Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С., Борисова, И.
Заглавие: Тестове за конкурси за държавни служители
Ключови думи: конкурс, държавен служител, административни структури, статут на служителите, административни актове, административно обслужване, обществена информация, класифицирана информация

Абстракт: Основното предназначение на изданието е да подпомогне провеждането на конкурси за държавни служители чрез решаване на тест. В него са включени 400 примерни въпроса по специфичната за административната дейност материя за структурата на държавната администрация, органите на власт, статута на служителите, издаването и обжалването на административните актове и нормативните актове, административното обслужване, достъпа до обществена информация и защитата на класифицираната информация.

Библиография

  Издание

  издание, стр. стр. 120, 2014, България, София, Сиела, ISBN ISBN 978-95-28-1453-5
  Autors: Kaneva, N. S., Borisova, I.
  Title: Tests for competitions for civil servants
  Keywords: competition, civil servant, administrative structures, status of employees, administrative acts, administrative service, public information, classified information.

  Abstract: The main purpose of the issue is to assist the carrying out of civil servants competitions by passing a test. It includes 400 example questions on the matter specific for the administrative activity – the structure of state administration, the power bodies, the status of the employees, issuing and appealing of administrative acts and normative acts, the administrative service, the access to public information and the protection of classified information.

  References

   Issue

   issue, pp. 120, 2014, Bulgaria, Sofia, Siela, ISBN ISBN 978-95-28-1453-5

   Вид: ръководство