презрамки, регулируеми препаски и с компресиращ регулируем ремък за пренасяне на платформата на гръб като раница.

Библиография

  Издание

  Свидетелство за регистрация на полезен модел № 1525 U1, 23.03.2012, Патентно ведомство на Р. България, стр. стр. 1-18, 2012, България, София, Патентно ведомство ма Р. България
  Autors: Stoev, L. Z.
  Title: Fishing platform
  Keywords: fishing, platform, chair, telescopic legs, rucksack

  Abstract: The invention applies to a fishing platform, which is applicable for amateur fishing and angling. The fishing platform comprises a chair with a stave and telescopic legs with self adjusting heels to which are fixed holders for accessories such as clamps and holders for rods, keep net holder and a holder for a table for fishing tackle. According to the invention the chair is folding and comprises foldable seat to which are fixed foldable arm supports, foldable backrest and foldable front and rear legs. The telescopic legs are fixed either directly to the foldable legs or laterally to them; the foldable stave is fixed to the front legs of the chair and can rotate around them and towards them. The rear part of the foldable backrest is equipped with adjustable shoulder-straps, adjustable belts and compressing adjustable belt to carry the platform on one’s back as a rucksack.

  References

   Issue

   Certificate for registration as a useful model No. 1525 U1, March 23rd, 2012, Patent Office of Republic of Bulgaria, pp. 1-18, 2012, Bulgaria, Sofia, Patent Office of Bulgaria

   Вид: патент/полезен модел, публикация в реферирано издание