Оригинал (Original)
Автори: Калдъшев Цв. П., Хаджийски, П. И., Стоев, Л. Ж.
Заглавие: Създаване на постпроцесор за машина с насрещно вретено
Ключови думи: постпроцесор, ЦПУ, CAD/CAM, срещуположно вретено

Абстракт: В публикацията е развит подход за генериране на NC програми за машина с насрещно вретено в Pro/Engineer. Създаден е постпроцесор, който използва потребителски цикъл, с помощта на който се организира прехвърлянето на детайла от основното в насрещното вретено.

Библиография

  Издание

  сп. „Машиностроене и електротехника”, ISBN 0025-455Х, 2013, брой 10-11, стр. стр. 36-39, 2013, България, София, сп. „Машиностроене и електротехника”, ISBN 0025-455Х

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kaldashev Cv. P., Hadjiiski, P. I., Stoev, L. J.
  Title: Creating a postprocessor for machines with sub spindle
  Keywords: Postprocesor, CNC, CAD/CAM, sub spindle

  Abstract: This work has developed an approach to generate NC programs for machine with sub spindle in Pro / Engineer. Created postprocessor that uses custom cycle by which to organize the transfer of the workpiece from the base of the sub spindle.

  References

   Issue

   Mechanical engineering and electrical engineering magazine, ISSN 0025-455X, 2013, Volume 10-11, pp. 36-39, 2013, Bulgaria, Sofia, magazine Machinebuilding and Electrical Engineering, ISBN 0025-455Х

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание