Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж., Турлаков Ив. К.
Заглавие: Инструменти за студено валцоване. Струговане, пластично деформиране и шлифоване на една установка
Ключови думи: цифрово валцоване, ролковане, инструменти за ППД, многофункционални машини, ГАПС

Абстракт: В публикацията са представени идейни проекти на инструменти за студено валцоване на профилни повърхнини за металорежещи машини с ЦПУ. Предложен е технологичен маршрут за цифрово двустранно струговане, пластично деформиране и окончателно обработване на ротационно-симетрични детайли на една установка при използване на многофункционални машини. Технологичният замисъл гарантира равномерност на прибавките при многопроходните цикли на изпълняваните операции и е предпоставка за съществено увеличаване на производителността, точността на формата и размерите.

Библиография

  Издание

  26-та международна научна конференция „65 години Mашинно-технологичен факултет”, 13–16 септември 2010 г., Созопол, сборник научни доклади, стр. стр. 418-425, 2010, България, Созопол, ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoev, L. Z., Turlakov I. K.
  Title: Cold rolling tools. Turning, plastic deformation and grinding of workpieces of a single clamping
  Keywords: numerically controlled rolling, roll bending, surface plastic deformation (SPD) tools, multi-purpose machines, flexible automated production system (FAPS)

  Abstract: The paper presents preliminary designs of cold rolling tools for profile surfaces for CNC machines. It offers a technological plan for numerically controlled two-sided turning, plastic deformation and final processing of rotationally symmetric details of a single clamping, using multi-purpose machines. The technological plan guarantees uniformity of the machining allowance in the multi-passage cycles of the executed operations and represents a prerequisite for a significant boost in productivity, the accuracy of shape and size.

  References

   Issue

   26th International Scientific Conference „65 years Faculty of Industrial Technology”, 13 - 16 September 2010, Sozopol, a collection of academic papers, pp. 418-425, 2010, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум