Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: За правото на отпуск на държавния служител при участие в предизборна кампания
Ключови думи: държавен служител, отпуск, избори

Абстракт: Статията е посветена на правната уредба на отпуска на държавен служител, който е кандидат за изборна мандатна длъжност. Направен е сравнително-правен анализ на приложимите разпоредби от Закона за държавния служител, Закона за избиране на народни представители, Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Закона за местните избори. Въз основа на анализа са констатирани проблеми на съществуващата регламентация относно вида и продължителността на този отпуск и са направени предложения de lege ferenda.

Библиография

  Издание

  Списание, брой 9, стр. стр. 4, 2007, България, София, Труд и право, ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: For the civil servants right of leave in case of participation in election campaign
  Keywords: civil servant, leave, elections

  Abstract: The article is dedicated to the legal organization of the leave of a civil servant being a candidate for electable position. A comparative legal analysis is made of the applicable provisions of the Civil Servants Act, Election of Members of Parliament Act, and Election of Members of European Parliament from the Republic of Bulgaria Act and the Local Elections Law. Problems are found based on the analysis in the existing regulation about the type and length of that leave and propositions are made de lege ferenda.

  References

   Issue

   article, issue 9, pp. 4, 2007, Bulgaria, Sofia, Trud i Pravo, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: пленарен доклад в международен форум