8637

Публикации
Publications

1370

Автори
Autors

8638

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1251 Димитров М.С., Милушев, Г. С., Иванчева, В. М., Система за контрол на качеството на заваръчните съединения при ултразвукова заваръчна машина (2014)
1252 Kehayova, N. N., PROCEDURE FOR ASSESSMENT OF PLANE RADIANT TEMPERATURE DISTRIBUTION IN OCCUPIED SPACES (2014)
1253 Kralev, J. K., Slavov, T. N., Petkov, P. H., Design and experimental evaluation of robust controllers for a two-wheeled robot (2016)
1254 Ivanova, D. A., Borovska, P. I., Scalable framework for adaptive in-silico knowledge discovery and decision-making out of genomic big data (2018)
1255 Ivanova, D. A., Elenkov, A. S., Big Data Analytics for Air Quality Monitoring Assessment Based on IoT Platform (2019)
1256 Димитров, Е. Ц., Ташев Ат. М., Кочев, Х. Н., Стенд за изследване на влиянието на газови горива върху показателите на дизелов двигател (2014)
1257 Martin Penev., Boumbarov, O. L., Facial Landmarks Detection using Linear Regression and SIFT (2014)
1258 Beniwal, R. B., Nikolova, K. S., Iliev, G. L., Performance Analysis of MM-SPEED Routing Protocol Implemented in 6LoWPAN Environment (2019)
1259 D. Karastoyanov., T. Penchev., Kandeva, M. K., Tribological Characteristics of Nano Structured Nickel Coatings for Renovating of Extruding Shafts (2012)
1260 Puleva, T. T., Ruzhekov, G. T., Slavov, T. N., Rakov, B. J., Hardware in the loop (HIL) simulation of wind turbine power control (2016)
1261 Osusky J., Kralev, J. K., Slavov, T. N., Robust position control for two wheels mobile robotic system (2015)
1262 Дяков, Д. И., Измерване отклоненията на формата и разположението на външни ротационни повърхнини на голямогабаритни детайли с многостепенна самонагаждаща се призма (2019)
1263 Martin Penev., Manolova, A. H., Boumbarov, O. L., Active Shape Models with 2D profiles for Stress/Anxiety recognition from face images (2014)
1264 Manolova, A. H., System for touchless interaction with medical images in surgery using Leap Motion (2014)
1265 Darko Brodić., Draganov, I. R., Manolova, A. H., The Impact of the Electromagnetic Field Radiations from the Gadgets to the Users (2014)
1266 Andonova, A. V., Vakrilov N., Heat sink design for high LED power applications (2014)
1267 Матеев, В. М., Танев Р. Т., Маринова, И. Й., МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ ВЪВ ВАКУУМЕН (2014)
1268 Матеев, В. М., Танев Р. Т., Маринова, И. Й., Компютърна измервателна система за изследване на динамични характеристики на електрическа дъга (2014)
1269 Петров, Д. Г., Бакърджиев В.Й., CAD-СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА ИНЕРЦИОНЕН ТРАНСФОРМАТОР НА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ ПРИ БЛОКИРАН ИЗХОДЕН ВАЛ (2013)
1270 Vakrilov N., Andonova, A. V., Innovative Heat Transfer Analysis of LED Modules by Thermal Simulations (2015)
1271 Andonova, A. V., Todorov S., Buried object detection by thermography (2010)
1272 Andonova, A. V., Pleshkova, S. G., Problems of noncontact thermography measurements of HICs (2011)
1273 Andonova, A. V., Image processing of infrared thermograms for hidden objects (2012)
1274 Митова Мариана., ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА ГРУПИ ПРОДУКТИ В ОБХВАТА НА ДИРЕКТИВА 2006/42/ЕС И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ХАРМОНИЗИРАНИ СТАНДАРТИ (2014)
1275 Vicheva, M. D., MODEL OF INFORMATION ASSURANCE WITH EUROPEAN SAFETY REQUIREMENTS FOR LIFTS (2014)
