Оригинал (Original)
Автори: Панайотов, Х. П., Пенчев, С. И., Божков,А., Зафиров, Д. И.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТУНЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР В АЕРОДИНАМИЧНА ТРЪБА
Ключови думи: тунелен вентилатор; характеристики; аеродинамична тръба

Абстракт: В статията са дадени резултатите от изследванията на тунелен вентилатор, задвижван от електродвигател в учебно-лабораторния аеродинамичен комплекс на ТУ-София, филиал Пловдив. Изследвано е изменението на тягата в зависимост от честотата на въртене на вентилатора и скоростта на полета. Изследването и обработката на резултатите са извършени по оригинална методика и програма за изпитване, описана в статията. Оценена е приложимостта на използването на движителя за безпилотен летателен апарат със съчленено крило.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 61-64, 2010, България, Созопол
  Autors: PANAYOTOV, H. P., PENCHEV, S. I., BOZHKOV,A., ZAFIROV, D. I.
  Title: STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF TUNNEL FAN IN AERODYNAMIC TUBE
  Keywords: tunnel fan, characteristics, wind tunnel

  Abstract: The article gives the results of studies of tunneling fan driven by an electric motor in the educational laboratory complex aerodynamic TU-Sofia, Plovdiv Branch. Studied the change of thrust depending on the speed of the fan and the speed of flight. The study and treatment results were made by the original method and test program described in this article. Estimated eprilozhimostta dvizhitelya the use of the unmanned air vehicle with an articulated wing

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 61-64, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум