Оригинал (Original)
Автори: Ананиев,С.
Заглавие: Европа преоткрива железниците с комбинираните товарни превози. Редовни комбинирани превози на товари между Европа и Турция по технологията ISU (иновативно претоварване на полуремаркета)
Ключови думи: товари, комбинирани,товарни превози, UKV (непридружавани превози на полуремаркета и сваляеми каросерии), ISU( иновативно претоварване на полуремаркета), Ro-La(пътуваща земя) с придружавани превози, ГТК (голямотонажни контейнери)

Абстракт: В доклада са разгледани тенденциите на преструктуриране на товарите и технологиите при товарните превози в Европа. Анализирани са комбинираните товарни превози, с участието на железниците които, превозват т. нар. интермодални транспортни единици. Направен е извода, че с развитието на логистиката Европа преоткрива железниците, като част от стоките се връщат към превозите с влак. Аналитично е показана технологията ISU (- иновативно претоварване на полуремаркета), с която се реализират редовни комбинирани превози на товари между Европа и Турция, през България.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 11-14, 2010, България, Созопол
  Autors: ANANIEV,S.
  Title: Europe rediscovers the combined rail freight. Regular combined transport of goods between Europe and Turkey the technology ISU (semi innovative congestion).
  Keywords: loads combined freight, UKV (unaccompanied shipments of semi-trailers and detachable bodies), ISU (innovative semi overload), Ro-La (earth moving) with accompanying transport GTC for consideration (golyamotonazhni containers)

  Abstract: The report examined trends in the restructuring of the goods and technologies for freight transport in Europe. Analyzed the combined freight railways featuring which carry so-called intermodal transport units. It was concluded that the development of logistics Europe rediscovers the railways as part of the goods are returned to the railroad. Analytical technology is shown ISU (- overload of innovative semi-trailers), which implement regular combined transport of goods between Europe and Turkey through Bulgaria.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 11-14, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: пленарен доклад в международен форум