Оригинал (Original)
Автори: Мартинов, С. В., Станоева,Е., Стоядинов,С., Дичев, Д. Н.
Заглавие: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЪВКАВА МОДУЛНА МРЕЖА ЗА ЛОГИСТИЧНО ОПТИМИРАНЕ
Ключови думи: Логистика, модул, оптимизация, алгоритъм, критерий

Абстракт: Дейностите, свързани с транспортирането и манипулирането на материални ресурси между начална и крайна точка се представят, като отделни модули, чрез декомпозиране на процеса на отделни елементи. Формулирането на основните принципи и правила за изграждане на гъвкава модулна мрежа за логистично оптимиране заедно с декомпозирането на процеса на модули позволява да се разработи алгоритъм с помощта на който да се изследват различните варианти за осъществяване на транспортно-манипулационния процес. Наличието на критерий за сравняване на отделните варианти осигурява възможност за избор на оптимален вариант.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 335-338, 2011, България, Созопол
  Autors: MARTINOV, S. V., STANOEVA,E., STOYADINOV,S., DITCHEV, D. N.
  Title: BASIC PRINCIPLES FOR SETTING UP A FLEXIBLE MODULAR NETWORK FOR LOGISTICS OPTIMIZATION
  Keywords: Logistics, module, optimization, algorithm, criterion

  Abstract: Activities related to transportation and handling of material resources between initial and final point are presented as separate modules, through the process of decomposition of individual elements. Formulation of basic principles and rules for building flexible modular system for logistics optimization with decomposition process allows modules to develop an algorithm by which to explore various options for implementation of transport and handling process. The presence of a criterion comparison of different options provide a choice of optimal variant.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 335-338, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум