Оригинал (Original)
Автори: Велков, К. Х., С. П.
Заглавие: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ
Ключови думи: енергийни ресурси, енергийна ефективност, транспорт, парникови газове

Абстракт: Описано е влиянието на транспорта върху климатичните промени на планетата. За отделни видове транспорт е определено производство на въглероден двуокис. Направен е сравнителен анализ на цялостния разход на енергия на отделните видове транспорт. Представени са съвременни тенденции за подобряване енергийна ефективност на транспорта.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 298-301, 2011, България, Созопол
  Autors: VELKOV, K. H., PURGICH, S.
  Title: ENERGY EFFICIENCY OF DIFFERENT TRANSPORT MODES
  Keywords: energy, energy efficiency, transport, greenhouse gas

  Abstract: In the article is described the impact of transport on climate change on the planet. For individual transport sectors is defined production of carbon dioxide. A comparative analysis of the overall energy consumption of different transport sectors. Also are presented contemporary trends in improving energy efficiency in transportation.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011, pp. 298-301, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум