Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Конфликтът на интереси – вечният проблем на публичния сектор
Ключови думи: лица, заемащи публични длъжности, конфликт на интереси

Абстракт: В статията е представено значението на проблема за конфликта на интереси в публичния сектор. Направен е кратък исторически преглед на правната уредба на конфликта на интереси след приемането на Конституцията от 1991 година. Анализирани са силните и слабите страни на основните промени в законовата уредба за конфликта на интереси, съобразно приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (обн., ДВ,бр.97 от 2010 г.).

Библиография

  Издание

  Списание "Правен свят", брой 2, стр. стр. 4, 2011, България, София, Издателство "Правен свят", ISBN ISSN 1312-51-76
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Conflict of interest – the eternal problem of the public sector
  Keywords: persons on public positions, conflict of interest

  Abstract: The article presents the importance of the conflict of interest in the public sector. A short history review is made to the legal organization of the conflict of interest since the adoption of the Constitution of 1991. The strong and weak points of the basic changes of the legal organization of the conflict of interest with regards to the adopted Law for changes and amendments to the Prevention and Ascertainment of Conflict of Interest Act уредба за конфликта на интереси, съобразно приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (prom. SG, issue 97 of 2010).

  References

   Issue

   Legal world magazine, issue 2, pp. 4, 2011, Bulgaria, Sofia, Publishing house Legal world, ISBN ISSN 1312-51-76

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание