11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1001 Гарабитов, С. А., Маринов, Ф. Д., Драганов, В. А., Определяне на оптимален спирачен режим при спиране с противовключване на задвижване с електродвигател с независимо възбуждане (2001)
1002 Неделчев, К. И., Димитров, С. С., Изследване влиянието на вида на диференциала на задвижващият мост върху теглителните свойства на транспортните средства на нееднородно пътно покритие (Част I) (2010)
1003 Гарабитов, С. А., Драганов, В. А., Маринов, Ф. Д., Оптимално управление на задвижващ двигател на координатна машина с две управляващи въздействия с цел максимално бързодействие (2001)
1004 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Nedelchev, K. I., NON-STATIONARY FRICTION INDUCED VIBRATIONS OF A RAILWAY RAIL (2013)
1005 Kralov, I. M., Sinapov, P. V., Ignatov, I. P., Nedelchev, K. I., Friction induced vibrations of a railway wheel considering different damping in the system (2012)
1006 Синапов, П. В., Игнатов, И. П., Кралов, И. М., Неделчев, К. И., Самовъзбуждащи фрикционни трептения на железопътна релса (2013)
1007 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Цолов, Р., Електронно анкетиране на учебни дисциплини (2008)
1008 Videkov, V. H., Radonov, R. I., Tzolov, R. P., Validation of Anonymous Surveys of Educational Subjects through Their Basic Results (2008,2008)
1009 Радонов, Р. И., Система за съпровождане на учебния процес “E-мениджмънт” (2008)
1010 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Andonova, A. V., Comprehensive Evaluation of Training Using Mobile Technologies (2009)
1011 Radonov, R. I., Videkov, V. H., Andonova, A. V., Traceability of procedures in electronic education (2009)
1012 Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Симеонова, В. М., Методология за дистанционно проектиране и обучение по CAD системи в микроелектрониката (2009)
1013 Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., Системи за проектиране в микроелектрониката (2004)
1014 Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., Михайлова, К., Пукнева, Д., Антонова, О., Арабаджиев, Д., Манчев, О., Партенов, И., Системи за проектиране в микроелектрониката (2004)
1015 Radonov, R. I., Videkov, V. H., A Parallel Evaluation of an Educational Subject (2009)
1016 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Текущо електронно анкетиране (2009)
1017 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ УЧЕНОГО ПРОЦЕССА (2009)
1018 Radonov, R. I., Zaimov, K., Videkov, V. H., Electronic Identification of Completing the Evaluations of Students in a Database (2010)
1019 Радонов, Р. И., Заимов, К., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Управление на електронните данни за учебния процес в системата за управление на качеството в ТУ – София (2010)
1020 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., Verilog-A Behavioral Model of Hydrogen Bonding Network (2011)
1021 Yanchev, V. V., Manolov, E. D., Hristov, M. H., Grozdanov, V. E., Radonov, R. I., Modeling and Simulation of MEMS Horizontal Thermal Actuator with Coventor Design Environment (2011)
1022 Videkov, V. H., Radonov, R. I., E-learning Systems as a Behavioural Analyst (2012)
1023 Неделчев, К. И., Изследване влиянието на кинематиката на окачването на транспортните средства върху предавателните им функции (2008)
1024 Неделчев, К. И., Изследване влиянито на параметрите на автомобила върху възможността за възникване на контакт между пътната повърхност и шасито на автомобила при преминаване през единични неравности с косинусоидална форма (2010)
1025 Неделчев, К. И., Изследване на влиянието на разположението на контактното петно на гумата върху точността на измерването на мобилна автомобилна везна (2010)
1026 Неделчев, К. И., Кунчев, Л. П., Алгоритъм за пресмятане плавността на движение на дву, три и многоосни еднозвенни транспортни средства с отчитане схематизацията на многомасовите динамични модели ЧАСТ II (2006)
1027 Кралов, И. М., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕГРАДИ ЗА АКУСТИЧЕН ШУМ (2013)
1028 Кунчев, Л. П., Неделчев, К. И., Схематизация на процеса на изследване плавността на движение на дву, три и многоосни транспортни средства с отчитане окачването на надподресорените маси ЧАСТ I (2006)
1029 Димитров, С. С., Неделчев, К. И., Система за експериментално изследване на характеристиките на хидростатични кормилни системи (2008)
1030 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Точност на формата на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност при надлъжно шлифоване с ръчно поднастроиваем люнет (2005)
1031 Стоев Л. Ж., Христов Ст. Я., Автоматично поднастроиваем люнет за надлъжно шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност (2006)
1032 Стоев, Л. Ж., Петрова, Й. Т., Христов Ст. Я., Осигуряване на минимално биене на напречното сечение при шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност (2006)
1033 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и машина за двустранно шлифоване на стъпални валове, част 1: Характеристика на метода и предимства (2008)
1034 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и машина за двустранно шлифоване на стъпални валове, част 2: Варианти на револверни супорти (2008)
1035 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и технологична екипировка за двустранно поддържане на нестабилни детайли при надлъжно шлифоване (2008,2014)
1036 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод за активен контрол при надлъжно шлифоване (2008,2014)
1037 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване, част 1: Варианти за установяване на устройства за активен контрол (2008,2014)
1038 Стоев, Л. Ж., Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване, част 2: Система за активен контрол и адаптивно управление (2008,2014)
1039 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 1 Описание на метода и машината (2009)
1040 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 2 Активен контрол и адаптивно управление (2009)
1041 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 3 Нови технологични методи (2009,2013)
1042 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 4 Двусупортен център (2009,2013)
1043 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 5 Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла (2010,2013)
1044 Стоев, Л. Ж., Приложение на подвижен люнет при резбошлифоване (2010,2013)
1045 Petrov, M. G., Ahmed, S. A., Ichtev, A. K., Taneva, A. M., Fuzzy–Neural Model Predictive Control of Multivariable Processes (2011)
1046 Petrov, M. G., Ahmed, S. A., Taneva, A. M., Todorov, Y. V., Fuzzy Model Predictive Control of a MIMO System (2011)
1047 Стоев, Л. Ж., Турлаков Ив. К., Инструменти за студено валцоване. Струговане, пластично деформиране и шлифоване на една установка (2010)
1048 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Моделиране биенето на оста на детайл с ниска стабилност при поддържането му с призма (2010)
1049 Stoev L. Z., Application of a traveling rest at tread grinding (2012)
1050 Стоев Л. Ж., Технологични възможности на вертикалните машини за многооперационно обработване на патронникови детайли (2013)