Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С., Пейчева, М.
Заглавие: Конкурс зяа държавен служител
Ключови думи: държавен служител, конкурс, конкурсна комисия, тест, писмена задача, интервю.

Абстракт: Предмет на научното изследване е провеждането на конкурси за длъжности в администрацията, определени за заемане от държавни служители. То е посветено на една сравнително нова за управлението на човешките ресурси в администрацията материя, тъй като задължителното провеждане на конкурси е регламентирано в Закона за държавния служител през 2003 г. В този смисъл това е първата самостоятелна и цялостна научна разработка относно конкурсите за държавни служители. В нея са разгледани както най-съществените теоретични аспекти на конкурсите, така и основните практически проблеми и варианти за възможни решения. Представени са конкретни методи и процедури, чието прилагане би способствало за повишаване ефективността на провежданите конкурси.

Библиография

  Издание

  издание, 2007, България, София, Класика и стил, ISBN ISBN 978-954-327-032-3
  Autors: Kaneva, N. S., Peycheva, M.
  Title: Civil servant competition
  Keywords: civil servant, competition, competition commission, test, written task, interview.

  Abstract: The subject of the scientific research is carrying out competitions for positions in the administration dedicated for taking by civil servants. It is dedicated to a human resources management matter relatively new in the administration, as the obligatory carrying out of competitions is regulated in the Civil servants Act of 2003. In this sense this is the first individual and complete scientific project about competitions for civil servants. It covers the most significant theoretical aspects of the competitions as well as the main practical problems and options for possible solutions. Specific methods and procedures are presented, the application of which would contribute to increasing the effectiveness of the competitions held.

  References

   Issue

   book, 2007, Bulgaria, Sofia, Klasika i stil, ISBN ISBN 978-954-327-032-3

   Вид: монография/части от монография