Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Как се преминава на държавна служба в друга администрация
Ключови думи: държавен служител, мобилност

Абстракт: Статията разглежда отделните елементи от сложния фактически състав, които трябва да са налице, за да се осъществи преминаване на държавна служба в друга администрация, съгласно чл.81а от Закона за държавния служител.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 8, стр. стр. 3, 2008, България, София, Издателство "Труд и право", ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: How to transfer on state service in another administration
  Keywords: civil servant, mobility.

  Abstract: The article covers the individual elements of the complex combination of facts that has to be present to carry out a transfer on state service in another administration, under art. 81a of the Civil Servants Act.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 8, pp. 3, 2008, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание