Оригинал (Original)
Автори: Загорски, Н. П., Асенов, С. М.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО КАЦАНЕ НА САМОЛЕТА С НОРМИТЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ
Ключови думи: мениджмънт на авиационната безопасност, математическо моделиране

Абстракт: В съвременния мениджмънт на авиационната безопасност господства концепцията за приемливо ниво на риска (допустим риск), което се основава на аксиомата за невъзможността за достигане на абсолютна безопасност и за необходимостта от компромис между риска от използването по предназначение и полезността за обществото на относително безопасна продукция. Оценката на съответствието на толкова високи изисквания за ниво на безопасност може да бъде извършена единствено на основата на математическото моделиране с използването на съвременна изчислителна техника. Изборът на рационален подход за решаването на тази задача за валидиране на нивото на безопасност би бил възможен единствено с използването на системния анализ, теорията на рисковете, математическата статистика и теорията на вероятностите.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 38-42, 2010, Албания, Созопол
  Autors: ZAGORSKI, N. P., ASENOV, S. M.
  Title: EXAMINE THE POSSIBILITY OF DEVELOPING A COMPLEX METHODS OF VALIDATION AN AUTOMATIC LANDING SYSTEM IN CONFORMITY WITH THE AIRWORTHINESS REQUIREMENTS
  Keywords: Management of aviation safety, mathematical modeling

  Abstract: In modern management of aviation safety concept dominates an acceptable level of risk (acceptable risk) based on the axiom of the impossibility of achieving absolute security and need for compromise between the risk of the intended use and usefulness to the community of relatively safe products. Conformity assessment of such a high standard of safety performance can be made solely on the basis of mathematical modeling with the use of modern computing. The choice of a rational approach to this task to validate the level of safety is only possible with the use of system analysis, the theory of risk, mathematical statistics and probability theory.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 38-42, 2010, Albania, Sozopol

   Вид: пленарен доклад в международен форум