Оригинал (Original)
Автори: Читаков, С. Б., Ангелов,И., Годжуков,Я.
Заглавие: МЕХАНИКА НА РОБОТ ТИП „SKARA”
Ключови думи: трептения, робот тип “SKARA”, диференциални уравнения, собсвтени честоти

Абстракт: В работата се изследват трептенията на робот тип “SKARA”. Съставени са диференциалните уравнения на движението с и без отчитане на демпфирането. Определени са изрази за собствените честоти. Извършено е числено интегриране на диференциалните уравнения.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 287-290, 2011, България, Созопол
  Autors: TCHITAKOV, S. B., ANGELOV,I., GODJIKOV,J.
  Title: MECHANICS OF A ROBOT “SKARA"
  Keywords: oscillation, robot type "SKARA", Differential Equations, own frequencies

  Abstract: The work examined the oscillations of the robot type "SKARA". They are composed differential equations of the motion with and without taking account of damping. Also there are derived phrases for their own frequencies. We performed a numerical integration of the differential equations.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 287-290, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум