Оригинал (Original)
Автори: Цонев, В. Ц.
Заглавие: Програма за пресмятане на загуба на устойчивост на центрично натиснати пръти
Ключови думи: загуба на устойчивост, изкълчване, критична сила

Абстракт: В тази статия е дефинирано понятието загуба на устойчивост. Дадени са алгоритми за пресмятане на центрично натиснати пръти. По тях е разработена програма за пресмятане им.

Библиография

  Издание

  БулТранс-2013, стр. стр. 195-197, 2013, България, София, ТУ-София, ISBN 1313-955Х
  Autors: Tsonev, V. T.
  Title: Algorithm for calculation of columns stability at compression
  Keywords: loss of stability, buckling, critical force

  Abstract: Definition of loss of stability is discussed in the paper. Algorithms for calculation of columns loaded at compression are presented. They are used for developing of software with which such constructions can be calculated.

  References

   Issue

   BulTrans-2013, pp. 195-197, 2013, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 1313-955Х

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание