Оригинал (Original)
Автори: Сербезов, В. С.
Заглавие: СИНТЕЗИРАНЕ НА ОПРОСТЕН ПОДМОДЕЛ НА ТУРБОВЕНТИЛАТОРЕН ДВИГАТЕЛ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛЕТА НА САМОЛЕТА
Ключови думи: турбовентилаторен двигател, математическо моделиране

Абстракт: Характеристиките на силовата установка оказват голямо влияние на характеристиките на летателния апарат като цяло. Това придава особена важност на точността и адекватността на подмодела на двигателя при моделиране на полета на самолета. От друга страна съществуват изчислителни ограничения върху сложността на този подмодел. Цел на настоящата работа е създаването на относително прост, но достатъчно точен модел на турбовентилаторен двигател на пътнически самолет. Моделът е реализиран в програмна среда Matlab и е предназначен за включване в различнимодели на полета на самолета. Той е базиран основно на полиномна интерполация. Основен източник на информация за съставяне, настройка и валидиране на модела са записи на самолетните системи за запис на полетна информация, направени при редовни полети.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 84-87, 2010, България, Созопол
  Autors: SERBEZOV, V. S.
  Title: SYNTHESIS OF SIMPLIFIED SUB MODEL OF A TURBOFAN ENGINE FOR AIRCRAFT FLIGHT MODELING
  Keywords: turbofan engine mathematical modeling

  Abstract: The engine characteristics have significant influence on the aircraft flight performance as a whole. In this sense the accuracy of the power plant sub model in an aircraft mathematical model of flight is very important. From other side in a complex mathematical model there are strict limits on the complexity of its sub-models. This makes difficult to implement a detailed model of the power plant. Another issue is the availability of relevant performance data for the particular type of aircraft engine. In the present work an effort is made to synthesize a relatively simple and in the same time accurate mathematical model of a turbofan engine for commercial airplane. The model is realized in Matlab environment and is intended to be built in different aircraft flight models. The model is based mainly on polynomial interpolation. The main source of engine performance data, used for the synthesis, tuning and validation of the of the model are records of the aircraft flight.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 84-87, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум