8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
851 Кръстев, Н. Й., Някои изследвания на аеродинамиката на инжектирана ограничена завъртяна струя (2013)
852 Кръстев, Н. Й., Аеродинамично изследване на инжектирана завъртяна струя (2013)
853 Иванова, Д. А., Архитектура на системна мрежа за колективна комуникация ГРАНД-КЛОС в суперкомпютри (2013)
854 Borovska, P. I., Ivanova, D. A., Architectural Design of Grand Clos Collective Network for Supercomputers (2013)
855 Червенкова, Т. В., Христова И. Х., ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ СМУЩЕНИЯ И НАЧИНИТЕ НА ПРОНИКВАНЕТО ИМ В ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ (2013)
856 Николова, М. К., Симеонова-Ингилизова, М. Д., Изследване на стиловете на учене на студентите от ИПФ - Сливен (2013)
857 Николова, М. К., Консулова, С. С., Симеонова-Ингилизова, М. Д., ДИДАКТИЧЕСКАТА ИГРА - ФОРМА НА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА В МОДЕЛА НА ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАЕКТОРИЯ (2013)
858 Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Репетитивна режектираща смущенията DRC-система за управление на робот-манипулатор FANUC M-430iA/4FH (2020)
859 Nikolov, E. K., Nikolova, N. G., Performance analysis and robust analysis of the DRC-system of robot-manipulator FANUC M-430IA/4FH (2020)
860 Yordanova, S. T., Georgieva A., Genetic Algorithm Based Optimization of Fuzzy Controllers Tuning in Level Control (2013)
861 Terzova, A. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., MODELLING OF ELECTROMAGNETIC ACTUATOR WITH FERROFLUID (2013)
862 Ганев Б. Т., Маринов, М. Б., СЕНЗОРЕН МОДУЛ, ЗАХРАНВАН ПРЕЗ ETHERNET (2013)
863 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Nonlinear adaptive observer design in combined error nonlinear adaptive control (2013)
864 Mishkov, R. L., Darmonski, S. G., Exact parameter estimation without persistent excitation in nonlinear adaptive control systems (2013)
865 Mishkov, R. L., Petrov, V. S., Nonlinear adaptive observers in adaptive tuning functions tracking control (2013)
866 Terzova, A. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., Computer measurement system for determination of static and dynamic characteristics of electromagnetic actuator with ferrofluid (2013)
867 Матеев, В. М., Терзова, А. И., Маринова, И. Й., Експериментално определяне на електромагнитните свойства на (2013)
868 Terzova, A. I., Mateev, V. M., Marinova, I. Y., STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF ACTUATOR WITH FERROFLUID (2013)
869 Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В., Христова И. Х., Изследване индуктивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехнически съоръжения (2013)
870 Avdjieva R., Tsenov, G. T., Mladenov, V. M., BRAINWAVE TYPE DETECTION IN MATLAB WITH EEG SIGNALS (2013)
871 Georgiev, E. G., Yordanov, P. S., Markov, D. G., Dukov, I. N., On the numerical study of air curtains (2013)
872 Georgiev, E. G., Dukov, I. N., Air curtains – present status and perspectives (2013)
873 Teodossi., Philip., Performance and NOx Emission Modelling of a Common-Rail Diesel Engine (2013)
874 Ружеков, Г. Т., Тиянов И., Лабораторен стенд "Вятърен генератор" - система за управление (2013)
875 Тиянов И., Ружеков, Г. Т., СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН СТЕНД “ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР" (2013)
876 Mihalev, M. S., Hardalov, C. M., Christov, C. G., Leiste, H., Microstructural Characterization of Thin Laser Bonded Coatings based on Transitional Metal Oxides Powder (2013)
877 Mihalev, M. S., Hardalov, C. M., Christov, C. G., Leiste, H., A Study of Hardness and Adhesion of Laser Bonded MoO3 Layers on Stainless Steel (2013)
878 Mihalev, M. S., Hardalov, C. M., Christov, C. G., Michailov, M., Ranguelov, B., Leiste, H., Structural and adhesional properties of thin MoO3 films prepared by laser coating (2013)
879 Сотирова, Д. В., Понятието психологически договор: теоретична рамка и възможности за приложение в клиентските отношения (2013)
880 Valkov, G. S., Nikolov, V. N., Analysis of stresses and deformations in the chassis of rough terrain forklifts (2020)
881 Shopov, M. P., Spasov, G. V., Petrova, G. I., Architectural models for realization of Web-based Personal Health Systems (2009)
882 Zlatanova, E. V., The application of game and psychological techniques when surveying children’s opinion (2019)
883 T, T. S., Synthesis of four-bar mechanisms by Freudenstein–Chebyshev (2002)
884 Маринов, Ф. Д., Кралов, И. М., Живков, В. С., Драганов, В. А., Възможности за икономия на енергия при рекуперативно спиране на лек автомобил за различни градски цикли на движение (2013)
885 Павлова, П. Е., Ръководство за лабораторни упражнения по основи на оптоелектрониката (1992)
886 Фердинандов Е.С., Павлова, П. Е., Основи на оптоелектрониката (1993)
887 Presyanov D S., Pavlova, P. E., Radiation Protection and Hospital Safety: part one Radiation Protection (1999)
888 Павлова, П. Е., Цифрова обработка на изображения (учебно пособие) (2006)
889 Павлова, П. Е., Разширяване възможностите за автоматизация на диагностиката при микроскопски медицински изследвания (2002)
890 edited by G. Jones, A. Deakin, J. Spenser., Pavlova, P. E., Chromatic Monitoring of Complex Conditions (2008)
891 edited by Mandi Murph., Pavlova, P. E., Melanoma in the Clinic - Diagnostics, Management and Complications of Malignancy (2011)
892 Гарабитов, С. А., Иванов И., Оптимизация на механизма на високоволтов разединител (2012)
893 Garabitov, S. A., ONE POSSIBILITY FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF THE PROBLEM FOR (2010)
894 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Кралов, И. М., Драганов, В. А., Моделиране на многороторна система със степенна трансмисия за рекуперативно спиране на автомобили (2013)
895 Маринов, Ф. Д., Живков, В. С., Тодоров, Т. С., Савчев, С. П., Емпирични зависимости за коефициент на полезно действие на безстепенни трансмисии (2012)
896 Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Живков, В. С., Определяне на загубите в съединителя на превозно средство при потегляне (2012)
897 Живков, В. С., Тодоров, Г. Д., Николов, Н. Л., Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Количествена оценка на възможностите за възстановяване на енергията в условията на спиране на транспортни средства с електрозадвижване от градски тип (2011)
898 Живков, В. С., Тодоров, Г. Д., Драганов, В. А., Николов, Н. Л., Маринов, Ф. Д., Определяне на минималните енергийни нива на източниците на енергия при хибридна електрическа задвижваща система с кинетичен акумулатор на енергия за малки транспортни средства от градски тип (2011)
899 Маринов, Ф. Д., Андреев Р. П., Транспортен механизъм за хартия за ударни печатащи устройства (1989)
900 Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Николов, Р. Ф., Маховик за акумулиране на енергия (1990)