1276 Dimitrova, A. K., INTERACTIVE VISUALIZATION – PROBLEMS AND APPROACHES (2014)
1277 Draganov, I. R., Manolova, A. H., Darko Brodic., Boyan Georgiev., Lora Petrova., Local Adaptive Contrast Enhancement of Colonoscopic Images (2014)
1278 Draganov, I. R., Manolova, A. H., Darko Brodic., Georgiev B K., Galab B. Aikov., Creating Panorama from Colonoscopic Images (2014)
1279 Софронова, Д. А., Софронов, Я. П., Гендов, Хр., Разработване на софтуер за управление на двигателите и сензорната система на стенд за двумерно многоциклово натоварване (2014)
1280 Goleshevska, V. L., CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR AGILITY EVALUATION OF MANAGERIAL INNOVATIONS (2014)
1281 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., Управление на електрозадвижванията, Учебно пособие по курсово проектиране и семинарни упражнения (2014)
1282 Костов, И. Й., Иванов, Г. И., Управление на електрозадвижванията, Ръководство за лабораторни упражнения (2014)
1283 Ahmed, S. A., Taneva, A. M., Petrov, M. G., Ganchev, I. K., SELF-TUNING FUZZY PID: REAL TIME CONTROL APPLICATIONS (2013)
1284 Garbeva, V. I., Pavlova, A. A., AMPEROMETRIC BIOSENSOR WITH CYCLIC (2014)
1285 Garbeva, V. I., Tsankova D., Dimcheva N., Soft Computing Techniques in Modelling the Influence of pH and Temperature on Dopamine Biosensor (2010)
1286 Garbeva, V. I., Pandelova, A. L., Stoynov, N. S., Inhibitor multienzyme biosensor system in dynamic mode – fluoride measurement (2010)
1287 Garbeva, V. I., Spasov, V. K., Katsarova, P. C., Parameter estimation of biosensor system using genetic algorithm (2010)
1288 Garbeva, V. I., Pandelova, A. L., Stoynov, N. S., Inhibitor multienzyme biosensor system in dynamic mode – phosphate measurement, (2011)
1289 Рангелова, В. Й., Юсеин Дж., Паунков, Н. Д., МОДЕЛИРАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЧЕСТОТАТА ВЪРХУ ИЗХОДНОТО НАПРЕЖЕНИЕ НА ВЗАИМО-ИНДУКТИВЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ С НЕВРОННА МРЕЖА (2011)
1290 Kamenov, O. Y., FRACTIONAL-DIFFERENTIAL MODEL OF CONVECTION STABILITY (2004)
1291 Kamenov, O. Y., ANALYTICAL SOLUTIONS OF MULTIDIMENSIONAL FRACTIONAL-INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS OF FEL (FREE ELECTRON LASER) TYPE (2004)
1292 Boyadjiev, L. I., Kamenov, O. Y., Kalla S., ON THE LAUWERIER FORMULATION OF THE TEMPERATURE FIELD PROBLEM IN OIL STRATA (2005)
1293 Kamenov, O. Y., Exact periodic solutions of the sixth-order generalized Boussinesq equation (2009)
1294 Kamenov, O. Y., Periodic solutions of the non-integrable convective fluid equation (2012)
1295 Kamenov, O. Y., Angova, A. P., Exact Periodic Solutions of the Nonintegrable Kawahara Equation (2012)
1296 Kamenov, O. Y., New Periodic Exact Solutions of the Kuramoto-Sivashinsky Evolution Equation (2014)
1297 Kamenov, O. Y., EXACT PERIODIC SEISMIC WAVES IN THE NIKOLAEVSKII MODEL (2014)
1298 Софронова, Д. А., СЪЗДАВАНЕ НА НОВА МЕТОДИКА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПЛЕТЕНИ ПЛАТОВЕ ПРИ ДВУМЕРНО И ПАСИВНО ТРИМЕРНО НАТОВАРВАНЕ НА ОПЪВАНЕ (2014)
1299 Софронова, Д. А., Софронов, Я. П., Гендов, Хр., Стоилов, Т. С., РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПЛЕТЕНИ ПЛАТОВЕ ПРИ ДВУМЕРНО И ПАСИВНО ТРИМЕРНО МНОГОЦИКЛОВО НАТОВАРВАНЕ С МАЛКИ ОПЪНОВИ СИЛИ (2014)
1300 Дубровник Ефрем., Маринова, М. П., Лазаров В., Предсказване на условните преходи в компютрите с използване на перцептрони (2014)