Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И.
Заглавие: Изследване на възможността за възникване на контакт между пътната повърхност и пода на автомобила при преминаване през единична неравност с косинусоидална форма
Ключови думи: пътни неравности, собствени честоти, автомобил

Абстракт: В работата се изследва влиянието на единични пътни неравности с косинусоидална форма върху възможността за поява на контакт между пътната повърхност и пода на автомобила. Изследва се влиянието на дължината на вълната на пътната неравност и скоростта на автомобила върху клиренса му при преминаване с постоянна скорост и различно положение на масовият център.

Библиография

  1. Kropac O., Mucka P., “Longitudinal road unevenness with periodic components: characterization and effects on people in a traversing vehicle and the loading of the pavement”, Journal Automobile Engineering, vol.219, 2005
  2. Maurice J., Berzeri M., Pacejka H.B., “Pragmatic tyre model for short wavelength side slip variations”, Vehicle System Dynamics, 1998.
  3. MF-Tyre & MF - Swift 6.0, User Manual 2005, http://www.delf-tyre.com
  4. Nedelchev K., Investigation on the influence of the connection elasticity in the articulated bus turntable upon the stresses of the front frame of the rear unit, International Scientific Meeting Motor Vehicles & Engines, Kragujevac, 04. - 06.10.2006

Издание

Научно-техническа конференция с международно участие БулТранс‘2009, том 1, стр. стр. 144-148, 2009, България, Созопол, ТУ - София, ISSN 1313-955X

Издателските права се държат от International Scientific Technical Conference BulTrans’ 2009

Пълен текст на публикацията

Autors: Nedelchev, K. I.
Title: Investigation of the possibility for occurrence of a contact between the road surface and the car floor at crossing trough the single road unevenness with cosinus like form
Keywords: road unevenness, natural frequencies, car

Abstract: The influence of the single road unevenness with cosinus like form on the possibility of occurrence of contact between the road surface and the car floor is investigated in this work. The investigations on the influence of the length of road unevenness and the vehicle speed on his clearance were made as well at the constant speed and different position of the mass center.

References

  1. Kropac O., Mucka P., “Longitudinal road unevenness with periodic components: characterization and effects on people in a traversing vehicle and the loading of the pavement”, Journal Automobile Engineering, vol.219, 2005
  2. Maurice J., Berzeri M., Pacejka H.B., “Pragmatic tyre model for short wavelength side slip variations”, Vehicle System Dynamics, 1998.
  3. MF-Tyre & MF - Swift 6.0, User Manual 2005, http://www.delf-tyre.com
  4. Nedelchev K., Investigation on the influence of the connection elasticity in the articulated bus turntable upon the stresses of the front frame of the rear unit, International Scientific Meeting Motor Vehicles & Engines, Kragujevac, 04. - 06.10.2006

Issue

International Scientific Technical Conference BulTrans’ 2009, vol. 1, pp. 144-148, 2009, Bulgaria, Sozopol, TU - Sofia, ISSN 1313-955X

Copyright International Scientific Technical Conference BulTrans’ 2009

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум