10775

Публикации
Publications

1526

Автори
Autors

10776

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1101 Гарабитов, С. А., Иванов, В.,Г., ВЛИЯНИЕ НА НАКЛОНА НА ИЗХОДЯЩИЯ ВАЛ ПРИ ШАРНИРА НА ХУК ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ (2014)
1102 Spasov, V. K., Rangelova, V. Y., Kostov, I. J., Drambalov, V. S., AN EFFICIENT APPROACH FOR DETERMINING INDUCTION MOTORS PARAMETERS (2014)
1103 Siderov V., Mladenova D., Yordanov, R. S., Milenkov V., Ohlidal M., Salyk O., Weiter M., Zhivkov I., Film Thickness Measurement and Surface Characterization by Optical Profilometer MicroProf® FRT (2013)
1104 Boyadzhiev, S. I., Rasovska, M. M., Matsumura, Y., Kotani, Y., Yordanov, R. S., Yordanova, I. R., Characterization of reactive sputtered ITO and TiO2/ITO thin films for applications at elevated temperatures (2010)
1105 Boyadzhiev S., Lazarova V., Rasovska, M. M., Yordanova, I. R., Yordanov, R. S., Comparison between RF and DC Magnetron Reactive Sputtered Molybdenum Oxide Thin Films for Gas sensors (2010)
1106 Кънева, Н. С., Особености при провеждането на конкурс за главен секретар (2014)
1107 Aleksandrova, M. P., Irena Nestorova., FABRICATION OF FLEXIBLE HYBRID LOW MOLECULAR WEIGHT COMPOUND/POLYMER LIGHT EMITTING DEVICE BY SCREEN PRINTING (2014)
1108 Dobrikov, G. H., CHARACTERIZATION OF ELECTROPHYSICAL PARAMETERS OF LOW MOLECULAR ELECTROLUMINESCENT STRUCTURES (2014)
1109 Стоев, Л. Ж., Компоновки на многооперационни машини за обработване на ротационни детайли (2014)
1110 Стоев, Л. Ж., Компоновки на двусупортни многооперационни машини за обработване на ротационни детайли (2014)
1111 Ковачева, М. Г., Пандиев, И. М., Поведенческо моделиране и симулация на цифрови фазово затворени вериги използвайки VHDL-AMS (2014)
1112 Пандиев, И. М., Ковачева, М. Г., Стоименов, Е. Ч., ПОВЕДЕНЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ЦИФРОВИ ФАЗОВО ЗАТВОРЕНИ ВЕРИГИ (2014)
1113 Ковачева, М. Г., Пандиев, И. М., Поведенческо VHDL-AMS описание на двутактно-интегриращ аналогово-цифров преобра¬зувател (2013)
1114 Mikhov, M. R., Zhilevski, M. M., Methodology for Selection of Spindle Drives for Milling Machines (2014)
1115 Ivancheva, V. M., Gospodinova E., Advantage and communication strategy and protocol IFSF LONWORKS in the contemporary level measuring (2014)
1116 PleshkovaBekyarska, S. G., Пеева К., Simulation of Different Types of Voice Communication Systems Used for Speech Quality Estimation with Applying Speech to Text as Objective Criterion of Audio Quality (2014)
1117 Михов, М. Р., Жилевски, М. М., Mетодика за избор на подавателни задвижвания за фрезови машини (2014)
1118 Иванов, Г. И., Костов, И. Й., ИЗСЛЕДВАНЕ НА MRAS СХЕМА ЗА ОЦЕНКА НА СКОРОСТТА НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ, ОРИЕНТИРАНА ПО НАМАГНИТВАЩИЯ ТОК (2014)
1119 PleshkovaBekyarska, S. G., Simulation Analysis of Speech Quality Dependence from Communication Channel Type and Channel Coding Methods (2014)
1120 PleshkovaBekyarska, S. G., Speech quality dependence investigation from transmission channel characteristics and voice encoding methods (2014)
1121 Toshkov, E. T., Georgiev, A. G., Popov, R. K., MEASURING SYSTEM OF А HYBRID INSTALLATION WITH GROUND SOURCE HEAT PUMP AND SOLAR COLLECTORS (2014)
1122 Стоянов А. С., Георгиев, А. Г., МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАТЕНТЕН ТОПЛИНЕН АКУМУЛАТОР КАТО ЧАСТ ОТ СЛЪНЧЕВА ТОПЛИННА СИСТЕМА (2014)
1123 Ангелова Д., Универсални скоростни профили на завъртяна инжектирана струя (2013)
1124 Dobrikov, G. H., Characterization of electrophysical parameters of low-molecular electroluminescent structures (2014)
1125 Стоилова, В. Т., Николов, Е. К., МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАФИК В КЛАСА НА ОБЕКТИТЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ (2014)
1126 Иванчева, В. М., Господинова Е., Изследване на възможностите на информационна система за измерване ниво на светли горива в лабораторни условия (2014)
1127 Хинов, Н. Л., Рангелов, Н. Р., ИНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРАВ ZVS ПОСТОЯННОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ (2014)
1128 Алексиев, С. Л., РАЗРАБОТВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЗЪБНИ ДВОЙКИ БЕЗ СЕПАРАТОР ЗА ХИДРОМОТОР (2014)
1129 Hinov, N. L., Rangelov, N. R., Buck ZVS DC-DC Quasi-Resonant Converter: Design, Modeling, Simulation and Experimentation (2014)
1130 Kralov, I. M., Nedelchev, K. I., Piskova, A. G., AN EXPERIMENTAL STUDY AND ANALYSIS OF A NEW RAILWAY TRANSPORT NOISE ABSORBER (2014)
1131 Спиров, К. М., Илкнур Хасан Нури Хамза., СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА (2013)
1132 Спиров, К. М., Илкнур Хасан Нури Хамза., ВИДОВЕ ОЦЕНЯВАЩИ КОМПОНЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ЕЛЕКТРОННО OБУЧЕНИЕ (2013)
1133 Спиров, К. М., Хабибе Хасан Нури., СРЕДИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИE (2013)
1134 Спиров, К. М., Хабибе Хасан Нури., ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ С ИНТЕРНЕТ (2013)
1135 Димов, Д. С., Танева Н., ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА МСП (2014)
1136 Georgiev, N. P., Raychev, R. P., STUDY OF PIEZOELECTRIC SPRING HARVESTERS (2019)
1137 Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Dineff, P. D., Veleva L., Thermal Behavior Criteria of Flame Retarded Wood Obtained by Simultaneous Thermal Analysis: I. New Thermal Behavior Criteria of Wood (2014)
1138 Dineff, P. D., Ivanov, I. G., Gospodinova, D. N., Veleva L., Thermal Behavior Criteria of Flame Retarded Wood Obtained by Simultaneous Thermal Analysis: III. Thermal Behavior Criteria of Plasma-Aided Flame Retardancy (2014)
1139 Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В., Христова, И. Х., Изследване на капацитивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехническите съоръжения (2014)
1140 Червенкова, Т. В., Червенков, А. Г., Христова, И. Х., Анализ на магнитното поле на въздушна линия за високо напрежение (2014)
1141 Ружеков, Г. Т., Тиянов И.Л., ЛАБОРАТОРЕН СТЕНД „ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР” – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ЕТАП 1 (2013)
1142 Mateev, V. M., Tanev, R., Marinova, I. Y., Simulation of electric and thermal fields of high voltage interrupter vacuum chamber (2014)
1143 Mateev, V. M., Terzova, A. I., Marinova, I. Y., Design analysis of electromagnetic actuator with ferrofluid (2014)
1144 Авджиева, Р. Г., ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЕГ СИГНАЛИ ОТ ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК И КЛАСИФИКАЦИЯ С НЕВРОННИ МРЕЖИ (2014)
1145 Цветанова, А. И., Велева, С. С., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ФИРМЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО (2014)
1146 Ганев, Б. Т., Маринов, М. Б., СИСТЕМА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕЛА ЗА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ (2014)
1147 Ганев, Б. Т., Маринов, М. Б., КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЯВАН ИЗМЕРВАТЕЛЕН УСИЛВАТЕЛ (2014)
1148 Маринов, М. Б., Ганев, Б. Т., Николов, Г. Т., БЕЗЖИЧНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ В ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ (2014)
1149 Салиев, Д. Н., Маджарски, В. Е., Изследване на параметрите на пътнотранспортното движение по маршрут в гр. София с използване на метода на подвижния наблюдател (2020)
1150 Бекриев, О. Н., Кирилов , К., Й., Стенд за моделни изпитвания на вентилатори (2014)