7986

Публикации
Publications

1333

Автори
Autors

7987

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1001 Radonov, R. I., Videkov, V. H., A Parallel Evaluation of an Educational Subject (2009)
1002 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Текущо електронно анкетиране (2009)
1003 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ УЧЕНОГО ПРОЦЕССА (2009)
1004 Radonov, R. I., Zaimov, K., Videkov, V. H., Electronic Identification of Completing the Evaluations of Students in a Database (2010)
1005 Радонов, Р. И., Заимов, К., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Управление на електронните данни за учебния процес в системата за управление на качеството в ТУ – София (2010)
1006 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., Verilog-A Behavioral Model of Hydrogen Bonding Network (2011)
1007 Yanchev, V. V., Manolov, E. D., Hristov, M. H., Grozdanov, V. E., Radonov, R. I., Modeling and Simulation of MEMS Horizontal Thermal Actuator with Coventor Design Environment (2011)
1008 Videkov, V. H., Radonov, R. I., E-learning Systems as a Behavioural Analyst (2012)
1009 Неделчев, К. И., Изследване влиянието на кинематиката на окачването на транспортните средства върху предавателните им функции (2008)
1010 Неделчев, К. И., Изследване влиянито на параметрите на автомобила върху възможността за възникване на контакт между пътната повърхност и шасито на автомобила при преминаване през единични неравности с косинусоидална форма (2010)
1011 Неделчев, К. И., Изследване на влиянието на разположението на контактното петно на гумата върху точността на измерването на мобилна автомобилна везна (2010)
1012 Неделчев, К. И., Кунчев, Л. П., Алгоритъм за пресмятане плавността на движение на дву, три и многоосни еднозвенни транспортни средства с отчитане схематизацията на многомасовите динамични модели ЧАСТ II (2006)
1013 Кралов, И. М., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕГРАДИ ЗА АКУСТИЧЕН ШУМ (2013)
1014 Кунчев, Л. П., Неделчев, К. И., Схематизация на процеса на изследване плавността на движение на дву, три и многоосни транспортни средства с отчитане окачването на надподресорените маси ЧАСТ I (2006)
1015 Димитров, С. С., Неделчев, К. И., Система за експериментално изследване на характеристиките на хидростатични кормилни системи (2008)
1016 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Точност на формата на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност при надлъжно шлифоване с ръчно поднастроиваем люнет (2005)
1017 Стоев Л. Ж., Христов Ст. Я., Автоматично поднастроиваем люнет за надлъжно шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност (2006)
1018 Стоев, Л. Ж., Петрова, Й. Т., Христов Ст. Я., Осигуряване на минимално биене на напречното сечение при шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност (2006)
1019 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и машина за двустранно шлифоване на стъпални валове, част 1: Характеристика на метода и предимства (2008)
1020 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и машина за двустранно шлифоване на стъпални валове, част 2: Варианти на револверни супорти (2008)
1021 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и технологична екипировка за двустранно поддържане на нестабилни детайли при надлъжно шлифоване (2008,2014)
1022 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод за активен контрол при надлъжно шлифоване (2008,2014)
1023 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване, част 1: Варианти за установяване на устройства за активен контрол (2008,2014)
1024 Стоев, Л. Ж., Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване, част 2: Система за активен контрол и адаптивно управление (2008,2014)
1025 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 1 Описание на метода и машината (2009)
1026 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 2 Активен контрол и адаптивно управление (2009)
1027 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 3 Нови технологични методи (2009,2013)
1028 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 4 Двусупортен център (2009,2013)
1029 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 5 Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла (2010,2013)
1030 Стоев, Л. Ж., Приложение на подвижен люнет при резбошлифоване (2010,2013)
1031 Petrov, M. G., Ahmed, S. A., Ichtev, A. K., Taneva, A. M., Fuzzy–Neural Model Predictive Control of Multivariable Processes (2011)
1032 Petrov, M. G., Ahmed, S. A., Taneva, A. M., Todorov, Y. V., Fuzzy Model Predictive Control of a MIMO System (2011)
1033 Стоев, Л. Ж., Турлаков Ив. К., Инструменти за студено валцоване. Струговане, пластично деформиране и шлифоване на една установка (2010)
1034 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Моделиране биенето на оста на детайл с ниска стабилност при поддържането му с призма (2010)
1035 Stoev L. Z., Application of a traveling rest at tread grinding (2012)
1036 Стоев Л. Ж., Технологични възможности на вертикалните машини за многооперационно обработване на патронникови детайли (2013)
1037 Стоев, Л. Ж., Технологични възможности на хоризонталните машини за многооперационно обработване на центрови и патронникови детайли (2013)
1038 Калдъшев Цв. П., Хаджийски, П. И., Стоев, Л. Ж., Създаване на постпроцесор за машина с насрещно вретено (2013)
1039 Стоев, Л. Ж., Платформа за риболов (2012)
1040 Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я., Метод и машина за шлифоване на стъпални валове (2014)
1041 Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я., Метод и машина за шлифоване на ротационни повърхнини (2014)
1042 Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я., Люнет за надлъжно шлифоване (2014)
1043 Стоев Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на ротационни детайли (2014)
1044 Неделчев, К. И., Изследване на възможността за възникване на контакт между пътната повърхност и пода на автомобила при преминаване през единична неравност с косинусоидална форма (2009)
1045 Antchev, M. H., Petkova, M. P., Antchev H.M., Tomova A.M., Computer Investigation of Three phase Clarke-Maximum (maximum p,q) Trigonometrical PLL for Grid Connected Power Converters (2014)
1046 Кънева, Н. С., Пейчева, М., Конкурс зяа държавен служител (2007)
1047 Кънева, Н. С., Стефанов, Л., Димитрова, Сн., Управление на държавната администрация (2007)
1048 Кънева, Н. С., Борисова, И., Христов, Ч., Коментар на Закона за държавния служител (2008)
1049 Кънева, Н. С., Наръчник за управление на човешките ресурси (2008)
1050 Кънева, Н. С., Коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2011)