Оригинал (Original)
Автори: Стоев Л. Ж.
Заглавие: Технологични възможности на вертикалните машини за многооперационно обработване на патронникови детайли
Ключови думи: многооперационно обработване, патронникови детайли, многооперационни машини

Абстракт: В публикацията са представени и анализирани технологичните възможности, компоновки и конструктивни особености на избрани представители на многооперационни машини за обработване на патронникови детайли при вертикално разположение на тяхната ос на въртене. Посочени са предимствата на многооперационното обработване и е илюстрирана последователността на операциите струговане и шлифоване при една установка на типични патронникови детайли - закалени зъбни колела.

Библиография

  Издание

  международна научна конференция „Машиностроене и машинознание”, 08 - 09 септември 2013 г., Св. Св. Константин и Елена, сп. „Машиностроене и машинознание”, издателство на ТУ-Варна, ISSN1312-8612, книга 1, 2014 г, том 1, стр. стр. 106 - 112, 2013, България, Варна, курорт "Св. Св. Константин и Елена", сп. „Машиностроене и машинознание”, издателство на ТУ-Варна, ISSN 1312-8612

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev L. Z.
  Title: Technological possibilities for multioperational machining of chuck type parts on vertical machine tools
  Keywords: multioperational machining, chuck type parts, multioperational machine

  Abstract: In the paper are presented and analyzed the technological possibilities, arrangements and design parameters of selected representative multioperational machines for processing of chuck type parts with vertical axis of rotation. The advantages of multioperational machining are given as well as the sequence of turning and grinding at one fixing of typical chuck type parts – hardened gears.

  References

   Issue

   International scientific conference „Mechanical Engineering and Mechanics”, 8 - 9 September 2013, St. St.Constantine and Elena, magazine „Engineering and Mechanics”, Publishing Technical University of Varna, ISSN1312-8612, Book 1, 2014, vol. 1, pp. 106 - 112, 2013, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 1312-8612

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание