Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Регулиране на конфликта на интереси на органите на изпълнителната власт и техните заместници
Ключови думи: висши длъжности в изпълнителната власт, конфликт на интереси.

Абстракт: Статията е посветена на способите за управление на конфликт на интереси на органите на изпълнителната власт и техните заместници. Тези способи са разгледани в контекста на действащата нормативна уредба и на Етичния кодекс на лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт. Извършен е критичен анализ на уредбата, очертани са съществуващите практически проблеми и са направени предложения за усъвършенстване.

Библиография

  Издание

  Списание, брой 5, стр. стр. 15, 2007, България, София, Съюза на юристите в България, ISBN ISSN 0204-85-23
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Regulation of the conflict of interest of the executive power organs and their replacements
  Keywords: high positions in the executive power, conflict of interest

  Abstract: The article is dedicated to the methods of conflict of interest management in the executive power bodies and their replacements. These methods are reviewed in the context of the normative organization in force and the Ethical code of persons occupying high positions in the executive power. A critical analysis of the organization is made, the existing practical problems are outlined and proposition for development are made.

  References

   Issue

   article, issue 5, pp. 15, 2007, Bulgaria, S, the Attorneys Union in Bulgaria, ISBN ISSN 0204-85-23

   Вид: пленарен доклад в международен форум