6599

Публикации
Publications

14179

Автори
Autors

6600

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
651 Ganev, G. I., Hinov, K. L., Karadjov, N. K., FAULT CURRENT LIMITERS – PRINCIPLES AND APPLICATION (2012)
652 Караджов, Н. К., Хинов, К. Л., Ганев, Г. И., ОГРАНИЧИТЕЛИ НА ТОК НА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ – ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ (2012)
653 Antonov, S. I., Pleshkova, S. G., Аnalysis and development of techniques and methods in medical practice in cochlear implant systems (2012)
654 Ташева, А. Т., Наков, О. Н., АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПОТОЧНИ ШИФРИ (2012)
655 Antonov, S. I., Pleshkova, S. G., On a combination of amplitude and frequency modulation used for processing speech signals in cochlear implants (2012)
656 Георги, И., Костов, И. Й., Пищийски, Й., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА MRAS СТРУКТУРИ ЗА ОЦЕНКА НА СКОРОСТТА В АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2012)
657 Петков Г Л., Тодоров, Т. С., Условия за съществуване на стационарен режим при микро вибро-ударни генератори на енергия (2012)
658 Незнакомова, М. П., Генинска, Е. Г., Калоянов, Н. Г., Определяне на термоизолационните качества на обемен нетъкан текстил тип "Струто" (2012)
659 Yordanova, S. T., Single input fuzzy control for nonlinear and time-varying plant (2007)
660 Yordanova, S. T., Sivchev Y., Design and Tuning of Parallel Distributed Compensation-based Fuzzy Logic Controller for Temperature (2014)
661 Адърски К.П., Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С., АНАЛИЗ НА АЕРОДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЯТЪРА И ТУРБИНАТА ПРИ ВЕТРОГЕНЕРАТОР С ВЕРТИКАЛНА ОС (2012)
662 Арнаудов, К. С., Генов, Ю. А., Ташков, С. Т., МЕХАНО-МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВЯТЪРА С ВИТЛАТА ПРИ ВЕТРОГОНЕРАТОР С ХОРИЗОНТАЛНА ОС (2012)
663 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tsankov R. Ts., Simonne N., Tzanova, S. S., Experimental Investigation of Adjacent Hall Structures Parameters (2012)
664 KarlovaSergieva, V. A., StoicevaDelicheva, D. R., Design of Temperature Control System using Quantitative Feedback Theory (2020)
665 KarlovaSergieva, V. A., Grasiani, B. S., Design control system of robot-manipulator FANUC M-430iA/4FH (2020)
666 Pandiev, I. M., Stoimenov, E. C., Development of Single-Transistor Amplifier Modular Laboratory Kits for Electronic Engineering Education (2020)
667 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tsankov R. Ts., Simonne N., Temperature Influence on Hall Effect Sensors Characteristics (2012)
668 Гергана Илиева Йорданова., Ищев, А. К., Откриване на неизправности в сервосистема с използване на качествени показатели (2013)
669 Камбуров, В. В., Генов, Й. Г., Сергисова, А. И., Николов, А. А., 3D симулация с програмен CAD/CAE продукт и проектиране на инструментална екипировка за четириъглова равноканална екструзия (2012)
670 Yordanova, S. T., Меразчиев Д.Г., Георгиева А., Investigation of the Real Time Fuzzy Control System of a Two-Variable Plant (2012)
671 Yordanova, S. T., Fuzzy Smith Predictor for Nonlinear Plants with Time Delay based on Parallel Distributed Compensation (2012)
672 Станков, Б. Н., Калоянов, Н. Г., Модели на топлопреносните процеси в невентилируема стена на Тромб (2011)
673 Станков, Б. Н., Калоянов, Н. Г., Модели на топлопреносните процеси във вентилируеми фасади (2012)
674 Йосифов Й. Р., Тодоров, Т. С., Качамачков Ц А., Сравнителен анализ на ултразвукови микро-генератори на енергия (2012)
675 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Разработка на параметризиран Verilog‑AMS модел на фотоволтаични клетки (2012)
676 Cholakova, I. N., Different Technological Methods for Offset Compensation in Si Hall Effect Sensors (2012)
677 Алексиев, С. Л., Начев, Н., Мишев, Г. А., АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ МЕТОД ЗА АНАЛИЗ (2012)
678 Алексиев, С. Л., Начев, Н., МЕТОДИКА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ЗЪБНАТА ДВОЙКА НА ГЕРОЛКОВА БЕЗСЕПАРАТОРНА ХИДРОМАШИНА (2012)
679 Dimitrov, J. S., CLOUD COMPUTING – INNOVATIVE ECONOMIC (2012)
680 Dimitrov, J. S., A STUDY OF OPEN INNOVATION IN CLOUD COMPUTING (2012)
681 Dimitrov, J. S., METHOD FOR EXPENCES OPTIMISATION IN CLOUD COMPUTING (2012)
682 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Компютърно моделиране на RF MEMS бобини на езика VHDL-AMS (2012)
683 Гаджева, Е. Д., Шикаланов, Д. Й., Вълков, Г. Г., Подход за екстракция на моделните параметри на фотоволтаичен модул (2012)
684 Генинска, Е. Г., Незнакомова, М. П., Определяне на влиянието на вида на добавката върху повърхностното напрежение на разтвори предназначени за електроовлакняване (2012)
685 Събева Г.П., Цветков Н.С., Бойчева, С. В., Гаджанов, П. Г., Станков, Н. Б., Изследвания за определяне на гориво- техническите характеристики на продукти от растителна биомаса (2012)
686 Кирилов С. М., Младенов, В. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕРИГА С ЕДИН МЕМРИСТОР И ИДЕАЛЕН ИЗТОЧНИК НА СИНУСОИДАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ (2012)
687 Bogomilov, M., Mitev, G., Mitev, M. G., Nikolov, St., Petrova, P., Tsankov, L., Tsenov, R., Vankova-Kirilova, G., Zhelyazkov,G., High Energy Cosmic Rays Detection by Bulgarian Extensive Air Showers Array (BEASA) Part II. Time and Amplitude Dependencies of the Signals on the Geometry of the Detector Cluster (2012)
688 Димитров, К. П., Петрова С. Т., Лазарова Н. Д., Рахнев, И. Р., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИЗУАЛНИЯТ ОГЛЕД ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПЛЕТАЧНИ ИГЛИ ОТ КРЪГЛОПЛЕТАЧНИ МАШИНИ (2011)
689 Димитров, К. П., Цонева, М. М., Рахнев, И. Р., Кинематичен анализ на движението на иглите при кръглоплетачна машина (2011)
690 Рахнев, И. Р., Цонева, М. М., Димитров, К. П., Анализ на движението на механизма на повлекателно кросно на тъкачен стан с гъвкави рапири ”VAMATEX – LEONARDO” (2012)
691 Хараламбус, А. С., Славов С. Н., Димитров, К. П., Рахнев, И. Р., Класификация на дефектите получени при плетене на плетива на напречно кръглоплетачни машини (2012)
692 Рахнев, И. Р., Димитров, К. П., НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА МЕХАНИЧНИТЕ АВАРИИ В ТЪКАЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО (2012)
693 Николчева, Г. И., Ликов, И. Д., Компютърно моделиране на винтови свредла заточени по конусно-винтова повърхнина (2012)
694 Bogomilov, M., Mitev, G., Mitev, M. G., Nikolov, St., Petrova, P., Tsankov, L., Tsenov, R., Vankova-Kirilova, G., Zhelyazkov, G., High Energy Cosmic Rays detection by Bulgarian Extensive Air Showers Array (BEASA) Part III. Capture and processing of the detector output signals (2012)
695 Наков, О. Н., Гоцева, Д. А., Станков, И. С., Study the Time of Access to Data in Heterogeneous Databases (2012)
696 Georgieva, B. G., TEORETICAL ASPECTS OF ENGINEERING DESIGN (2012)
697 Наков, О. Н., Лазарова-Мицева, М. К., Станков, И. С., ГАДЖЕВ Д., МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ПОДОБИЕ И ОТКРИВАНЕ НА СХОДНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ (2012)
698 Ivanov S. C., Tanev I. P., Active control of a driving circuit by a derivative with respect to DI/DT of the output current (2012)
699 Nakov, O. N., Mihaylova, E. M., Lazarova, M. K., Mladenov, V. M., Parallel Image Stitching Based on Multithreaded Processing on GPU (2018)
700 Цонов Л А., Тодоров, Т. С., Определяне на основните характеристики на механични импулсни предавки (2012)