Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж.
Заглавие: Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 3 Нови технологични методи
Ключови думи: център, заточване, профилно шлифоване, шлифоване на резби, люнет

Абстракт: В публикацията е поставен акцент върху възможностите на мултифункционален шлифовъчен център за реализиране на следните нови технологични методи: профилиране на абразивни дискове с диамантни инструменти, шлифоване на профилни повърхнини, струговане и шлифоване на резби на една установка и методи за поддържане на нестабилни детайли с подвижни люнети. За предлаганите методи и машина е подадена заявка за изобретение в Патентното ведомство на Република България.

Издания:

1.международна конференция АМО 2009, 24-28 юни 2009 г., Кранево, България, сборник доклади, стр. стр. 13-19, 2009, България, Кранево, AMO
2.сп. „Машиностроене и електротехника”, ISSN 0025-455X, 2013, No. 10, брой 10, стр. стр. 40-44, 2013, България, София, сп. „Машиностроене и електротехника”, ISBN 0025-455Х

Пълен текст на публикацията

Autors: Stoev, L. Z.
Title: Method and a machine for multioperational machining of stepped rotary parts, Part 3 New technological methods
Keywords: center, sharpening, profile grinding, thread grinding, rest

Abstract: In the paper are presented performances of a multifunctional grinding center for realization of the following new technological methods: profiling of grinding wheels with diamond tools, grinding of profile surfaces, turning and grinding of threads at one setting and methods for supporting unstable parts with follower rests. For the suggested methods and machine was made an application for patent of an invention in the Patent Office of Republic of Bulgaria.

Issues:

1.International conference AMO 2009, June 24 – 28, 2009, Kranevo, Proceedings, Kranevo, Bulgaria, pp. 13-19, 2009, Bulgaria, Kranevo, AMO
2.Mechanical engineering and electrical engineering magazine, ISSN 0025-455X, 2013, No. 10, issue 10, pp. 40-44, 2013, Bulgaria, Sofia, magazine Machinebuilding and Electrical Engineering, ISBN 0025-455Х

Full text of the publication

Вид: статия в списание