9200

Публикации
Publications

1412

Автори
Autors

9201

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
651 Кирилов С. М., Dichev, I. D., Trushev, I. M., Mladsenov, V. M., Analysis of a LCM equivalent circuit of memristor and impulse voltage sources (2012)
652 Mladenov, V. M., Kirilov S. M., Analysis of a serial circuit with two memristors and voltage source at sine and impulse regime (2012)
653 Димитров, В. Д., Стоянов, П. С., Николов, Н. Г., МЕХАНИЗМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ IPTV (2012)
654 Неделчев, Н. А., Коева Д.Й., Мултипликативен метод за прогнозиране на потреблението на електроенергия с отчитане на сезонността (2012)
655 Неделчев, Н. А., Коева Д.Й., Приложение на мултипликативния метод за прогнозиране на потреблението на електроенeргия в МАТLAB среда (2012)
656 Чотров Д. И., Малешков, С. Б., ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РЕА-ЛИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПНА ПРЕНОСИМА СИСТЕМА ЗА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ ЗАДАЧИ (2012)
657 I, R. M., Bogdanov, L. V. B., Approaches for reducing the power consumption in embedded systems (2012)
658 Popova, A. A., Neshov N. N., Combining Features Evaluation Approach in Content-Based Image Search for Medical Applications (2012)
659 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Сравнение между нелинеен и размит модел при диагностика на неизправности с уравнение на подобие за сервосистема (2012)
660 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Размит модел при диагностика на неизправности с уравнения на подобие. Приложение за сервосистема. (2012)
661 Йорданова Г. И., Ищев, А. К., Размито толерантно към неизправности управление на сервосистема. (2012)
662 Ganev, G. I., Hinov, K. L., Karadjov, N. K., FAULT CURRENT LIMITERS – PRINCIPLES AND APPLICATION (2012)
663 Караджов, Н. К., Хинов, К. Л., Ганев, Г. И., ОГРАНИЧИТЕЛИ НА ТОК НА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ – ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ (2012)
664 Antonov, S. I., Pleshkova, S. G., Аnalysis and development of techniques and methods in medical practice in cochlear implant systems (2012)
665 Ташева, А. Т., Наков, О. Н., АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПОТОЧНИ ШИФРИ (2012)
666 Antonov, S. I., Pleshkova, S. G., On a combination of amplitude and frequency modulation used for processing speech signals in cochlear implants (2012)
667 Георги, И., Костов, И. Й., Пищийски, Й., СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА MRAS СТРУКТУРИ ЗА ОЦЕНКА НА СКОРОСТТА В АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ (2012)
668 Петков Г Л., Тодоров, Т. С., Условия за съществуване на стационарен режим при микро вибро-ударни генератори на енергия (2012)
669 Незнакомова, М. П., Генинска, Е. Г., Калоянов, Н. Г., Определяне на термоизолационните качества на обемен нетъкан текстил тип "Струто" (2012)
670 Yordanova, S. T., Single input fuzzy control for nonlinear and time-varying plant (2007)
671 Yordanova, S. T., Sivchev Y., Design and Tuning of Parallel Distributed Compensation-based Fuzzy Logic Controller for Temperature (2014)
672 Адърски К.П., Генов, Ю. А., Арнаудов, К. С., АНАЛИЗ НА АЕРОДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЯТЪРА И ТУРБИНАТА ПРИ ВЕТРОГЕНЕРАТОР С ВЕРТИКАЛНА ОС (2012)
673 Арнаудов, К. С., Генов, Ю. А., Ташков, С. Т., МЕХАНО-МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВЯТЪРА С ВИТЛАТА ПРИ ВЕТРОГОНЕРАТОР С ХОРИЗОНТАЛНА ОС (2012)
674 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tsankov R. Ts., Simonne N., Tzanova, S. S., Experimental Investigation of Adjacent Hall Structures Parameters (2012)
675 KarlovaSergieva, V. A., StoicevaDelicheva, D. R., Design of Temperature Control System using Quantitative Feedback Theory (2020)
676 KarlovaSergieva, V. A., Grasiani, B. S., Design control system of robot-manipulator FANUC M-430iA/4FH (2020)
677 Pandiev, I. M., Stoimenov, E. C., Development of Single-Transistor Amplifier Modular Laboratory Kits for Electronic Engineering Education (2020)
678 Cholakova, I. N., Takov, T. B., Tsankov R. Ts., Simonne N., Temperature Influence on Hall Effect Sensors Characteristics (2012)
679 Гергана Илиева Йорданова., Ищев, А. К., Откриване на неизправности в сервосистема с използване на качествени показатели (2013)
680 Камбуров, В. В., Генов, Й. Г., Сергисова, А. И., Николов, А. А., 3D симулация с програмен CAD/CAE продукт и проектиране на инструментална екипировка за четириъглова равноканална екструзия (2012)
681 Yordanova, S. T., Меразчиев Д.Г., Георгиева А., Investigation of the Real Time Fuzzy Control System of a Two-Variable Plant (2012)
682 Yordanova, S. T., Fuzzy Smith Predictor for Nonlinear Plants with Time Delay based on Parallel Distributed Compensation (2012)
683 Станков, Б. Н., Калоянов, Н. Г., Модели на топлопреносните процеси в невентилируема стена на Тромб (2011)
684 Станков, Б. Н., Калоянов, Н. Г., Модели на топлопреносните процеси във вентилируеми фасади (2012)
685 Йосифов Й. Р., Тодоров, Т. С., Качамачков Ц А., Сравнителен анализ на ултразвукови микро-генератори на енергия (2012)
686 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Разработка на параметризиран Verilog‑AMS модел на фотоволтаични клетки (2012)
687 Cholakova, I. N., Different Technological Methods for Offset Compensation in Si Hall Effect Sensors (2012)
688 Алексиев, С. Л., Начев, Н., Мишев, Г. А., АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ МЕТОД ЗА АНАЛИЗ (2012)
689 Алексиев, С. Л., Начев, Н., МЕТОДИКА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ЗЪБНАТА ДВОЙКА НА ГЕРОЛКОВА БЕЗСЕПАРАТОРНА ХИДРОМАШИНА (2012)
690 Dimitrov, J. S., CLOUD COMPUTING – INNOVATIVE ECONOMIC (2012)
691 Dimitrov, J. S., A STUDY OF OPEN INNOVATION IN CLOUD COMPUTING (2012)
692 Dimitrov, J. S., METHOD FOR EXPENCES OPTIMISATION IN CLOUD COMPUTING (2012)
693 Гаджева, Е. Д., Вълков, Г. Г., Компютърно моделиране на RF MEMS бобини на езика VHDL-AMS (2012)
694 Гаджева, Е. Д., Шикаланов, Д. Й., Вълков, Г. Г., Подход за екстракция на моделните параметри на фотоволтаичен модул (2012)
695 Генинска, Е. Г., Незнакомова, М. П., Определяне на влиянието на вида на добавката върху повърхностното напрежение на разтвори предназначени за електроовлакняване (2012)
696 Събева Г.П., Цветков Н.С., Бойчева, С. В., Гаджанов, П. Г., Станков, Н. Б., Изследвания за определяне на гориво- техническите характеристики на продукти от растителна биомаса (2012)
697 Кирилов С. М., Младенов, В. М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕРИГА С ЕДИН МЕМРИСТОР И ИДЕАЛЕН ИЗТОЧНИК НА СИНУСОИДАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ (2012)
698 Bogomilov, M., Mitev, G., Mitev, M. G., Nikolov, St., Petrova, P., Tsankov, L., Tsenov, R., Vankova-Kirilova, G., Zhelyazkov,G., High Energy Cosmic Rays Detection by Bulgarian Extensive Air Showers Array (BEASA) Part II. Time and Amplitude Dependencies of the Signals on the Geometry of the Detector Cluster (2012)
699 Димитров, К. П., Петрова С. Т., Лазарова Н. Д., Рахнев, И. Р., ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИЗУАЛНИЯТ ОГЛЕД ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПЛЕТАЧНИ ИГЛИ ОТ КРЪГЛОПЛЕТАЧНИ МАШИНИ (2011)
700 Димитров, К. П., Цонева, М. М., Рахнев, И. Р., Кинематичен анализ на движението на иглите при кръглоплетачна машина (2011)