Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., Кръстев, О. М., Велкова,Д.
Заглавие: ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА
Ключови думи: железопътни возила, изпитвания, GPS, GSM – R

Абстракт: Настоящият доклад разглежда възможностите за използването на съвременните комуникационни технологии и по-специално на GPS, при провеждането на различни изпитвания на железопътните возила.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 291-293, 2011, България, Созопол
  Autors: VELKOV, K. H., KRASTEV, O. M., VELKOVA,D.
  Title: USAGE OF MODERN COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR TESTING OF RAILWAY MACHINERY
  Keywords: rail vehicles, testing, GPS, GSM - R

  Abstract: This report examines the possibilities of using modern communication technologies and in particular GPS, in conducting various tests on railroad vehicles.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 291-293, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум