10913

Публикации
Publications

1542

Автори
Autors

10914

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
851 Димов, Д. С., КОМПЕТЕНЦИИ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (2013)
852 Кралов, И. М., Пискова, А. Г., Неделчев, К. И., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА НОВ АБСОРБЕР ЗА АКУСТИЧЕН ШУМ ОТ РЕЛСОВИ ПЪТИЩА (2013)
853 Кралов, И. М., АНАЛИЗ НА ПАТЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗЛЪЧВАНИЯ ШУМ ОТ КОНТАКТА КОЛЕЛО-РЕЛСА ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (2012)
854 Kralov, I. M., A NEW SOLUTION FOR THE RAILWAY NOISE REDUCTION (2012)
855 Димов, Д. С., КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (2013)
856 Стоилова, В. Т., Модели на транспортния трафик в автомагистрали- I част (2013)
857 Андреев, О. Д., Колева, Н. В., Методически подход за изследване на основните фактори, влияещи на клиента, за подпомагане вземането на решение за позициониране на CODP (2013)
858 Andreev, O. D., Koleva, N. V., Opportunities for Applying Customer Order Decoupling Point Approach (2013)
859 Grigorova, D. V., An algorithm for zero pronoun resolution in Bulgarian (2013)
860 Алексиев, С. Л., Велев Е., Начев Н., Подобряване на техническите параметри на хидромотор, чрез промяна на профила на геторната двойка (2013)
861 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Veleva L., INVESTIGATION ON PLASMA-AIDED FLAME RETARDATION OF MEX-ICAN WHITE CEDAR (CUPRESSUS LUSITANICA) WOOD BY THERMAL ANALYSIS (2013)
862 Кръстев, Н. Й., Някои изследвания на аеродинамиката на инжектирана ограничена завъртяна струя (2013)
863 Кръстев, Н. Й., Аеродинамично изследване на инжектирана завъртяна струя (2013)
864 Иванова, Д. А., Архитектура на системна мрежа за колективна комуникация ГРАНД-КЛОС в суперкомпютри (2013)
865 Borovska, P. I., Ivanova, D. A., Architectural Design of Grand Clos Collective Network for Supercomputers (2013)
866 Червенкова, Т. В., Христова И. Х., ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ СМУЩЕНИЯ И НАЧИНИТЕ НА ПРОНИКВАНЕТО ИМ В ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ (2013)
867 Николова, М. К., Симеонова-Ингилизова, М. Д., Изследване на стиловете на учене на студентите от ИПФ - Сливен (2013)
868 Николова, М. К., Консулова, С. С., Симеонова-Ингилизова, М. Д., ДИДАКТИЧЕСКАТА ИГРА - ФОРМА НА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА В МОДЕЛА НА ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАЕКТОРИЯ (2013)
869 Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Репетитивна режектираща смущенията DRC-система за управление на робот-манипулатор FANUC M-430iA/4FH (2020)
870 Nikolov, E. K., Nikolova, N. G., Performance analysis and robust analysis of the DRC-system of robot-manipulator FANUC M-430IA/4FH (2020)
871 Yordanova, S. T., Georgieva A., Genetic Algorithm Based Optimization of Fuzzy Controllers Tuning in Level Control (2013)
872 Terzova, A. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., MODELLING OF ELECTROMAGNETIC ACTUATOR WITH FERROFLUID (2013)
873 Ганев Б. Т., Маринов, М. Б., СЕНЗОРЕН МОДУЛ, ЗАХРАНВАН ПРЕЗ ETHERNET (2013)
874 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Nonlinear adaptive observer design in combined error nonlinear adaptive control (2013)
875 Mishkov, R. L., Darmonski, S. G., Exact parameter estimation without persistent excitation in nonlinear adaptive control systems (2013)
876 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Nonlinear adaptive observers in adaptive tuning functions tracking control (2013)
877 Terzova, A. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Computer measurement system for determination of static and dynamic characteristics of electromagnetic actuator with ferrofluid (2013)
878 Матеев, В. М., Терзова, А. И., Маринова, И. Й., Експериментално определяне на електромагнитните свойства на (2013)
879 Terzova, A. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF ACTUATOR WITH FERROFLUID (2013)
880 Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В., Христова И. Х., Изследване индуктивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехнически съоръжения (2013)
881 Avdjieva R., Tsenov, G. T., Mladenov, V. M., BRAINWAVE TYPE DETECTION IN MATLAB WITH EEG SIGNALS (2013)
882 Georgiev, E. G., Yordanov, P. S., Markov, D. G., Dukov, I. N., On the numerical study of air curtains (2013)
883 Georgiev, E. G., Dukov, I. N., Air curtains – present status and perspectives (2013)
884 Teodossi., Philip., Performance and NOx Emission Modelling of a Common-Rail Diesel Engine (2013)
885 Ружеков, Г. Т., Тиянов И., Лабораторен стенд "Вятърен генератор" - система за управление (2013)
886 Тиянов И., Ружеков, Г. Т., СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН СТЕНД “ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР" (2013)
887 Mihalev, M. S., Hardalov, C. M., Christov, C. G., Leiste, H., Microstructural Characterization of Thin Laser Bonded Coatings based on Transitional Metal Oxides Powder (2013)
888 Mihalev, M. S., Hardalov, C. M., Christov, C. G., Leiste, H., A Study of Hardness and Adhesion of Laser Bonded MoO3 Layers on Stainless Steel (2013)
889 Mihalev, M. S., Hardalov, C. M., Christov, C. G., Michailov, M., Ranguelov, B., Leiste, H., Structural and adhesional properties of thin MoO3 films prepared by laser coating (2013)
890 Сотирова, Д. В., Понятието психологически договор: теоретична рамка и възможности за приложение в клиентските отношения (2013)
891 Valkov, G. S., Nikolov, V. N., Analysis of stresses and deformations in the chassis of rough terrain forklifts (2020)
892 Shopov, M. P., Spasov, G. V., Petrova, G. I., Architectural models for realization of Web-based Personal Health Systems (2009)
893 Zlatanova, E. V., The application of game and psychological techniques when surveying children’s opinion (2019)
894 T, T. S., Synthesis of four-bar mechanisms by Freudenstein–Chebyshev (2002)
895 Маринов, Ф. Д., Кралов, И. М., Живков, В. С., Драганов, В. А., Възможности за икономия на енергия при рекуперативно спиране на лек автомобил за различни градски цикли на движение (2013)
896 Павлова, П. Е., Ръководство за лабораторни упражнения по основи на оптоелектрониката (1992)
897 Фердинандов Е.С., Павлова, П. Е., Основи на оптоелектрониката (1993)
898 Presyanov D S., Pavlova, P. E., Radiation Protection and Hospital Safety: part one Radiation Protection (1999)
899 Павлова, П. Е., Цифрова обработка на изображения (учебно пособие) (2006)
900 Павлова, П. Е., Разширяване възможностите за автоматизация на диагностиката при микроскопски медицински изследвания (2002)