8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1101 Пандиев, И. М., Ковачева, М. Г., Стоименов, Е. Ч., ПОВЕДЕНЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ЦИФРОВИ ФАЗОВО ЗАТВОРЕНИ ВЕРИГИ (2014)
1102 Ковачева, М. Г., Пандиев, И. М., Поведенческо VHDL-AMS описание на двутактно-интегриращ аналогово-цифров преобра¬зувател (2013)
1103 Mikhov, M. R., Zhilevski, M. M., Methodology for Selection of Spindle Drives for Milling Machines (2014)
1104 Ivancheva, V. M., Gospodinova E., Advantage and communication strategy and protocol IFSF LONWORKS in the contemporary level measuring (2014)
1105 PleshkovaBekyarska, S. G., Пеева К., Simulation of Different Types of Voice Communication Systems Used for Speech Quality Estimation with Applying Speech to Text as Objective Criterion of Audio Quality (2014)
1106 Михов, М. Р., Жилевски, М. М., Mетодика за избор на подавателни задвижвания за фрезови машини (2014)
1107 Иванов, Г. И., Костов, И. Й., ИЗСЛЕДВАНЕ НА MRAS СХЕМА ЗА ОЦЕНКА НА СКОРОСТТА НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ, ОРИЕНТИРАНА ПО НАМАГНИТВАЩИЯ ТОК (2014)
1108 PleshkovaBekyarska, S. G., Simulation Analysis of Speech Quality Dependence from Communication Channel Type and Channel Coding Methods (2014)
1109 PleshkovaBekyarska, S. G., Speech quality dependence investigation from transmission channel characteristics and voice encoding methods (2014)
1110 Toshkov, E. T., Georgiev, A. G., Popov, R. K., MEASURING SYSTEM OF А HYBRID INSTALLATION WITH GROUND SOURCE HEAT PUMP AND SOLAR COLLECTORS (2014)
1111 Стоянов А. С., Георгиев, А. Г., МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАТЕНТЕН ТОПЛИНЕН АКУМУЛАТОР КАТО ЧАСТ ОТ СЛЪНЧЕВА ТОПЛИННА СИСТЕМА (2014)
1112 Ангелова Д., Универсални скоростни профили на завъртяна инжектирана струя (2013)
1113 Dobrikov, G. H., Characterization of electrophysical parameters of low-molecular electroluminescent structures (2014)
1114 Стоилова, В. Т., Николов, Е. К., МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАФИК В КЛАСА НА ОБЕКТИТЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ (2014)
1115 Иванчева, В. М., Господинова Е., Изследване на възможностите на информационна система за измерване ниво на светли горива в лабораторни условия (2014)
1116 Хинов, Н. Л., Рангелов, Н. Р., ИНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРАВ ZVS ПОСТОЯННОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ (2014)
1117 Алексиев, С. Л., РАЗРАБОТВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЗЪБНИ ДВОЙКИ БЕЗ СЕПАРАТОР ЗА ХИДРОМОТОР (2014)
1118 Hinov, N. L., Rangelov, N. R., Buck ZVS DC-DC Quasi-Resonant Converter: Design, Modeling, Simulation and Experimentation (2014)
1119 Kralov, I. M., Nedelchev, K. I., Piskova, A. G., AN EXPERIMENTAL STUDY AND ANALYSIS OF A NEW RAILWAY TRANSPORT NOISE ABSORBER (2014)
1120 Спиров, К. М., Илкнур Хасан Нури Хамза., СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА (2013)
1121 Спиров, К. М., Илкнур Хасан Нури Хамза., ВИДОВЕ ОЦЕНЯВАЩИ КОМПОНЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ЕЛЕКТРОННО OБУЧЕНИЕ (2013)
1122 Спиров, К. М., Хабибе Хасан Нури., СРЕДИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИE (2013)
1123 Спиров, К. М., Хабибе Хасан Нури., ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ С ИНТЕРНЕТ (2013)
1124 Димов, Д. С., Танева Н., ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА МСП (2014)
1125 Georgiev, N. P., Raychev, R. P., STUDY OF PIEZOELECTRIC SPRING HARVESTERS (2019)
1126 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Veleva L., Thermal Behavior Criteria of Flame Retarded Wood Obtained by Simultaneous Thermal Analysis: I. New Thermal Behavior Criteria of Wood (2014)
1127 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Veleva L., Thermal Behavior Criteria of Flame Retarded Wood Obtained by Simultaneous Thermal Analysis: III. Thermal Behavior Criteria of Plasma-Aided Flame Retardancy (2014)
1128 Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В., Христова, И. Х., Изследване на капацитивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехническите съоръжения (2014)
1129 Червенкова, Т. В., Червенков, А. Г., Христова, И. Х., Анализ на магнитното поле на въздушна линия за високо напрежение (2014)
1130 Ружеков, Г. Т., Тиянов И.Л., ЛАБОРАТОРЕН СТЕНД „ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР” – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ЕТАП 1 (2013)
1131 Mateev, V. M., Tanev, R., Marinova, I. Y., Simulation of electric and thermal fields of high voltage interrupter vacuum chamber (2014)
1132 Mateev, V. M., Terzova, A. I., Marinova, I. Y., Design analysis of electromagnetic actuator with ferrofluid (2014)
1133 Авджиева, Р. Г., ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЕГ СИГНАЛИ ОТ ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК И КЛАСИФИКАЦИЯ С НЕВРОННИ МРЕЖИ (2014)
1134 Цветанова, А. И., Велева, С. С., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ФИРМЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО (2014)
1135 Ганев, Б. Т., Маринов, М. Б., СИСТЕМА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕЛА ЗА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ (2014)
1136 Ганев, Б. Т., Маринов, М. Б., КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЯВАН ИЗМЕРВАТЕЛЕН УСИЛВАТЕЛ (2014)
1137 Маринов, М. Б., Ганев, Б. Т., Николов, Г. Т., БЕЗЖИЧНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ В ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ (2014)
1138 Салиев, Д. Н., Маджарски, В. Е., Изследване на параметрите на пътнотранспортното движение по маршрут в гр. София с използване на метода на подвижния наблюдател (2020)
1139 Бекриев, О. Н., Кирилов , К., Й., Стенд за моделни изпитвания на вентилатори (2014)
1140 Stoev, L. Z., Popov, T. St., Milling with cutting tools with irregular angular placement of inserts (2014)
1141 Stoev, L. Z., Popov, T. St., Bohren der Rücklaufbohrungen von Rollenwagen (2014)
1142 Sotirova, D. V., MORAL DOMAIN AND CULTURAL DIFFERENCES IN CROSS-CULTURAL ETHICS (2015)
1143 Sotirova, D. V., EMOTIONAL WORK IN PUBLIC ADMINISTRATION (2015)
1144 Каранджулов, Л. И., Стоянова, Я. П., Краевая задача для сингулярно возмущенных импульсных систем в критическом случае (2003)
1145 Николова, Р. А., Стоилова, С. Д., ИЗСЛЕДВАНЕ НА СХЕМАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ВЛАКОВЕ С КОМБИНИРАНО ПРИЛАГАНЕ НА ТЕОРИЯТА ЗА ИЗБОР НА РЕШЕНИЕ И ЛИНЕЙНО ОПТИМИРАНЕ (2014)
1146 Kalagireva, K. L., P. Gramatikov., THE EUROPEAN SBAS: THE ALTERNATIVE EQUIVALENT TO INSTRUMENT LANDING SYSTEM (2014)
1147 Kalagireva, K. L., COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF EGNOS PARAMETERS DETERMINATION ALGORITHMS (2014)
1148 Вачева-Станчева, Г. И., Хинов, Н. Л., Двупосочни силови преобразуватели за управление на енергийни потоци в електрически транспортни средства (ЕТС) (2016)
1149 Стоянов, Ц. Т., Шамлиев А. Й., Ковачев И.А., Симулация и визуализация на въздушния трафик и цифровата комуникация "Ръководител полети-пилот" на базата на FANS(FDS-B/CPDLC) (2014)
1150 Петров, П. Г., ГЕОМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (2014)