8401

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8402

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
951 Delibozov N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Design Kit Creation for a Novel MEMS Technology (2013)
952 Gieva, E. E., Tzanova, S. S., Radonov, R. I., Remote ECAD Laboratory Access for the MSc Course ‘Advanced Electronics for Information and Communication Systems’ (2013)
953 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Takov, T. B., Proteins application in electronics (2013)
954 Kralov, I. M., Radonov, R. I., Videkov, V. H., A Unified System for Control of The Research and Development Activities (2012)
955 Radonov, R. I., E-Publication Database (2012)
956 Garabitov, S. A., Product Development using MSC Adams (2013)
957 Гарабитов, С. А., Елементи на инженерното проектиране с използване на MSC Adams (2013)
958 Радонов, Р. И., Среда за електронно обучение е-мениджмънт (2012)
959 B, D. V., INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF GENETIC ALGORITHMS IN OPTIMIZING THE SEARCH FOR THE BEST QUALITY COMPUTER CONFIGURATION (2013)
960 B, D. V., BEHAVIOR OF HOME CARE INTELLIGENT VIRTUAL AGENT WITH PRE-ThINK ARCHITECTURE (2011)
961 B, D. V., Dakovski L G D., SOCIAL BEHAVIOR INVESTIGATION OF AN INTELLIGENT VIRTUAL AGENT WITH THE HELP OF TYPICAL WORKING STUDENT’S LIFE SCENARIO MODELING (2012)
962 B, D. V., Nevrokopliev K., Investigation of the influence of virtual lifelike agents within an interactive game (2011)
963 Angelov, G. V., Rusev, R. P., Gieva, E. E., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., MATLAB Model of Polymer-Fullerene Solar Cell (2012)
964 Радонов, Р. И., Димитров, Г. С., Драгиев, В. Д., Христов, М. Х., Проектиране на СМОС ИС за възпроизвеждане на цифров аудио запис (1996)
965 Radonov, R. I., Hristov, M. H., Network Organisation at the Electronics CAD Laboratory (1997)
966 Gospodinova, M. M., Nikolova, B. M., Radonov, R. I., Methodology for Custom Analog Monolithic Block Design in CADENCE Environment (1998)
967 Hristov, M. H., Gospodinova, M., Marinov, O., Radonov, R. I., Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Design and Fabrication of a Precision CMOS Operational Amplifier (1998)
968 Христов, М. Х., Шумков, И., Банов, Б., Радонов, Р. И., CMOS оперцаионен усилвател с два вида Милерова компенсация (1999)
969 Hristov, M. H., Gospodinova, M., Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Marinov, O., Radonov, R. I., A 2um CMOS Operational Amplifier for Mixed Circuits Standard Cell Library (1999)
970 Банков, Н., Радонов, Р. И., Христов, М. Х., Схемотехнично и топологично проектиране на CAN контролер (1999)
971 Христов, М. Х., Иванова, М., Радонов, Р. И., Специализирана СМОС ИС за обработка на сигнал от позиционен индуктивен датчик (2000)
972 Hristov, M. H., Gospodinova-Daltcheva, M., Radonov, R. I., Full Custom Analog Integrated Circuit Design Using the CADENCE Software (2000)
973 Tabakov, S. D., Radulov, G., Radonov, R. I., VHDL Synthesis of XZ8 – an 8-bit RISC Processor (2000)
974 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Die Packaging Methods and Their Relation to the Layout of Integrated Circuits (2010)
975 Radonov, R. I., Considerations for the Design of Bond Pads in Integrated Circuits using CADENCE (2010)
976 Радонов, Р. И., Заимов, К., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Резултати от приложение на електронни протоколи и отчети за учебния процес в системата за управление на качеството в ТУ – София (2011)
977 Radulov, G., Hristov, M. H., Radonov, R. I., Interactive WEB-Based Environment (IWE) for Distance Learning and Design with SYNOPSYS (2001)
978 Hristov, V. H., Radonov, R. I., INTERNET, QUALITY, EDUCATION (2002)
979 Hristov, M. H., Radonov, R. I., Distant Learning Experience in Microelectronics CAD Tools (2004)
980 Hristov, V. H., Radonov, R. I., Internet Module for Educational Control (2004)
981 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Internet based platform for control of the educational process (2005)
982 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Web среда изискваща повишена активност в учебния процес (2006)
983 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Web Based Platform for Education and Habituation (2006)
984 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Some Peculiarities of the E-Management Environment, Version 6 (2007,2007)
985 Marcheva, I. S., Tzanova, S. S., Radonov, R. I., Web–Based Education in Chemistry for the Needs of the Technical University – Sofia (2008)
986 Radonov, R. I., Education in Microelectronics Design Using a Web Environment (2008)
987 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Nedlchev, K. I., NON-STATIONARY FRICTION INDUCED VIBRATIONS OF A RAILWAY RAIL (2013)
988 Гарабитов, С. А., Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Определяне на оптимален спирачен режим при спиране с противовключване на задвижване с електродвигател с независимо възбуждане (2001)
989 Неделчев, К. И., Димитров, С. С., Изследване влиянието на вида на диференциала на задвижващият мост върху теглителните свойства на транспортните средства на нееднородно пътно покритие (Част I) (2010)
990 Гарабитов, С. А., Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Оптимално управление на задвижващ двигател на координатна машина с две управляващи въздействия с цел максимално бързодействие (2001)
991 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Nedelchev, K. I., NON-STATIONARY FRICTION INDUCED VIBRATIONS OF A RAILWAY RAIL (2013)
992 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Nedelchev, K. I., Friction induced vibrations of a railway wheel considering different damping in the system (2012)
993 Синапов, П. В., Игнатов, И. П., Кралов, И. М., Неделчев, К. И., Самовъзбуждащи фрикционни трептения на железопътна релса (2013)
994 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Цолов, Р., Електронно анкетиране на учебни дисциплини (2008)
995 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Tzolov, R. P., Validation of Anonymous Surveys of Educational Subjects through Their Basic Results (2008,2008)
996 Радонов, Р. И., Система за съпровождане на учебния процес “E-мениджмънт” (2008)
997 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Andonova, A. V., Comprehensive Evaluation of Training Using Mobile Technologies (2009)
998 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Andonova, A. V., Traceability of procedures in electronic education (2009)
999 Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Симеонова, В. М., Методология за дистанционно проектиране и обучение по CAD системи в микроелектрониката (2009)
1000 Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., Системи за проектиране в микроелектрониката (2004)