Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Последните промени в Наредбата за условията и реда за атестиране на държавните служители
Ключови думи: служители в администрацията, атестиране, ранг

Абстракт: Като разяснява нормативно определените условия за повишаване в ранг, статията акцентира върху начина, по който следва да се прилагат новите по-кратки срокове за повишаване в ранг, предвидени с последните промени в Наредбата за условията и реда за атестиране на държавните служители.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 11, стр. стр. 3, 2008, България, София, Издателство "Труд и право", ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: The latest changes in the Regulation for the conditions and the order for attesting of civil servants
  Keywords: employees in administration, attesting, rank.

  Abstract: Clarifying the normative conditions for promotion in rank, the article accents on the way the new shorter terms for promotion in rank are to be applied, as envisaged with the latest changes in the Regulation for the conditions and the order for attesting of civil servants.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 11, pp. 3, 2008, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание