8641

Публикации
Publications

1370

Автори
Autors

8642

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
1001 Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., Системи за проектиране в микроелектрониката (2004)
1002 Христов, М. Х., Радонов, Р. И., Дончев, Б. Р., Михайлова, К., Пукнева, Д., Антонова, О., Арабаджиев, Д., Манчев, О., Партенов, И., Системи за проектиране в микроелектрониката (2004)
1003 Radonov, R. I., Videkov, V. H., A Parallel Evaluation of an Educational Subject (2009)
1004 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Текущо електронно анкетиране (2009)
1005 Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ УЧЕНОГО ПРОЦЕССА (2009)
1006 Radonov, R. I., Zaimov, K., Videkov, V. H., Electronic Identification of Completing the Evaluations of Students in a Database (2010)
1007 Радонов, Р. И., Заимов, К., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., Управление на електронните данни за учебния процес в системата за управление на качеството в ТУ – София (2010)
1008 Gieva, E. E., Rusev, R. P., Radonov, R. I., Takov, T. B., Hristov, M. H., Verilog-A Behavioral Model of Hydrogen Bonding Network (2011)
1009 Yanchev, V. V., Manolov, E. D., Hristov, M. H., Grozdanov, V. E., Radonov, R. I., Modeling and Simulation of MEMS Horizontal Thermal Actuator with Coventor Design Environment (2011)
1010 Videkov, V. H., Radonov, R. I., E-learning Systems as a Behavioural Analyst (2012)
1011 Неделчев, К. И., Изследване влиянието на кинематиката на окачването на транспортните средства върху предавателните им функции (2008)
1012 Неделчев, К. И., Изследване влиянито на параметрите на автомобила върху възможността за възникване на контакт между пътната повърхност и шасито на автомобила при преминаване през единични неравности с косинусоидална форма (2010)
1013 Неделчев, К. И., Изследване на влиянието на разположението на контактното петно на гумата върху точността на измерването на мобилна автомобилна везна (2010)
1014 Неделчев, К. И., Кунчев, Л. П., Алгоритъм за пресмятане плавността на движение на дву, три и многоосни еднозвенни транспортни средства с отчитане схематизацията на многомасовите динамични модели ЧАСТ II (2006)
1015 Кралов, И. М., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕГРАДИ ЗА АКУСТИЧЕН ШУМ (2013)
1016 Кунчев, Л. П., Неделчев, К. И., Схематизация на процеса на изследване плавността на движение на дву, три и многоосни транспортни средства с отчитане окачването на надподресорените маси ЧАСТ I (2006)
1017 Димитров, С. С., Неделчев, К. И., Система за експериментално изследване на характеристиките на хидростатични кормилни системи (2008)
1018 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Точност на формата на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност при надлъжно шлифоване с ръчно поднастроиваем люнет (2005)
1019 Стоев Л. Ж., Христов Ст. Я., Автоматично поднастроиваем люнет за надлъжно шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност (2006)
1020 Стоев, Л. Ж., Петрова, Й. Т., Христов Ст. Я., Осигуряване на минимално биене на напречното сечение при шлифоване на ротационно-центрови детайли с ниска стабилност (2006)
1021 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и машина за двустранно шлифоване на стъпални валове, част 1: Характеристика на метода и предимства (2008)
1022 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и машина за двустранно шлифоване на стъпални валове, част 2: Варианти на револверни супорти (2008)
1023 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод и технологична екипировка за двустранно поддържане на нестабилни детайли при надлъжно шлифоване (2008,2014)
1024 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод за активен контрол при надлъжно шлифоване (2008,2014)
1025 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване, част 1: Варианти за установяване на устройства за активен контрол (2008,2014)
1026 Стоев, Л. Ж., Метод за активен контрол и адаптивно управление на процеса кръгло надлъжно шлифоване, част 2: Система за активен контрол и адаптивно управление (2008,2014)
1027 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 1 Описание на метода и машината (2009)
1028 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 2 Активен контрол и адаптивно управление (2009)
1029 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 3 Нови технологични методи (2009,2013)
1030 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 4 Двусупортен център (2009,2013)
1031 Стоев, Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли, част 5 Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла (2010,2013)
1032 Стоев, Л. Ж., Приложение на подвижен люнет при резбошлифоване (2010,2013)
1033 Petrov, M. G., Ahmed, S. A., Ichtev, A. K., Taneva, A. M., Fuzzy–Neural Model Predictive Control of Multivariable Processes (2011)
1034 Petrov, M. G., Ahmed, S. A., Taneva, A. M., Todorov, Y. V., Fuzzy Model Predictive Control of a MIMO System (2011)
1035 Стоев, Л. Ж., Турлаков Ив. К., Инструменти за студено валцоване. Струговане, пластично деформиране и шлифоване на една установка (2010)
1036 Стоев, Л. Ж., Христов Ст. Я., Моделиране биенето на оста на детайл с ниска стабилност при поддържането му с призма (2010)
1037 Stoev L. Z., Application of a traveling rest at tread grinding (2012)
1038 Стоев Л. Ж., Технологични възможности на вертикалните машини за многооперационно обработване на патронникови детайли (2013)
1039 Стоев, Л. Ж., Технологични възможности на хоризонталните машини за многооперационно обработване на центрови и патронникови детайли (2013)
1040 Калдъшев Цв. П., Хаджийски, П. И., Стоев, Л. Ж., Създаване на постпроцесор за машина с насрещно вретено (2013)
1041 Стоев, Л. Ж., Платформа за риболов (2012)
1042 Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я., Метод и машина за шлифоване на стъпални валове (2014)
1043 Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я., Метод и машина за шлифоване на ротационни повърхнини (2014)
1044 Стоев, Л. Ж., Христов, Ст. Я., Люнет за надлъжно шлифоване (2014)
1045 Стоев Л. Ж., Метод и машина за многооперационно обработване на ротационни детайли (2014)
1046 Неделчев, К. И., Изследване на възможността за възникване на контакт между пътната повърхност и пода на автомобила при преминаване през единична неравност с косинусоидална форма (2009)
1047 Antchev, M. H., Petkova, M. P., Antchev H.M., Tomova A.M., Computer Investigation of Three phase Clarke-Maximum (maximum p,q) Trigonometrical PLL for Grid Connected Power Converters (2014)
1048 Кънева, Н. С., Пейчева, М., Конкурс зяа държавен служител (2007)
1049 Кънева, Н. С., Стефанов, Л., Димитрова, Сн., Управление на държавната администрация (2007)
1050 Кънева, Н. С., Борисова, И., Христов, Ч., Коментар на Закона за държавния служител (2008)