7735

Публикации
Publications

1323

Автори
Autors

7736

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
951 Gieva, E. E., Tzanova, S. S., Radonov, R. I., Remote ECAD Laboratory Access for the MSc Course ‘Advanced Electronics for Information and Communication Systems’ (2013)
952 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Takov, T. B., Proteins application in electronics (2013)
953 Kralov, I. M., Radonov, R. I., Videkov, V. H., A Unified System for Control of The Research and Development Activities (2012)
954 Radonov, R. I., E-Publication Database (2012)
955 Garabitov, S. A., Product Development using MSC Adams (2013)
956 Гарабитов, С. А., Елементи на инженерното проектиране с използване на MSC Adams (2013)
957 Радонов, Р. И., Среда за електронно обучение е-мениджмънт (2012)
958 B, D. V., INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF GENETIC ALGORITHMS IN OPTIMIZING THE SEARCH FOR THE BEST QUALITY COMPUTER CONFIGURATION (2013)
959 B, D. V., BEHAVIOR OF HOME CARE INTELLIGENT VIRTUAL AGENT WITH PRE-ThINK ARCHITECTURE (2011)
960 B, D. V., Dakovski L G D., SOCIAL BEHAVIOR INVESTIGATION OF AN INTELLIGENT VIRTUAL AGENT WITH THE HELP OF TYPICAL WORKING STUDENT’S LIFE SCENARIO MODELING (2012)
961 B, D. V., Nevrokopliev K., Investigation of the influence of virtual lifelike agents within an interactive game (2011)
962 Angelov, G. V., Rusev, R. P., Gieva, E. E., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., MATLAB Model of Polymer-Fullerene Solar Cell (2012)
963 Радонов, Р. И., Димитров, Г. С., Драгиев, В. Д., Христов, М. Х., Проектиране на СМОС ИС за възпроизвеждане на цифров аудио запис (1996)
964 Radonov, R. I., Hristov, M. H., Network Organisation at the Electronics CAD Laboratory (1997)
965 Gospodinova, M. M., Nikolova, B. M., Radonov, R. I., Methodology for Custom Analog Monolithic Block Design in CADENCE Environment (1998)
966 Hristov, M. H., Gospodinova, M., Marinov, O., Radonov, R. I., Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Design and Fabrication of a Precision CMOS Operational Amplifier (1998)
967 Христов, М. Х., Шумков, И., Банов, Б., Радонов, Р. И., CMOS оперцаионен усилвател с два вида Милерова компенсация (1999)
968 Hristov, M. H., Gospodinova, M., Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Marinov, O., Radonov, R. I., A 2um CMOS Operational Amplifier for Mixed Circuits Standard Cell Library (1999)
969 Банков, Н., Радонов, Р. И., Христов, М. Х., Схемотехнично и топологично проектиране на CAN контролер (1999)
970 Христов, М. Х., Иванова, М., Радонов, Р. И., Специализирана СМОС ИС за обработка на сигнал от позиционен индуктивен датчик (2000)
971 Hristov, M. H., Gospodinova-Daltcheva, M., Radonov, R. I., Full Custom Analog Integrated Circuit Design Using the CADENCE Software (2000)
972 Tabakov, S. D., Radulov, G., Radonov, R. I., VHDL Synthesis of XZ8 – an 8-bit RISC Processor (2000)
973 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Die Packaging Methods and Their Relation to the Layout of Integrated Circuits (2010)
974 Radonov, R. I., Considerations for the Design of Bond Pads in Integrated Circuits using CADENCE (2010)
975 Радонов, Р. И., Заимов, К., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Резултати от приложение на електронни протоколи и отчети за учебния процес в системата за управление на качеството в ТУ – София (2011)
976 Radulov, G., Hristov, M. H., Radonov, R. I., Interactive WEB-Based Environment (IWE) for Distance Learning and Design with SYNOPSYS (2001)
977 Hristov, V. H., Radonov, R. I., INTERNET, QUALITY, EDUCATION (2002)
978 Hristov, M. H., Radonov, R. I., Distant Learning Experience in Microelectronics CAD Tools (2004)
979 Hristov, V. H., Radonov, R. I., Internet Module for Educational Control (2004)
980 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Internet based platform for control of the educational process (2005)
981 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Web среда изискваща повишена активност в учебния процес (2006)
982 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Web Based Platform for Education and Habituation (2006)
983 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Some Peculiarities of the E-Management Environment, Version 6 (2007,2007)
984 Marcheva, I. S., Tzanova, S. S., Radonov, R. I., Web–Based Education in Chemistry for the Needs of the Technical University – Sofia (2008)
985 Radonov, R. I., Education in Microelectronics Design Using a Web Environment (2008)
986 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Nedlchev, K. I., NON-STATIONARY FRICTION INDUCED VIBRATIONS OF A RAILWAY RAIL (2013)
987 Гарабитов, С. А., Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Определяне на оптимален спирачен режим при спиране с противовключване на задвижване с електродвигател с независимо възбуждане (2001)
988 Неделчев, К. И., Димитров, С. С., Изследване влиянието на вида на диференциала на задвижващият мост върху теглителните свойства на транспортните средства на нееднородно пътно покритие (Част I) (2010)
989 Гарабитов, С. А., Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Оптимално управление на задвижващ двигател на координатна машина с две управляващи въздействия с цел максимално бързодействие (2001)
990 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Nedelchev, K. I., NON-STATIONARY FRICTION INDUCED VIBRATIONS OF A RAILWAY RAIL (2013)
991 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Nedelchev, K. I., Friction induced vibrations of a railway wheel considering different damping in the system (2012)
992 Синапов, П. В., Игнатов, И. П., Кралов, И. М., Неделчев, К. И., Самовъзбуждащи фрикционни трептения на железопътна релса (2013)
993 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Цолов, Р., Електронно анкетиране на учебни дисциплини (2008)
994 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Tzolov, R. P., Validation of Anonymous Surveys of Educational Subjects through Their Basic Results (2008,2008)
995 Радонов, Р. И., Система за съпровождане на учебния процес “E-мениджмънт” (2008)
996 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Andonova, A. V., Comprehensive Evaluation of Training Using Mobile Technologies (2009)
997 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Andonova, A. V., Traceability of procedures in electronic education (2009)
998 Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Симеонова, В. М., Методология за дистанционно проектиране и обучение по CAD системи в микроелектрониката (2009)
999 Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., Системи за проектиране в микроелектрониката (2004)
1000 Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., Михайлова, К., Пукнева, Д., Антонова, О., Арабаджиев, Д., Манчев, О., Партенов, И., Системи за проектиране в микроелектрониката (2004)