7734

Публикации
Publications

1322

Автори
Autors

7735

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
851 Кръстев, Н. Й., Аеродинамично изследване на инжектирана завъртяна струя (2013)
852 Иванова, Д. А., Архитектура на системна мрежа за колективна комуникация ГРАНД-КЛОС в суперкомпютри (2013)
853 Borovska, P. I., Ivanova, D. A., Architectural Design of Grand Clos Collective Network for Supercomputers (2013)
854 Червенкова, Т. В., Христова И. Х., ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ СМУЩЕНИЯ И НАЧИНИТЕ НА ПРОНИКВАНЕТО ИМ В ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ (2013)
855 Николова, М. К., Симеонова-Ингилизова, М. Д., Изследване на стиловете на учене на студентите от ИПФ - Сливен (2013)
856 Николова, М. К., Консулова, С. С., Симеонова-Ингилизова, М. Д., ДИДАКТИЧЕСКАТА ИГРА - ФОРМА НА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА В МОДЕЛА НА ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАЕКТОРИЯ (2013)
857 Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Репетитивна режектираща смущенията DRC-система за управление на робот-манипулатор FANUC M-430iA/4FH (2020)
858 Nikolov, E. K., Nikolova, N. G., Performance analysis and robust analysis of the DRC-system of robot-manipulator FANUC M-430IA/4FH (2020)
859 Yordanova, S. T., Georgieva A., Genetic Algorithm Based Optimization of Fuzzy Controllers Tuning in Level Control (2013)
860 Terzova, A. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., MODELLING OF ELECTROMAGNETIC ACTUATOR WITH FERROFLUID (2013)
861 Ганев Б. Т., Маринов, М. Б., СЕНЗОРЕН МОДУЛ, ЗАХРАНВАН ПРЕЗ ETHERNET (2013)
862 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Nonlinear adaptive observer design in combined error nonlinear adaptive control (2013)
863 Mishkov, R. L., Darmonski, S. G., Exact parameter estimation without persistent excitation in nonlinear adaptive control systems (2013)
864 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Nonlinear adaptive observers in adaptive tuning functions tracking control (2013)
865 Terzova, A. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Computer measurement system for determination of static and dynamic characteristics of electromagnetic actuator with ferrofluid (2013)
866 Матеев, В. М., Терзова, А. И., Маринова, И. Й., Експериментално определяне на електромагнитните свойства на (2013)
867 Terzova, A. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF ACTUATOR WITH FERROFLUID (2013)
868 Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В., Христова И. Х., Изследване индуктивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехнически съоръжения (2013)
869 Avdjieva R., Tsenov, G. T., Mladenov, V. M., BRAINWAVE TYPE DETECTION IN MATLAB WITH EEG SIGNALS (2013)
870 Georgiev, E. G., Yordanov, P. S., Markov, D. G., Dukov, I. N., On the numerical study of air curtains (2013)
871 Georgiev, E. G., Dukov, I. N., Air curtains – present status and perspectives (2013)
872 Teodossi., Philip., Performance and NOx Emission Modelling of a Common-Rail Diesel Engine (2013)
873 Ружеков, Г. Т., Тиянов И., Лабораторен стенд "Вятърен генератор" - система за управление (2013)
874 Тиянов И., Ружеков, Г. Т., СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН СТЕНД “ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР" (2013)
875 Mihalev, M. S., Hardalov, C. M., Christov, C. G., Leiste, H., Microstructural Characterization of Thin Laser Bonded Coatings based on Transitional Metal Oxides Powder (2013)
876 Mihalev, M. S., Hardalov, C. M., Christov, C. G., Leiste, H., A Study of Hardness and Adhesion of Laser Bonded MoO3 Layers on Stainless Steel (2013)
877 Mihalev, M. S., Hardalov, C. M., Christov, C. G., Michailov, M., Ranguelov, B., Leiste, H., Structural and adhesional properties of thin MoO3 films prepared by laser coating (2013)
878 Сотирова, Д. В., Понятието психологически договор: теоретична рамка и възможности за приложение в клиентските отношения (2013)
879 Valkov, G. S., Nikolov, V. N., Analysis of stresses and deformations in the chassis of rough terrain forklifts (2020)
880 Shopov, M. P., Spasov, G. V., Petrova, G. I., Architectural models for realization of Web-based Personal Health Systems (2009)
881 Zlatanova, E. V., The application of game and psychological techniques when surveying children’s opinion (2019)
882 T, T. S., Synthesis of four-bar mechanisms by Freudenstein–Chebyshev (2002)
883 Маринов, Ф. Д., Кралов, И. М., Живков, В. С., Драганов, В. А., Възможности за икономия на енергия при рекуперативно спиране на лек автомобил за различни градски цикли на движение (2013)
884 Павлова, П. Е., Ръководство за лабораторни упражнения по основи на оптоелектрониката (1992)
885 Фердинандов Е.С., Павлова, П. Е., Основи на оптоелектрониката (1993)
886 Presyanov D S., Pavlova, P. E., Radiation Protection and Hospital Safety: part one Radiation Protection (1999)
887 Павлова, П. Е., Цифрова обработка на изображения (учебно пособие) (2006)
888 Павлова, П. Е., Разширяване възможностите за автоматизация на диагностиката при микроскопски медицински изследвания (2002)
889 edited by G. Jones, A. Deakin, J. Spenser., Pavlova, P. E., Chromatic Monitoring of Complex Conditions (2008)
890 edited by Mandi Murph., Pavlova, P. E., Melanoma in the Clinic - Diagnostics, Management and Complications of Malignancy (2011)
891 Гарабитов, С. А., Иванов И., Оптимизация на механизма на високоволтов разединител (2012)
892 Garabitov, S. A., ONE POSSIBILITY FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF THE PROBLEM FOR (2010)
893 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Кралов, И. М., Драганов, В. А., Моделиране на многороторна система със степенна трансмисия за рекуперативно спиране на автомобили (2013)
894 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Тодоров, Т. С., Савчев, С. П., Емпирични зависимости за коефициент на полезно действие на безстепенни трансмисии (2012)
895 Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Живков, В. С., Определяне на загубите в съединителя на превозно средство при потегляне (2012)
896 Живков, В. С., Тодоров, Г. Д., Николов, Н. Л., Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Количествена оценка на възможностите за възстановяване на енергията в условията на спиране на транспортни средства с електрозадвижване от градски тип (2011)
897 Живков, В. С., Тодоров, Г. Д., Драганов, В. А., Николов, Н. Л., Маринов, Ф. Д., Определяне на минималните енергийни нива на източниците на енергия при хибридна електрическа задвижваща система с кинетичен акумулатор на енергия за малки транспортни средства от градски тип (2011)
898 Маринов, Ф. Д., Андреев Р. П., Транспортен механизъм за хартия за ударни печатащи устройства (1989)
899 Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Николов, Р. Ф., Маховик за акумулиране на енергия (1990)
900 Маринов, Ф. Д., Акумулатор на енергия (1991)