9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
851 Стоилова, В. Т., Модели на транспортния трафик в автомагистрали- I част (2013)
852 Андреев, О. Д., Колева, Н. В., Методически подход за изследване на основните фактори, влияещи на клиента, за подпомагане вземането на решение за позициониране на CODP (2013)
853 Andreev, O. D., Koleva, N. V., Opportunities for Applying Customer Order Decoupling Point Approach (2013)
854 Grigorova, D. V., An algorithm for zero pronoun resolution in Bulgarian (2013)
855 Алексиев, С. Л., Велев Е., Начев Н., Подобряване на техническите параметри на хидромотор, чрез промяна на профила на геторната двойка (2013)
856 Gospodinova, D. N., Ivanov, I. G., Veleva L., INVESTIGATION ON PLASMA-AIDED FLAME RETARDATION OF MEX-ICAN WHITE CEDAR (CUPRESSUS LUSITANICA) WOOD BY THERMAL ANALYSIS (2013)
857 Кръстев, Н. Й., Някои изследвания на аеродинамиката на инжектирана ограничена завъртяна струя (2013)
858 Кръстев, Н. Й., Аеродинамично изследване на инжектирана завъртяна струя (2013)
859 Иванова, Д. А., Архитектура на системна мрежа за колективна комуникация ГРАНД-КЛОС в суперкомпютри (2013)
860 Borovska, P. I., Ivanova, D. A., Architectural Design of Grand Clos Collective Network for Supercomputers (2013)
861 Червенкова, Т. В., Христова И. Х., ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ СМУЩЕНИЯ И НАЧИНИТЕ НА ПРОНИКВАНЕТО ИМ В ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ (2013)
862 Николова, М. К., Симеонова-Ингилизова, М. Д., Изследване на стиловете на учене на студентите от ИПФ - Сливен (2013)
863 Николова, М. К., Консулова, С. С., Симеонова-Ингилизова, М. Д., ДИДАКТИЧЕСКАТА ИГРА - ФОРМА НА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА В МОДЕЛА НА ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАЕКТОРИЯ (2013)
864 Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Репетитивна режектираща смущенията DRC-система за управление на робот-манипулатор FANUC M-430iA/4FH (2020)
865 Nikolov, E. K., Nikolova, N. G., Performance analysis and robust analysis of the DRC-system of robot-manipulator FANUC M-430IA/4FH (2020)
866 Yordanova, S. T., Georgieva A., Genetic Algorithm Based Optimization of Fuzzy Controllers Tuning in Level Control (2013)
867 Terzova, A. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., MODELLING OF ELECTROMAGNETIC ACTUATOR WITH FERROFLUID (2013)
868 Ганев Б. Т., Маринов, М. Б., СЕНЗОРЕН МОДУЛ, ЗАХРАНВАН ПРЕЗ ETHERNET (2013)
869 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Nonlinear adaptive observer design in combined error nonlinear adaptive control (2013)
870 Mishkov, R. L., Darmonski, S. G., Exact parameter estimation without persistent excitation in nonlinear adaptive control systems (2013)
871 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Nonlinear adaptive observers in adaptive tuning functions tracking control (2013)
872 Terzova, A. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Computer measurement system for determination of static and dynamic characteristics of electromagnetic actuator with ferrofluid (2013)
873 Матеев, В. М., Терзова, А. И., Маринова, И. Й., Експериментално определяне на електромагнитните свойства на (2013)
874 Terzova, A. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF ACTUATOR WITH FERROFLUID (2013)
875 Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В., Христова И. Х., Изследване индуктивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехнически съоръжения (2013)
876 Avdjieva R., Tsenov, G. T., Mladenov, V. M., BRAINWAVE TYPE DETECTION IN MATLAB WITH EEG SIGNALS (2013)
877 Georgiev, E. G., Yordanov, P. S., Markov, D. G., Dukov, I. N., On the numerical study of air curtains (2013)
878 Georgiev, E. G., Dukov, I. N., Air curtains – present status and perspectives (2013)
879 Teodossi., Philip., Performance and NOx Emission Modelling of a Common-Rail Diesel Engine (2013)
880 Ружеков, Г. Т., Тиянов И., Лабораторен стенд "Вятърен генератор" - система за управление (2013)
881 Тиянов И., Ружеков, Г. Т., СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН СТЕНД “ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР" (2013)
882 Mihalev, M. S., Hardalov, C. M., Christov, C. G., Leiste, H., Microstructural Characterization of Thin Laser Bonded Coatings based on Transitional Metal Oxides Powder (2013)
883 Mihalev, M. S., Hardalov, C. M., Christov, C. G., Leiste, H., A Study of Hardness and Adhesion of Laser Bonded MoO3 Layers on Stainless Steel (2013)
884 Mihalev, M. S., Hardalov, C. M., Christov, C. G., Michailov, M., Ranguelov, B., Leiste, H., Structural and adhesional properties of thin MoO3 films prepared by laser coating (2013)
885 Сотирова, Д. В., Понятието психологически договор: теоретична рамка и възможности за приложение в клиентските отношения (2013)
886 Valkov, G. S., Nikolov, V. N., Analysis of stresses and deformations in the chassis of rough terrain forklifts (2020)
887 Shopov, M. P., Spasov, G. V., Petrova, G. I., Architectural models for realization of Web-based Personal Health Systems (2009)
888 Zlatanova, E. V., The application of game and psychological techniques when surveying children’s opinion (2019)
889 T, T. S., Synthesis of four-bar mechanisms by Freudenstein–Chebyshev (2002)
890 Маринов, Ф. Д., Кралов, И. М., Живков, В. С., Драганов, В. А., Възможности за икономия на енергия при рекуперативно спиране на лек автомобил за различни градски цикли на движение (2013)
891 Павлова, П. Е., Ръководство за лабораторни упражнения по основи на оптоелектрониката (1992)
892 Фердинандов Е.С., Павлова, П. Е., Основи на оптоелектрониката (1993)
893 Presyanov D S., Pavlova, P. E., Radiation Protection and Hospital Safety: part one Radiation Protection (1999)
894 Павлова, П. Е., Цифрова обработка на изображения (учебно пособие) (2006)
895 Павлова, П. Е., Разширяване възможностите за автоматизация на диагностиката при микроскопски медицински изследвания (2002)
896 edited by G. Jones, A. Deakin, J. Spenser., Pavlova, P. E., Chromatic Monitoring of Complex Conditions (2008)
897 edited by Mandi Murph., Pavlova, P. E., Melanoma in the Clinic - Diagnostics, Management and Complications of Malignancy (2011)
898 Гарабитов, С. А., Иванов И., Оптимизация на механизма на високоволтов разединител (2012)
899 Garabitov, S. A., ONE POSSIBILITY FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF THE PROBLEM FOR (2010)
900 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Кралов, И. М., Драганов, В. А., Моделиране на многороторна система със степенна трансмисия за рекуперативно спиране на автомобили (2013)