7734

Публикации
Publications

1322

Автори
Autors

7735

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1101 Ковачева, М. Г., Пандиев, И. М., Поведенческо VHDL-AMS описание на двутактно-интегриращ аналогово-цифров преобра¬зувател (2013)
1102 Mikhov, M. R., Zhilevski, M. M., Methodology for Selection of Spindle Drives for Milling Machines (2014)
1103 Ivancheva, V. M., Gospodinova E., Advantage and communication strategy and protocol IFSF LONWORKS in the contemporary level measuring (2014)
1104 PleshkovaBekyarska, S. G., Пеева К., Simulation of Different Types of Voice Communication Systems Used for Speech Quality Estimation with Applying Speech to Text as Objective Criterion of Audio Quality (2014)
1105 Михов, М. Р., Жилевски, М. М., Mетодика за избор на подавателни задвижвания за фрезови машини (2014)
1106 Иванов, Г. И., Костов, И. Й., ИЗСЛЕДВАНЕ НА MRAS СХЕМА ЗА ОЦЕНКА НА СКОРОСТТА НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ, ОРИЕНТИРАНА ПО НАМАГНИТВАЩИЯ ТОК (2014)
1107 PleshkovaBekyarska, S. G., Simulation Analysis of Speech Quality Dependence from Communication Channel Type and Channel Coding Methods (2014)
1108 PleshkovaBekyarska, S. G., Speech quality dependence investigation from transmission channel characteristics and voice encoding methods (2014)
1109 Toshkov, E. T., Georgiev, A. G., Popov, R. K., MEASURING SYSTEM OF А HYBRID INSTALLATION WITH GROUND SOURCE HEAT PUMP AND SOLAR COLLECTORS (2014)
1110 Стоянов А. С., Георгиев, А. Г., МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАТЕНТЕН ТОПЛИНЕН АКУМУЛАТОР КАТО ЧАСТ ОТ СЛЪНЧЕВА ТОПЛИННА СИСТЕМА (2014)
1111 Ангелова Д., Универсални скоростни профили на завъртяна инжектирана струя (2013)
1112 Dobrikov, G. H., Characterization of electrophysical parameters of low-molecular electroluminescent structures (2014)
1113 Стоилова, В. Т., Николов, Е. К., МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАФИК В КЛАСА НА ОБЕКТИТЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ (2014)
1114 Иванчева, В. М., Господинова Е., Изследване на възможностите на информационна система за измерване ниво на светли горива в лабораторни условия (2014)
1115 Хинов, Н. Л., Рангелов, Н. Р., ИНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРАВ ZVS ПОСТОЯННОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ (2014)
1116 Алексиев, С. Л., РАЗРАБОТВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЗЪБНИ ДВОЙКИ БЕЗ СЕПАРАТОР ЗА ХИДРОМОТОР (2014)
1117 Hinov, N. L., Rangelov, N. R., Buck ZVS DC-DC Quasi-Resonant Converter: Design, Modeling, Simulation and Experimentation (2014)
1118 Kralov, I. M., Nedelchev, K. I., Piskova, A. G., AN EXPERIMENTAL STUDY AND ANALYSIS OF A NEW RAILWAY TRANSPORT NOISE ABSORBER (2014)
1119 Спиров, К. М., Илкнур Хасан Нури Хамза., СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА (2013)
1120 Спиров, К. М., Илкнур Хасан Нури Хамза., ВИДОВЕ ОЦЕНЯВАЩИ КОМПОНЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ЕЛЕКТРОННО OБУЧЕНИЕ (2013)
1121 Спиров, К. М., Хабибе Хасан Нури., СРЕДИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИE (2013)
1122 Спиров, К. М., Хабибе Хасан Нури., ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ С ИНТЕРНЕТ (2013)
1123 Димов, Д. С., Танева Н., ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА МСП (2014)
1124 Georgiev, N. P., Raychev, R. P., STUDY OF PIEZOELECTRIC SPRING HARVESTERS (2019)
1125 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Veleva L., Thermal Behavior Criteria of Flame Retarded Wood Obtained by Simultaneous Thermal Analysis: I. New Thermal Behavior Criteria of Wood (2014)
1126 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Veleva L., Thermal Behavior Criteria of Flame Retarded Wood Obtained by Simultaneous Thermal Analysis: III. Thermal Behavior Criteria of Plasma-Aided Flame Retardancy (2014)
1127 Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В., Христова, И. Х., Изследване на капацитивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехническите съоръжения (2014)
1128 Червенкова, Т. В., Червенков, А. Г., Христова, И. Х., Анализ на магнитното поле на въздушна линия за високо напрежение (2014)
1129 Ружеков, Г. Т., Тиянов И.Л., ЛАБОРАТОРЕН СТЕНД „ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР” – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ЕТАП 1 (2013)
1130 Mateev, V. M., Tanev, R., Marinova, I. Y., Simulation of electric and thermal fields of high voltage interrupter vacuum chamber (2014)
1131 Mateev, V. M., Terzova, A. I., Marinova, I. Y., Design analysis of electromagnetic actuator with ferrofluid (2014)
1132 Авджиева, Р. Г., ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЕГ СИГНАЛИ ОТ ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК И КЛАСИФИКАЦИЯ С НЕВРОННИ МРЕЖИ (2014)
1133 Цветанова, А. И., Велева, С. С., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ФИРМЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО (2014)
1134 Ганев, Б. Т., Маринов, М. Б., СИСТЕМА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕЛА ЗА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ (2014)
1135 Ганев, Б. Т., Маринов, М. Б., КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЯВАН ИЗМЕРВАТЕЛЕН УСИЛВАТЕЛ (2014)
1136 Маринов, М. Б., Ганев, Б. Т., Николов, Г. Т., БЕЗЖИЧНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ В ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ (2014)
1137 Салиев, Д. Н., Маджарски, В. Е., Изследване на параметрите на пътнотранспортното движение по маршрут в гр. София с използване на метода на подвижния наблюдател (2020)
1138 Бекриев, О. Н., Кирилов , К., Й., Стенд за моделни изпитвания на вентилатори (2014)
1139 Stoev, L. Z., Popov, T. St., Milling with cutting tools with irregular angular placement of inserts (2014)
1140 Stoev, L. Z., Popov, T. St., Bohren der Rücklaufbohrungen von Rollenwagen (2014)
1141 Sotirova, D. V., MORAL DOMAIN AND CULTURAL DIFFERENCES IN CROSS-CULTURAL ETHICS (2015)
1142 Sotirova, D. V., EMOTIONAL WORK IN PUBLIC ADMINISTRATION (2015)
1143 Каранджулов, Л. И., Стоянова, Я. П., Краевая задача для сингулярно возмущенных импульсных систем в критическом случае (2003)
1144 Николова, Р. А., Стоилова, С. Д., ИЗСЛЕДВАНЕ НА СХЕМАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ВЛАКОВЕ С КОМБИНИРАНО ПРИЛАГАНЕ НА ТЕОРИЯТА ЗА ИЗБОР НА РЕШЕНИЕ И ЛИНЕЙНО ОПТИМИРАНЕ (2014)
1145 Kalagireva, K. L., P. Gramatikov., THE EUROPEAN SBAS: THE ALTERNATIVE EQUIVALENT TO INSTRUMENT LANDING SYSTEM (2014)
1146 Kalagireva, K. L., COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF EGNOS PARAMETERS DETERMINATION ALGORITHMS (2014)
1147 Вачева-Станчева, Г. И., Хинов, Н. Л., Двупосочни силови преобразуватели за управление на енергийни потоци в електрически транспортни средства (ЕТС) (2016)
1148 Стоянов, Ц. Т., Шамлиев А. Й., Ковачев И.А., Симулация и визуализация на въздушния трафик и цифровата комуникация "Ръководител полети-пилот" на базата на FANS(FDS-B/CPDLC) (2014)
1149 Петров, П. Г., ГЕОМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (2014)
1150 Петров, П. Г., АЛГОРИТЪМ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (2014)