6674

Публикации
Publications

14464

Автори
Autors

6675

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1001 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., Verilog-A Behavioral Model of Hydrogen Bonding Network (2011)
1002 Yanchev, V. V., Manolov, E. D., Hristov, M. H., Grozdanov, V. E., Radonov, R. I., Modeling and Simulation of MEMS Horizontal Thermal Actuator with Coventor Design Environment (2011)
1003 Videkov, V. H., Radonov, R. I., E-learning Systems as a Behavioural Analyst (2012)
1004 Неделчев, К. И., Изследване влиянието на кинематиката на окачването на транспортните средства върху предавателните им функции (2008)
1005 Неделчев, К. И., Изследване влиянито на параметрите на автомобила върху възможността за възникване на контакт между пътната повърхност и шасито на автомобила при преминаване през единични неравности с косинусоидална форма (2010)
1006 Неделчев, К. И., Изследване на влиянието на разположението на контактното петно на гумата върху точността на измерването на мобилна автомобилна везна (2010)
1007 Неделчев, К. И., Кунчев, Л. П., Алгоритъм за пресмятане плавността на движение на дву, три и многоосни еднозвенни транспортни средства с отчитане схематизацията на многомасовите динамични модели ЧАСТ II (2006)
1008 Кралов, И. М., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕГРАДИ ЗА АКУСТИЧЕН ШУМ (2013)
1009 Кунчев, Л. П., Неделчев, К. И., Схематизация на процеса на изследване плавността на движение на дву, три и многоосни транспортни средства с отчитане окачването на надподресорените маси ЧАСТ I (2006)
1010 Димитров, С. С., Неделчев, К. И., Система за експериментално изследване на характеристиките на хидростатични кормилни системи (2008)
1011 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Точност на формата на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност при надлъжно шлифоване с ръчно поднастроиваем люнет (2005)
1012 Стоев Л. Ж., Христов Ст. Я., Автоматично поднастроиваем люнет за надлъжно шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност (2006)
1013 Стоев, Л. Ж., Петрова, Й. Т., Христов Ст. Я., Осигуряване на минимално биене на напречното сечение при шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност (2006)
1014 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и машина за двустранно шлифоване на стъпални валове, част 1: Характеристика на метода и предимства (2008)
1015 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и машина за двустранно шлифоване на стъпални валове, част 2: Варианти на револверни супорти (2008)
1016 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и технологична екипировка за двустранно поддържане на нестабилни детайли при надлъжно шлифоване (2008,2014)
1017 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод за активен контрол при надлъжно шлифоване (2008,2014)
1018 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване, част 1: Варианти за установяване на устройства за активен контрол (2008,2014)
1019 Стоев, Л. Ж., Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване, част 2: Система за активен контрол и адаптивно управление (2008,2014)
1020 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 1 Описание на метода и машината (2009)
1021 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 2 Активен контрол и адаптивно управление (2009)
1022 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 3 Нови технологични методи (2009,2013)
1023 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 4 Двусупортен център (2009,2013)
1024 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 5 Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла (2010,2013)
1025 Стоев, Л. Ж., Приложение на подвижен люнет при резбошлифоване (2010,2013)
1026 Petrov, M. G., Ahmed, S. A., Ichtev, A. K., Taneva, A. M., Fuzzy–Neural Model Predictive Control of Multivariable Processes (2011)
1027 Petrov, M. G., Ahmed, S. A., Taneva, A. M., Todorov, Y. V., Fuzzy Model Predictive Control of a MIMO System (2011)
1028 Стоев, Л. Ж., Турлаков Ив. К., Инструменти за студено валцоване. Струговане, пластично деформиране и шлифоване на една установка (2010)
1029 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Моделиране биенето на оста на детайл с ниска стабилност при поддържането му с призма (2010)
1030 Stoev L. Z., Application of a traveling rest at tread grinding (2012)
1031 Стоев Л. Ж., Технологични възможности на вертикалните машини за многооперационно обработване на патронникови детайли (2013)
1032 Стоев, Л. Ж., Технологични възможности на хоризонталните машини за многооперационно обработване на центрови и патронникови детайли (2013)
1033 Калдъшев Цв. П., Хаджийски, П. И., Стоев, Л. Ж., Създаване на постпроцесор за машина с насрещно вретено (2013)
1034 Стоев, Л. Ж., Платформа за риболов (2012)
1035 Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я., Метод и машина за шлифоване на стъпални валове (2014)
1036 Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я., Метод и машина за шлифоване на ротационни повърхнини (2014)
1037 Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я., Люнет за надлъжно шлифоване (2014)
1038 Стоев Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на ротационни детайли (2014)
1039 Неделчев, К. И., Изследване на възможността за възникване на контакт между пътната повърхност и пода на автомобила при преминаване през единична неравност с косинусоидална форма (2009)
1040 Antchev, M. H., Petkova, M. P., Antchev H.M., Tomova A.M., Computer Investigation of Three phase Clarke-Maximum (maximum p,q) Trigonometrical PLL for Grid Connected Power Converters (2014)
1041 Кънева, Н. С., Пейчева, М., Конкурс зяа държавен служител (2007)
1042 Кънева, Н. С., Стефанов, Л., Димитрова, Сн., Управление на държавната администрация (2007)
1043 Кънева, Н. С., Борисова, И., Христов, Ч., Коментар на Закона за държавния служител (2008)
1044 Кънева, Н. С., Наръчник за управление на човешките ресурси (2008)
1045 Кънева, Н. С., Коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2011)
1046 Кънева, Н. С., Правен режим на държавния служител – основни теми, нормативна уредба, въпроси за дискусия, тестове (2011)
1047 Кънева, Н. С., Димитрова, Р. В., Основи на публичната администрация (2013)
1048 Кънева, Н. С., Борисова, И., Тестове за конкурси за държавни служители (2014)
1049 Кънева, Н. С., Главен секретар в администрацията – процедура за назначаване (2007)
1050 Кънева, Н. С., Конфликт на интереси и управлението на човешките ресурси в държавната администрация (2007)