10582

Публикации
Publications

1515

Автори
Autors

10583

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1001 Гарабитов, С. А., Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Оптимално управление на задвижващ двигател на координатна машина с две управляващи въздействия с цел максимално бързодействие (2001)
1002 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Nedelchev, K. I., NON-STATIONARY FRICTION INDUCED VIBRATIONS OF A RAILWAY RAIL (2013)
1003 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Nedelchev, K. I., Friction induced vibrations of a railway wheel considering different damping in the system (2012)
1004 Синапов, П. В., Игнатов, И. П., Кралов, И. М., Неделчев, К. И., Самовъзбуждащи фрикционни трептения на железопътна релса (2013)
1005 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Цолов, Р., Електронно анкетиране на учебни дисциплини (2008)
1006 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Tzolov, R. P., Validation of Anonymous Surveys of Educational Subjects through Their Basic Results (2008,2008)
1007 Радонов, Р. И., Система за съпровождане на учебния процес “E-мениджмънт” (2008)
1008 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Andonova, A. V., Comprehensive Evaluation of Training Using Mobile Technologies (2009)
1009 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Andonova, A. V., Traceability of procedures in electronic education (2009)
1010 Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Симеонова, В. М., Методология за дистанционно проектиране и обучение по CAD системи в микроелектрониката (2009)
1011 Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., Системи за проектиране в микроелектрониката (2004)
1012 Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., Михайлова, К., Пукнева, Д., Антонова, О., Арабаджиев, Д., Манчев, О., Партенов, И., Системи за проектиране в микроелектрониката (2004)
1013 Radonov, R. I., Videkov, V. H., A Parallel Evaluation of an Educational Subject (2009)
1014 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Текущо електронно анкетиране (2009)
1015 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ УЧЕНОГО ПРОЦЕССА (2009)
1016 Radonov, R. I., Zaimov, K., Videkov, V. H., Electronic Identification of Completing the Evaluations of Students in a Database (2010)
1017 Радонов, Р. И., Заимов, К., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Управление на електронните данни за учебния процес в системата за управление на качеството в ТУ – София (2010)
1018 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., Verilog-A Behavioral Model of Hydrogen Bonding Network (2011)
1019 Yanchev, V. V., Manolov, E. D., Hristov, M. H., Grozdanov, V. E., Radonov, R. I., Modeling and Simulation of MEMS Horizontal Thermal Actuator with Coventor Design Environment (2011)
1020 Videkov, V. H., Radonov, R. I., E-learning Systems as a Behavioural Analyst (2012)
1021 Неделчев, К. И., Изследване влиянието на кинематиката на окачването на транспортните средства върху предавателните им функции (2008)
1022 Неделчев, К. И., Изследване влиянито на параметрите на автомобила върху възможността за възникване на контакт между пътната повърхност и шасито на автомобила при преминаване през единични неравности с косинусоидална форма (2010)
1023 Неделчев, К. И., Изследване на влиянието на разположението на контактното петно на гумата върху точността на измерването на мобилна автомобилна везна (2010)
1024 Неделчев, К. И., Кунчев, Л. П., Алгоритъм за пресмятане плавността на движение на дву, три и многоосни еднозвенни транспортни средства с отчитане схематизацията на многомасовите динамични модели ЧАСТ II (2006)
1025 Кралов, И. М., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕГРАДИ ЗА АКУСТИЧЕН ШУМ (2013)
1026 Кунчев, Л. П., Неделчев, К. И., Схематизация на процеса на изследване плавността на движение на дву, три и многоосни транспортни средства с отчитане окачването на надподресорените маси ЧАСТ I (2006)
1027 Димитров, С. С., Неделчев, К. И., Система за експериментално изследване на характеристиките на хидростатични кормилни системи (2008)
1028 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Точност на формата на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност при надлъжно шлифоване с ръчно поднастроиваем люнет (2005)
1029 Стоев Л. Ж., Христов Ст. Я., Автоматично поднастроиваем люнет за надлъжно шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност (2006)
1030 Стоев, Л. Ж., Петрова, Й. Т., Христов Ст. Я., Осигуряване на минимално биене на напречното сечение при шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност (2006)
1031 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и машина за двустранно шлифоване на стъпални валове, част 1: Характеристика на метода и предимства (2008)
1032 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и машина за двустранно шлифоване на стъпални валове, част 2: Варианти на револверни супорти (2008)
1033 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и технологична екипировка за двустранно поддържане на нестабилни детайли при надлъжно шлифоване (2008,2014)
1034 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод за активен контрол при надлъжно шлифоване (2008,2014)
1035 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване, част 1: Варианти за установяване на устройства за активен контрол (2008,2014)
1036 Стоев, Л. Ж., Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване, част 2: Система за активен контрол и адаптивно управление (2008,2014)
1037 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 1 Описание на метода и машината (2009)
1038 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 2 Активен контрол и адаптивно управление (2009)
1039 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 3 Нови технологични методи (2009,2013)
1040 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 4 Двусупортен център (2009,2013)
1041 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 5 Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла (2010,2013)
1042 Стоев, Л. Ж., Приложение на подвижен люнет при резбошлифоване (2010,2013)
1043 Petrov, M. G., Ahmed, S. A., Ichtev, A. K., Taneva, A. M., Fuzzy–Neural Model Predictive Control of Multivariable Processes (2011)
1044 Petrov, M. G., Ahmed, S. A., Taneva, A. M., Todorov, Y. V., Fuzzy Model Predictive Control of a MIMO System (2011)
1045 Стоев, Л. Ж., Турлаков Ив. К., Инструменти за студено валцоване. Струговане, пластично деформиране и шлифоване на една установка (2010)
1046 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Моделиране биенето на оста на детайл с ниска стабилност при поддържането му с призма (2010)
1047 Stoev L. Z., Application of a traveling rest at tread grinding (2012)
1048 Стоев Л. Ж., Технологични възможности на вертикалните машини за многооперационно обработване на патронникови детайли (2013)
1049 Стоев, Л. Ж., Технологични възможности на хоризонталните машини за многооперационно обработване на центрови и патронникови детайли (2013)
1050 Калдъшев Цв. П., Хаджийски, П. И., Стоев, Л. Ж., Създаване на постпроцесор за машина с насрещно вретено (2013)