8383

Публикации
Publications

1360

Автори
Autors

8384

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
651 Чотров Д. И., Малешков, С. Б., ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РЕА-ЛИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПНА ПРЕНОСИМА СИСТЕМА ЗА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ ЗАДАЧИ (2012)
652 I, R. M., Bogdanov, L. V. B., Approaches for reducing the power consumption in embedded systems (2012)
653 Popova, A. A., Neshov N. N., Combining Features Evaluation Approach in Content-Based Image Search for Medical Applications (2012)
654 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Сравнение между нелинеен и размит модел при диагностика на неизправности с уравнение на подобие за сервосистема (2012)
655 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Размит модел при диагностика на неизправности с уравнения на подобие. Приложение за сервосистема. (2012)
656 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Размито толерантно към неизправности управление на сервосистема. (2012)
657 Ganev, G. I., Hinov, K. L., Karadjov, N. K., FAULT CURRENT LIMITERS – PRINCIPLES AND APPLICATION (2012)
658 Караджов, Н. К., Хинов, К. Л., Ганев, Г. И., ОГРАНИЧИТЕЛИ НА ТОК НА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ – ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ (2012)
659 Antonov, S. I., Pleshkova, S. G., Аnalysis and development of techniques and methods in medical practice in cochlear implant systems (2012)
660 Ташева, А. Т., Наков, О. Н., АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПОТОЧНИ ШИФРИ (2012)
661 Antonov, S. I., Pleshkova, S. G., On a combination of amplitude and frequency modulation used for processing speech signals in cochlear implants (2012)
662 Георги, И., Костов, И. Й., Пищийски, Й., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА MRAS СТРУКТУРИ ЗА ОЦЕНКА НА СКОРОСТТА В АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2012)
663 Петков Г Л., Тодоров, Т. С., Условия за съществуване на стационарен режим при микро вибро-ударни генератори на енергия (2012)
664 Незнакомова, М. П., Генинска, Е. Г., Калоянов, Н. Г., Определяне на термоизолационните качества на обемен нетъкан текстил тип "Струто" (2012)
665 Yordanova, S. T., Single input fuzzy control for nonlinear and time-varying plant (2007)
666 Yordanova, S. T., Sivchev Y., Design and Tuning of Parallel Distributed Compensation-based Fuzzy Logic Controller for Temperature (2014)
667 Адърски К.П., Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С., АНАЛИЗ НА АЕРОДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЯТЪРА И ТУРБИНАТА ПРИ ВЕТРОГЕНЕРАТОР С ВЕРТИКАЛНА ОС (2012)
668 Арнаудов, К. С., Генов, Ю. А., Ташков, С. Т., МЕХАНО-МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВЯТЪРА С ВИТЛАТА ПРИ ВЕТРОГОНЕРАТОР С ХОРИЗОНТАЛНА ОС (2012)
669 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tsankov R. Ts., Simonne N., Tzanova, S. S., Experimental Investigation of Adjacent Hall Structures Parameters (2012)
670 KarlovaSergieva, V. A., StoicevaDelicheva, D. R., Design of Temperature Control System using Quantitative Feedback Theory (2020)
671 KarlovaSergieva, V. A., Grasiani, B. S., Design control system of robot-manipulator FANUC M-430iA/4FH (2020)
672 Pandiev, I. M., Stoimenov, E. C., Development of Single-Transistor Amplifier Modular Laboratory Kits for Electronic Engineering Education (2020)
673 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tsankov R. Ts., Simonne N., Temperature Influence on Hall Effect Sensors Characteristics (2012)
674 Гергана Илиева Йорданова., Ищев, А. К., Откриване на неизправности в сервосистема с използване на качествени показатели (2013)
675 Камбуров, В. В., Генов, Й. Г., Сергисова, А. И., Николов, А. А., 3D симулация с програмен CAD/CAE продукт и проектиране на инструментална екипировка за четириъглова равноканална екструзия (2012)
676 Yordanova, S. T., Меразчиев Д.Г., Георгиева А., Investigation of the Real Time Fuzzy Control System of a Two-Variable Plant (2012)
677 Yordanova, S. T., Fuzzy Smith Predictor for Nonlinear Plants with Time Delay based on Parallel Distributed Compensation (2012)
678 Станков, Б. Н., Калоянов, Н. Г., Модели на топлопреносните процеси в невентилируема стена на Тромб (2011)
679 Станков, Б. Н., Калоянов, Н. Г., Модели на топлопреносните процеси във вентилируеми фасади (2012)
680 Йосифов Й. Р., Тодоров, Т. С., Качамачков Ц А., Сравнителен анализ на ултразвукови микро-генератори на енергия (2012)
681 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Разработка на параметризиран Verilog‑AMS модел на фотоволтаични клетки (2012)
682 Cholakova, I. N., Different Technological Methods for Offset Compensation in Si Hall Effect Sensors (2012)
683 Алексиев, С. Л., Начев, Н., Мишев, Г. А., АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ МЕТОД ЗА АНАЛИЗ (2012)
684 Алексиев, С. Л., Начев, Н., МЕТОДИКА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ЗЪБНАТА ДВОЙКА НА ГЕРОЛКОВА БЕЗСЕПАРАТОРНА ХИДРОМАШИНА (2012)
685 Dimitrov, J. S., CLOUD COMPUTING – INNOVATIVE ECONOMIC (2012)
686 Dimitrov, J. S., A STUDY OF OPEN INNOVATION IN CLOUD COMPUTING (2012)
687 Dimitrov, J. S., METHOD FOR EXPENCES OPTIMISATION IN CLOUD COMPUTING (2012)
688 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Компютърно моделиране на RF MEMS бобини на езика VHDL-AMS (2012)
689 Гаджева, Е. Д., Шикаланов, Д. Й., Вълков, Г. Г., Подход за екстракция на моделните параметри на фотоволтаичен модул (2012)
690 Генинска, Е. Г., Незнакомова, М. П., Определяне на влиянието на вида на добавката върху повърхностното напрежение на разтвори предназначени за електроовлакняване (2012)
691 Събева Г.П., Цветков Н.С., Бойчева, С. В., Гаджанов, П. Г., Станков, Н. Б., Изследвания за определяне на гориво- техническите характеристики на продукти от растителна биомаса (2012)
692 Кирилов С. М., Младенов, В. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕРИГА С ЕДИН МЕМРИСТОР И ИДЕАЛЕН ИЗТОЧНИК НА СИНУСОИДАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ (2012)
693 Bogomilov, M., Mitev, G., Mitev, M. G., Nikolov, St., Petrova, P., Tsankov, L., Tsenov, R., Vankova-Kirilova, G., Zhelyazkov,G., High Energy Cosmic Rays Detection by Bulgarian Extensive Air Showers Array (BEASA) Part II. Time and Amplitude Dependencies of the Signals on the Geometry of the Detector Cluster (2012)
694 Димитров, К. П., Петрова С. Т., Лазарова Н. Д., Рахнев, И. Р., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИЗУАЛНИЯТ ОГЛЕД ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПЛЕТАЧНИ ИГЛИ ОТ КРЪГЛОПЛЕТАЧНИ МАШИНИ (2011)
695 Димитров, К. П., Цонева, М. М., Рахнев, И. Р., Кинематичен анализ на движението на иглите при кръглоплетачна машина (2011)
696 Рахнев, И. Р., Цонева, М. М., Димитров, К. П., Анализ на движението на механизма на повлекателно кросно на тъкачен стан с гъвкави рапири ”VAMATEX – LEONARDO” (2012)
697 Хараламбус, А. С., Славов С. Н., Димитров, К. П., Рахнев, И. Р., Класификация на дефектите получени при плетене на плетива на напречно кръглоплетачни машини (2012)
698 Рахнев, И. Р., Димитров, К. П., НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА МЕХАНИЧНИТЕ АВАРИИ В ТЪКАЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО (2012)
699 Николчева, Г. И., Ликов, И. Д., Компютърно моделиране на винтови свредла заточени по конусно-винтова повърхнина (2012)
700 Bogomilov, M., Mitev, G., Mitev, M. G., Nikolov, St., Petrova, P., Tsankov, L., Tsenov, R., Vankova-Kirilova, G., Zhelyazkov, G., High Energy Cosmic Rays detection by Bulgarian Extensive Air Showers Array (BEASA) Part III. Capture and processing of the detector output signals (2012)