9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
951 Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Гарабитов, С. А., Ефективност на задвижващ мост на транспортно средство част I: Механичен КПД на симетричен диференциален механизъм (2001)
952 Marinov, P. D., Draganov, V. A., Garabitov, S. A., Closed Loop Differential Gear Train’s Power Flow and Efficiency - Part I (2001)
953 Marinov, P. D., Garabitov, S. A., Draganov, V. A., Closed loop Differential Gear Train’s Power Flow and Efficiency - Part II (2001)
954 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., Behavioral Model of Hydrogen Bonding Network for Digital Signal Processing (2013)
955 Radonov, R. I., Cadence as a Nanotechnology Design Tool (2013)
956 Кралов, И. М., Синапов, П. В., Неделчев, К. И., Игнатов, И. П., ВЛИЯНИЕ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ОПОРАТА НА КОНЗОЛНО ЗАКРЕПЕНА ГРЕДА ВЪРХУ СОБСТВЕНИТЕ И ЧЕСТОТИ (2013)
957 Delibozov N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Design Kit Creation for a Novel MEMS Technology (2013)
958 Gieva, E. E., Tzanova, S. S., Radonov, R. I., Remote ECAD Laboratory Access for the MSc Course ‘Advanced Electronics for Information and Communication Systems’ (2013)
959 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Angelov, G. V., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Takov, T. B., Proteins application in electronics (2013)
960 Kralov, I. M., Radonov, R. I., Videkov, V. H., A Unified System for Control of The Research and Development Activities (2012)
961 Radonov, R. I., E-Publication Database (2012)
962 Garabitov, S. A., Product Development using MSC Adams (2013)
963 Гарабитов, С. А., Елементи на инженерното проектиране с използване на MSC Adams (2013)
964 Радонов, Р. И., Среда за електронно обучение е-мениджмънт (2012)
965 B, D. V., INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF GENETIC ALGORITHMS IN OPTIMIZING THE SEARCH FOR THE BEST QUALITY COMPUTER CONFIGURATION (2013)
966 B, D. V., BEHAVIOR OF HOME CARE INTELLIGENT VIRTUAL AGENT WITH PRE-ThINK ARCHITECTURE (2011)
967 B, D. V., Dakovski L G D., SOCIAL BEHAVIOR INVESTIGATION OF AN INTELLIGENT VIRTUAL AGENT WITH THE HELP OF TYPICAL WORKING STUDENT’S LIFE SCENARIO MODELING (2012)
968 B, D. V., Nevrokopliev K., Investigation of the influence of virtual lifelike agents within an interactive game (2011)
969 Angelov, G. V., Rusev, R. P., Gieva, E. E., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., MATLAB Model of Polymer-Fullerene Solar Cell (2012)
970 Радонов, Р. И., Димитров, Г. С., Драгиев, В. Д., Христов, М. Х., Проектиране на СМОС ИС за възпроизвеждане на цифров аудио запис (1996)
971 Radonov, R. I., Hristov, M. H., Network Organisation at the Electronics CAD Laboratory (1997)
972 Gospodinova, M. M., Nikolova, B. M., Radonov, R. I., Methodology for Custom Analog Monolithic Block Design in CADENCE Environment (1998)
973 Hristov, M. H., Gospodinova, M., Marinov, O., Radonov, R. I., Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Design and Fabrication of a Precision CMOS Operational Amplifier (1998)
974 Христов, М. Х., Шумков, И., Банов, Б., Радонов, Р. И., CMOS оперцаионен усилвател с два вида Милерова компенсация (1999)
975 Hristov, M. H., Gospodinova, M., Nikolova, B. M., Nikolov, G. T., Marinov, O., Radonov, R. I., A 2um CMOS Operational Amplifier for Mixed Circuits Standard Cell Library (1999)
976 Банков, Н., Радонов, Р. И., Христов, М. Х., Схемотехнично и топологично проектиране на CAN контролер (1999)
977 Христов, М. Х., Иванова, М., Радонов, Р. И., Специализирана СМОС ИС за обработка на сигнал от позиционен индуктивен датчик (2000)
978 Hristov, M. H., Gospodinova-Daltcheva, M., Radonov, R. I., Full Custom Analog Integrated Circuit Design Using the CADENCE Software (2000)
979 Tabakov, S. D., Radulov, G., Radonov, R. I., VHDL Synthesis of XZ8 – an 8-bit RISC Processor (2000)
980 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Die Packaging Methods and Their Relation to the Layout of Integrated Circuits (2010)
981 Radonov, R. I., Considerations for the Design of Bond Pads in Integrated Circuits using CADENCE (2010)
982 Радонов, Р. И., Заимов, К., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Резултати от приложение на електронни протоколи и отчети за учебния процес в системата за управление на качеството в ТУ – София (2011)
983 Radulov, G., Hristov, M. H., Radonov, R. I., Interactive WEB-Based Environment (IWE) for Distance Learning and Design with SYNOPSYS (2001)
984 Hristov, V. H., Radonov, R. I., INTERNET, QUALITY, EDUCATION (2002)
985 Hristov, M. H., Radonov, R. I., Distant Learning Experience in Microelectronics CAD Tools (2004)
986 Hristov, V. H., Radonov, R. I., Internet Module for Educational Control (2004)
987 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Internet based platform for control of the educational process (2005)
988 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Web среда изискваща повишена активност в учебния процес (2006)
989 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Web Based Platform for Education and Habituation (2006)
990 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Some Peculiarities of the E-Management Environment, Version 6 (2007,2007)
991 Marcheva, I. S., Tzanova, S. S., Radonov, R. I., Web–Based Education in Chemistry for the Needs of the Technical University – Sofia (2008)
992 Radonov, R. I., Education in Microelectronics Design Using a Web Environment (2008)
993 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Nedlchev, K. I., NON-STATIONARY FRICTION INDUCED VIBRATIONS OF A RAILWAY RAIL (2013)
994 Гарабитов, С. А., Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Определяне на оптимален спирачен режим при спиране с противовключване на задвижване с електродвигател с независимо възбуждане (2001)
995 Неделчев, К. И., Димитров, С. С., Изследване влиянието на вида на диференциала на задвижващият мост върху теглителните свойства на транспортните средства на нееднородно пътно покритие (Част I) (2010)
996 Гарабитов, С. А., Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Оптимално управление на задвижващ двигател на координатна машина с две управляващи въздействия с цел максимално бързодействие (2001)
997 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Nedelchev, K. I., NON-STATIONARY FRICTION INDUCED VIBRATIONS OF A RAILWAY RAIL (2013)
998 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Nedelchev, K. I., Friction induced vibrations of a railway wheel considering different damping in the system (2012)
999 Синапов, П. В., Игнатов, И. П., Кралов, И. М., Неделчев, К. И., Самовъзбуждащи фрикционни трептения на железопътна релса (2013)
1000 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Цолов, Р., Електронно анкетиране на учебни дисциплини (2008)