Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж.
Заглавие: Приложение на подвижен люнет при резбошлифоване
Ключови думи: подвижен люнет, резбошлифоване, подавателен винт, двустранно поддържане

Абстракт: Обичайната технология за надлъжно шлифоване на детайли с ниска стабилност, от вида на бутални пръти, подавателни винтове, свредла, метчици, протяжки и други, се характеризира с използване на един или няколко люнета. Те се установяват върху масата на машината и са относително неподвижни спрямо заготовката. За повишаване на точността и производителността на операцията резбошлифоване на прецизни подавателни винтове за ММ, приспособления и инструменти е подходящо прилагане на метод за многопроходно надлъжно обработване с подвижен люнет и двустранно поддържане на заготовката.

Издания:

1.международна конференция АМО 2010, Международен дом на учените "Ф. Ж. Кюри", 27-29 юни 2010 г., сборник доклади, стр. стр. 82-88, 2010, България, Варна, курорт "Св. Св. Константин и Елена", AMO
2.сп. „Машиностроене и електротехника”, ISSN 0025-455X, 2013, брой 12, брой 12, стр. стр. 33-36, 2013, България, София, сп. „Машиностроене и електротехника”, ISBN 0025-455Х

Пълен текст на публикацията

Autors: Stoev, L. Z.
Title: Application of a movable steady rest for thread grinding
Keywords: movable steady rest, thread grinding, feed screws, both sides support

Abstract: The common technology of longitudinal grinding of low rigidity workpieces (long piston rods, feed screws, borers, taps, broaches and so on) is characterized through the use of one or more steady rests. They are fixed on the table of the machine and are relatively immovable towards the workpiece. For enhancing the accuracy and the performance of the operation thread grinding of a feed screws for high precision machine tooling, different devices and tools it suits a method for longitudinal multi-pass machining in combination with a movable steady rest supporting the both sides of the workpiece.

Issues:

1.International conference АМО 2010, International House of Scientists „F. J. Curie”, 27-29 June 2010, Proceedings, pp. 82-88, 2010, Bulgaria, Varna, AMO
2.Mechanical engineering and electrical engineering magazine, ISSN 0025-455X, 2013, Volume 12, issue 12, pp. 33-36, 2013, Bulgaria, Sofia, magazine Machinebuilding and Electrical Engineering, ISBN 0025-455Х

Full text of the publication

Вид: статия в списание