11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1101 Dobrikov, G. H., Aleksandrova, M. P., Andreev, S. K., G.M. Dobrikov., Preparation and Characterization of Flexible Thick Film Electroluminescent Structures (2011,2011)
1102 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Microelectronic Circuit Analogous to Hydrogen Bonding Network in Active Site of B-lactamase (2014)
1103 Гарабитов, С. А., Иванов, В.,Г., ВЛИЯНИЕ НА НАКЛОНА НА ИЗХОДЯЩИЯ ВАЛ ПРИ ШАРНИРА НА ХУК ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ (2014)
1104 Spasov, V. K., Rangelova, V. Y., Kostov, I. J., Drambalov, V. S., AN EFFICIENT APPROACH FOR DETERMINING INDUCTION MOTORS PARAMETERS (2014)
1105 Siderov V., Mladenova D., Yordanov, R. S., Milenkov V., Ohlidal M., Salyk O., Weiter M., Zhivkov I., Film Thickness Measurement and Surface Characterization by Optical Profilometer MicroProf® FRT (2013)
1106 Boyadzhiev, S. I., Rasovska, M. M., Matsumura, Y., Kotani, Y., Yordanov, R. S., Yordanova, I. R., Characterization of reactive sputtered ITO and TiO2/ITO thin films for applications at elevated temperatures (2010)
1107 Boyadzhiev S., Lazarova V., Rasovska, M. M., Yordanova, I. R., Yordanov, R. S., Comparison between RF and DC Magnetron Reactive Sputtered Molybdenum Oxide Thin Films for Gas sensors (2010)
1108 Кънева, Н. С., Особености при провеждането на конкурс за главен секретар (2014)
1109 Aleksandrova, M. P., Irena Nestorova., FABRICATION OF FLEXIBLE HYBRID LOW MOLECULAR WEIGHT COMPOUND/POLYMER LIGHT EMITTING DEVICE BY SCREEN PRINTING (2014)
1110 Dobrikov, G. H., CHARACTERIZATION OF ELECTROPHYSICAL PARAMETERS OF LOW MOLECULAR ELECTROLUMINESCENT STRUCTURES (2014)
1111 Стоев, Л. Ж., Компоновки на многооперационни машини за обработване на ротационни детайли (2014)
1112 Стоев, Л. Ж., Компоновки на двусупортни многооперационни машини за обработване на ротационни детайли (2014)
1113 Ковачева, М. Г., Пандиев, И. М., Поведенческо моделиране и симулация на цифрови фазово затворени вериги използвайки VHDL-AMS (2014)
1114 Пандиев, И. М., Ковачева, М. Г., Стоименов, Е. Ч., ПОВЕДЕНЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ЦИФРОВИ ФАЗОВО ЗАТВОРЕНИ ВЕРИГИ (2014)
1115 Ковачева, М. Г., Пандиев, И. М., Поведенческо VHDL-AMS описание на двутактно-интегриращ аналогово-цифров преобра¬зувател (2013)
1116 Mikhov, M. R., Zhilevski, M. M., Methodology for Selection of Spindle Drives for Milling Machines (2014)
1117 Ivancheva, V. M., Gospodinova E., Advantage and communication strategy and protocol IFSF LONWORKS in the contemporary level measuring (2014)
1118 PleshkovaBekyarska, S. G., Пеева К., Simulation of Different Types of Voice Communication Systems Used for Speech Quality Estimation with Applying Speech to Text as Objective Criterion of Audio Quality (2014)
1119 Михов, М. Р., Жилевски, М. М., Mетодика за избор на подавателни задвижвания за фрезови машини (2014)
1120 Иванов, Г. И., Костов, И. Й., ИЗСЛЕДВАНЕ НА MRAS СХЕМА ЗА ОЦЕНКА НА СКОРОСТТА НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ, ОРИЕНТИРАНА ПО НАМАГНИТВАЩИЯ ТОК (2014)
1121 PleshkovaBekyarska, S. G., Simulation Analysis of Speech Quality Dependence from Communication Channel Type and Channel Coding Methods (2014)
1122 PleshkovaBekyarska, S. G., Speech quality dependence investigation from transmission channel characteristics and voice encoding methods (2014)
1123 Toshkov, E. T., Georgiev, A. G., Popov, R. K., MEASURING SYSTEM OF А HYBRID INSTALLATION WITH GROUND SOURCE HEAT PUMP AND SOLAR COLLECTORS (2014)
1124 Стоянов А. С., Георгиев, А. Г., МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАТЕНТЕН ТОПЛИНЕН АКУМУЛАТОР КАТО ЧАСТ ОТ СЛЪНЧЕВА ТОПЛИННА СИСТЕМА (2014)
1125 Ангелова Д., Универсални скоростни профили на завъртяна инжектирана струя (2013)
1126 Dobrikov, G. H., Characterization of electrophysical parameters of low-molecular electroluminescent structures (2014)
1127 Стоилова, В. Т., Николов, Е. К., МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАФИК В КЛАСА НА ОБЕКТИТЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ (2014)
1128 Иванчева, В. М., Господинова Е., Изследване на възможностите на информационна система за измерване ниво на светли горива в лабораторни условия (2014)
1129 Хинов, Н. Л., Рангелов, Н. Р., ИНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРАВ ZVS ПОСТОЯННОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ (2014)
1130 Алексиев, С. Л., РАЗРАБОТВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЗЪБНИ ДВОЙКИ БЕЗ СЕПАРАТОР ЗА ХИДРОМОТОР (2014)
1131 Hinov, N. L., Rangelov, N. R., Buck ZVS DC-DC Quasi-Resonant Converter: Design, Modeling, Simulation and Experimentation (2014)
1132 Kralov, I. M., Nedelchev, K. I., Piskova, A. G., AN EXPERIMENTAL STUDY AND ANALYSIS OF A NEW RAILWAY TRANSPORT NOISE ABSORBER (2014)
1133 Спиров, К. М., Илкнур Хасан Нури Хамза., СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА (2013)
1134 Спиров, К. М., Илкнур Хасан Нури Хамза., ВИДОВЕ ОЦЕНЯВАЩИ КОМПОНЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ЕЛЕКТРОННО OБУЧЕНИЕ (2013)
1135 Спиров, К. М., Хабибе Хасан Нури., СРЕДИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИE (2013)
1136 Спиров, К. М., Хабибе Хасан Нури., ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ С ИНТЕРНЕТ (2013)
1137 Димов, Д. С., Танева Н., ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА МСП (2014)
1138 Georgiev, N. P., Raychev, R. P., STUDY OF PIEZOELECTRIC SPRING HARVESTERS (2019)
1139 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Veleva L., Thermal Behavior Criteria of Flame Retarded Wood Obtained by Simultaneous Thermal Analysis: I. New Thermal Behavior Criteria of Wood (2014)
1140 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Veleva L., Thermal Behavior Criteria of Flame Retarded Wood Obtained by Simultaneous Thermal Analysis: III. Thermal Behavior Criteria of Plasma-Aided Flame Retardancy (2014)
1141 Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В., Христова, И. Х., Изследване на капацитивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехническите съоръжения (2014)
1142 Червенкова, Т. В., Червенков, А. Г., Христова, И. Х., Анализ на магнитното поле на въздушна линия за високо напрежение (2014)
1143 Ружеков, Г. Т., Тиянов И.Л., ЛАБОРАТОРЕН СТЕНД „ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР” – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ЕТАП 1 (2013)
1144 Mateev, V. M., Tanev, R., Marinova, I. Y., Simulation of electric and thermal fields of high voltage interrupter vacuum chamber (2014)
1145 Mateev, V. M., Terzova, A. I., Marinova, I. Y., Design analysis of electromagnetic actuator with ferrofluid (2014)
1146 Авджиева, Р. Г., ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЕГ СИГНАЛИ ОТ ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК И КЛАСИФИКАЦИЯ С НЕВРОННИ МРЕЖИ (2014)
1147 Цветанова, А. И., Велева, С. С., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ФИРМЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО (2014)
1148 Ганев, Б. Т., Маринов, М. Б., СИСТЕМА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕЛА ЗА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ (2014)
1149 Ганев, Б. Т., Маринов, М. Б., КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЯВАН ИЗМЕРВАТЕЛЕН УСИЛВАТЕЛ (2014)
1150 Маринов, М. Б., Ганев, Б. Т., Николов, Г. Т., БЕЗЖИЧНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ В ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ (2014)